ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตื่นตัว

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื่นตัว-, *ตื่นตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นตัว[V] be awakened to, See also: be alert, be well-informed, be active, Syn. ทันเหตุการณ์, Example: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก, Thai definition: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นตัวก. ไหวทันเหตุการณ์, รู้ตัวทันเหตุการณ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Awake, Pinocchio.ตื่น ปิโนคีโอ ตื่นตัว Pinocchio (1940)
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว Night and Fog (1956)
What a big thing you are all of a sudden.ไมเคิล กลาส เรื่องอะไรกัน ที่ทำให้คุณตื่นตัวได้ขนาดนี้ Basic Instinct (1992)
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว Deep Throat (1993)
I preserve it... because I need it.ผมต้องดองไว้ เพราะผมต้องการทำให้ผมตื่นตัว Heat (1995)
A moving buddy.ตื่นตัวได้แล้วเพื่อน. Toy Story (1995)
Little Anya beware, Rasputin's awakeอันย่าน้อย ระวัง รัสปูตินตื่นตัว Anastasia (1997)
The least you could do is stay alert. Alert for what?สิ่งนึงที่นายทำได้คือตื่นตัวเข้าไว้ Inspector Gadget 2 (2003)
Face it, inspector g, since we locked up claw, all the bad guys have been too afraid to show their faces in Riverton.ตื่นตัวจากอะไร? ยอมรับเถอะน่า สารวัตรจี... ตั้งแต่ที่เราจับคลอว์ได้ คนร้ายทั้งหมดก็.. Inspector Gadget 2 (2003)
The nerve cells coming alive... and all the senses converge into one part of the body...เส้นประสาทถูกปลุกให้ตื่นตัว แล้วความรู้สึกทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่จุดจุดเดียว... Everybody Has a Little Secret (2004)
- Get up the field.- ตื่นตัวหน่อย Goal! The Dream Begins (2005)
But you have to react to now, to more of this!แต่ตอนนี้เธอต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้ได้แล้ว! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ตื่นตัว[adj.] (teūntūa) FR: vigilant ; en éveil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert[ADJ] ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
arousing[ADJ] ตื่นตัว, Syn. energetic, stimulating
awake[VI] ตื่นตัว
awake[ADJ] ตื่นตัว, Syn. alert, active
on one's toes[IDM] ตื่นตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: กระตือรือร้น
on the ball[IDM] ตื่นตัว, See also: กระตือรือร้น
on the watch for[IDM] ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง, See also: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
wide awake[IDM] ตื่นตัว, See also: กระตือรือร้น, รู้ตัวดี, ตื่น(ไม่ง่วงนอนเลย)
bright-eyed and bushy-tailed[SL] กระตือรือร้น, See also: ตื่นตัว, กระฉับกระเฉง
wake[VI] ตื่นตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
expedite(เอค'ซฺพิไดทฺ) vt. เร่ง,กระตุ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ส่งไป. adj. พร้อม,ตื่นตัว., See also: expediter,expiditor n.
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
sleepless(สลิพ'ลิส) adj. ไม่ได้นอน,นอนไม่หลับ,ตื่นตัวอยู่,ระมัดระวัง,กระฉับกระเฉงตลอดเวลา, See also: sleeplessly adv., Syn. insomniac
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง,ตื่นตัว,เฝ้า,รอบคอบ,ไหวตัว., See also: vigilantly adv.
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
wakeful(เวคฺ'ฟูล) adj. ตื่นตัว,ตื่นอยู่,ไม่สามารถหลับได้,ไม่ได้หลับ,เฝ้าคอย, See also: wakefully adv. wakefulness n., Syn. awake

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
sense(vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top