ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arousing

ER0 AW1 Z IH0 NG   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arousing-, *arousing*, arous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arousing[ADJ] ตื่นตัว, Syn. energetic, stimulating

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา Gandhi (1982)
Speaking of arousing...พูดถึงกระตุ้น... Remains to Be Seen (2009)
I had one chance to use that number without arousing suspicion.ฉันมีโอกาศเพียงครั้งเดียวที่จะใช้เบอร์นั้น โดยที่ไม่ทำให้เธอสงสัย Game Change (2011)
We'll gather information without arousing suspicion.เราต้องล้วงเอาข้อมูลมาให้ได้โดยไม่ให้ไก่ตื่น Always in Control (2011)
I wouldn't put anything past that man, but unfortunately, I'm unable to dig any further without arousing his suspicion.ฉันจะคอยจับตาดูผู้ชายคนนั้น แต่โชคไม่ดี ฉันไม่สามารถ ขุดคุ้ยอะไรได้มากไปกว่านี้ โดยไม่ทำให้เขาสงสัย Identity (2013)
Saving lives is just as arousing as ending them.การช่วยชีวิตคนมันเร้าใจพอๆ กับการฆ่าคนนั่นแหละ Hassun (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร้าใจ[ADJ] stimulating, See also: arousing, encouraging, Syn. เร้าอารมณ์, ดึงดูดใจ, Example: นางเอกละครเรื่องนี้แสดงท่าทางเร้าใจผู้ชมเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีอารมณ์ร่วม
เพลงปลุกใจ[N] soul-stirring song, See also: arousing song, stirring song, Example: ต้นกำเนิดชื่อเหล้า แม่โขง อันเลื่องลือมีเค้าความคิดมาจากเพลงปลุกใจสองเพลงในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai definition: เพลงที่มีเนื้อหาเร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng plukjai) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song   

CMU English Pronouncing Dictionary
AROUSING    ER0 AW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arousing    (v) ˈərˈauzɪŋ (@1 r au1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会飲[かいいん, kaiin] (n,vs) drinking and carousing together [Add to Longdo]
豪飲[ごういん, gouin] (n) drinking; carousing [Add to Longdo]
作興[さっこう, sakkou] (n,vs) promoting; arousing [Add to Longdo]
水を向ける[みずをむける, mizuwomukeru] (exp,v1) (1) taking a stab at arousing someone's interest; (2) (of a shrine maiden) presenting water to spirits while invoking them; (3) offering water before a grave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arouse \A*rouse"\, v. t. [imp. & p. p. {Aroused}; p. pr. & vb.
   n. {Arousing}.] [Pref. a- + rouse.]
   To excite to action from a state of rest; to stir, or put in
   motion or exertion; to rouse; to excite; as, to arouse one
   from sleep; to arouse the dormant faculties.
   [1913 Webster]
 
      Grasping his spear, forth issued to arouse
      His brother, mighty sovereign on the host. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      No suspicion was aroused.        --Merivale.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top