หรือคุณหมายถึง sleepleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleepless

S L IY1 P L AH0 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleepless-, *sleepless*, sleeples
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleepless[ADJ] นอนไม่หลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleepless(สลิพ'ลิส) adj. ไม่ได้นอน,นอนไม่หลับ,ตื่นตัวอยู่,ระมัดระวัง,กระฉับกระเฉงตลอดเวลา, See also: sleeplessly adv., Syn. insomniac

English-Thai: Nontri Dictionary
sleepless(adj) นอนไม่หลับ,ตื่นอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
"...restless days, sleepless nights..."วัน กระสับกระส่าย คืนนอนไม่หลับ ทุก I Spit on Your Grave (1978)
No more deadbeat days, no more sleepless nights no more David Weinberg.ไม่มีวันที่กังวลเรื่องหนี้ ไม่มีคืนที่นอนไม่หลับ Dark Harbor (1998)
It's been on my mind constantly. So I've had many sleepless nights.เป็นเพราะว่าฉันมั่นใจในความคิด เลยไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้ว My Tutor Friend (2003)
Gearin' up for another sleepless night with a comedy marathon.พ่อกำลังเตรียมตัวสำหรับการดูตลกมาราธอนยันเช้าเลย Red Eye (2005)
I watched the landscape slowly change as it clung to the last hours of sunlight, before leaving me to get another sleepless night.ผมเฝ้ามองทิวทัศน์ผ่านไปกระทั่ง นาทีสุดท้ายของแสงอาทิตย์ ก่อนจากผมไปเพื่อ คืนหลับไม่ลงอีกคืน Cashback (2006)
Sleeplessness causes loss of productivity, acting silly all day and all night mistaken for being a mental patient go through painful jealous and broken heart and have 'do you still believe in love?การนอนไม่หลับ ทำให้สูญเสียการผลิตไป ทำตัวงี่เง่าตลอดวัน ตลอดคืน บางทีอาจจะป่วยทางจิต Almost Love (2006)
After two nights of sleepless bonding with my son, i nearly dozed off while repairing mrs.สองคืนหลังจากไม่ได้หลับได้นอนเพราะต้องดูแลลูกชายตัวเอง ผมเกือบวูบไปหลายทีตอนที่กำลังกรอฟันให้กับคุณนายโคลบี้ Distant Past (2007)
A sleepless, restless stranger who keeps walking keeps eating keeps living.คนแปลกหน้าที่ไม่หลับใหล ไม่อยู่นิ่ง... ...ซึ่งเดิน... ...กิน... The Brave One (2007)
You'll be wasting their efforts these past 2 months, with their sleepless nights and skipped meals.นายเป็นคนทำให้พวกเขาเสียเวลาที่พยายามมาตลอดสองเดือน, อดหลับอดนอน และอดข้าว Beethoven Virus (2008)
Sometimes all you're left with are sleepless nights.บางครั้งสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคืนที่ทำให้นอนไม่หลับ Seder Anything (2009)
She complained from the moment they got up in the morning... Another sleepless night thanks to your snoring.เธอบ่นตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าตรู่ Boom Crunch (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleeplessFrom my own experience, illness often comes from sleeplessness.
sleeplessHe was pale with fatigue after his sleepless night.
sleeplessPeople who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.
sleeplessTell me how to beat sleeplessness.
sleeplessThe affair cost me many sleepless nights.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอนไม่หลับ[v. exp.] (nøn mai lap) EN: be sleepless ; can't get to sleep   FR: avoir des insomnies ; ne pas trouver le sommeil

CMU English Pronouncing Dictionary
SLEEPLESS    S L IY1 P L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleepless    (j) slˈiːpləs (s l ii1 p l @ s)
sleeplessly    (a) slˈiːpləsliː (s l ii1 p l @ s l ii)
sleeplessness    (n) slˈiːpləsnəs (s l ii1 p l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コムロ[, komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night [Add to Longdo]
完徹[かんてつ, kantetsu] (n) (col) (abbr) (See 完全) all nighter; sleepless night [Add to Longdo]
徹夜[てつや, tetsuya] (n,vs,adj-no) all night; all-night vigil; sleepless night; (P) [Add to Longdo]
不寝の番[ねずのばん, nezunoban] (n) sleepless vigil [Add to Longdo]
不寝番[ねずばん;ふしんばん, nezuban ; fushinban] (n) sleepless vigil; night watch; vigilance [Add to Longdo]
不眠[ふみん, fumin] (n,adj-no) sleeplessness; insomnia; wakefulness; (P) [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n) sleeplessness; insomnia; wakefulness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleepless \Sleep"less\, a.
   1. Having no sleep; wakeful.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no rest; perpetually agitated. "Biscay's sleepless
    bay." --Byron.
    [1913 Webster] -- {Sleep"less*ly}, adv. --
    {Sleep"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sleepless
   adj 1: experiencing or accompanied by sleeplessness; "insomniac
       old people"; "insomniac nights"; "lay sleepless all
       night"; "twenty watchful, weary, tedious nights"-
       Shakespeare [syn: {insomniac}, {sleepless}, {watchful}]
   2: always watchful; "to an eye like mine, a lidless watcher of
     the public weal"- Alfred Tennyson [syn: {lidless},
     {sleepless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top