ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heads-up

HH EH1 D Z AH2 P   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heads-up-, *heads-up*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SANDY: Now, the D.A.'s office gave me a heads-up.ตอนนี้อัยการเขตก็บอกฉันให้รู้ว่า The O.C. (2003)
Okay. Oh, heads-up. Mr. Incredible, 12:00.ตกลง โอ้,ทางนั้น มิสเตอร์เหลือเชื่อ,12 นาฬิกา Kung Fu Fighting (2007)
Yeah, thanks for the heads-up.หน่วยกองกำลังได้เข้าล้อมอย่างกล้าหาญ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
You wanna give his brother the heads-up?คุณอยากบอกพี่เขามั้ย All in the Family (2008)
Yeah. Thanks for the heads-up.ใช่ ขอบใจที่ให้ความร่วมมือ AK-51 (2008)
ooh, heads-up, 12:00.อู้ ดูนู้น ข้างหน้า Here Comes the Flood (2008)
And he's the only one we've got, so the next time you send him on one of your field trips, you give us the heads-up first.เขาเป็นลูกคนเดียวของเรา ครั้งหน้าถ้าคุณจะส่งเขาไปทัศนศึกษา ช่วยบอกเราก่อนนะ? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Uh,your... your lawyer gave me the heads-Up.เอ่อ คือ ทนายของคุณเป็นคนบอก Eggtown (2008)
An advanced cybernetics heads-up display helmet, which feeds into the suit.และหมวกไซเบอร์เนติคส์คลื่นแสดงความคิด มันจะป้องข้อมูลไปยังชุด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Thanks for the heads-up, earl.ขอบคุณที่โผล่มานะ เอิร์ล Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I'll call Stahl. I'm going to give her a heads-up.ฉันจะโทรหาสตาห์ล ฉันจะบอกให้เธอรู้ตัว Service (2009)
It's just a heads-up from a friend.เเค่ได้ยินมาจากเพื่อน Smite (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADS-UP    HH EH1 D Z AH2 P

Japanese-English: EDICT Dictionary
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 heads-up \heads-up\ adj.
   maintaining presence of mind; alert and attentive; able to
   recognize and take quick advantage of opportunities;
   resourceful; as, he played good heads-up baseball.
 
   Syn: wide-awake.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 heads-up \heads-up\ n. [From its use as an interjection to warn
   of impending danger.]
   a warning to be prepared for an imminent event.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heads-up
   adj 1: fully alert and watchful; "played heads-up ball" [syn:
       {heads-up}, {wide-awake}]
   n 1: a warning message; "he sent a heads-up to the District
      Attorney"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top