ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wide-awake

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wide-awake-, *wide-awake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wide-awake[ADJ] ตื่นตัวเต็มที่, See also: ตื่นตัว, Syn. alert, watchful, vigilant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wide-awake    (j) wˌaɪd-əwˈɛɪk (w ai2 d - @ w ei1 k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep [Add to Longdo]
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together [Add to Longdo]
利に聡い[りにさとい, rinisatoi] (adj-i) wide-awake to one's interests [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wide-awake \Wide`-a*wake"\ (w[imac]d`[.a]*w[=a]k"), a.
   Fully awake; not drowsy or dull; hence, knowing; keen; alert.
   --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wide-awake \Wide`-a*wake"\, n.
   A broad-brimmed, low-crowned felt hat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wide-awake
   adj 1: fully awake; "the unsleeping city"; "so excited she was
       wide-awake all night" [syn: {unsleeping}, {wide-awake}]
   2: fully alert and watchful; "played heads-up ball" [syn:
     {heads-up}, {wide-awake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top