ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awake

AH0 W EY1 K   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awake-, *awake*
Possible hiragana form: あわけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awake[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. rouse, arouse
awake[ADJ] ตื่น, See also: ซึ่งยังไม่หลับ, Syn. waking, consious
awake[VI] ตื่น, Syn. wake, wake up, get up
awake[VI] ตื่นตัว
awake[ADJ] ตื่นตัว, Syn. alert, active
awake[VT] ปลุก, See also: ทำให้ตื่น, ปลุก, Syn. call, wake
awaken[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. arouse, stir
awaken[VI] กระตุ้น, Syn. awake, rouse
awake to[PHRV] ตระหนักถึง, See also: เริ่มเข้าใจ, Syn. wake to
awaken to[PHRV] ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ), Syn. alert to, awake to, wake to, waken to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakeตื่น [การแพทย์]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lies awake at night thinking about his progeny.เขาหลับไม่ลง ครุ่นคิดแต่เรื่องทายาท Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
All right, Chris, maybe stay awake tonight, you know? Just for a change of pace.เอาล่ะ คริส คืนนี้ไม่นอนดีกว่า เผื่องานเข้า Patriots Day (2016)
Well, we is all awake now, we might as well...เราตื่นกันหมดแล้ว แถมทุกคนยังจะ... The BFG (2016)
Because you keep me awake with your jabbeling.เพราะแกแย็บๆดัง ทำฉันตื่น The BFG (2016)
So, you're awake at last.เธอตื่นมาจนได้ Resident Evil: The Final Chapter (2016)
I lie awake at night, and all I can think isกลางคืน ลูกนอนไม่หลับ เอาแต่ครุ่นคิดว่า Jackie (2016)
Awake far too soon.ตื่นเร็ว ก่อนเวลามาก Passengers (2016)
I've been awake for seven days.ฉันตื่นมาเจ็ดวันแล้ว Passengers (2016)
I thought she'd be awake by now.ฉันนึกว่าเธอจะตื่น Rat King (2015)
Shouldn't she be awake by now?เธอน่าจะตื่นได้แล้ว ไม่ใช่เหรอครับ? Rat King (2015)
Shouldn't she be awake by now?เธอยังไม่ตื่นอีกเหรอครับ? Rat King (2015)
Imagine what would happen if you stayed awake in my class.นึกดูสิ ถ้าเธอไม่หลับ จะดีกว่านี้แค่ไหน Pilot (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awakeAs it is, I am awake.
awakeAs it is, You are awake.
awakeAs often as not, we lay awake all night.
awakeAt that time I was still awake.
awakeAwake or asleep, she was thinking about it.
awakeCoffee keeps me awake.
awakeHe lay awake all night.
awakeHe lay awake for hours thinking about her.
awakeHe shook me awake, shouting, "A fire!"
awakeHe stayed awake all night wondering why the deal went wrong.
awakeHe tried to awake people from their ignorance.
awakeI had a cup of tea to keep myself awake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุก[V] awake, See also: wake up, Example: ข้าพเจ้าปลุกเธอด้วยเสียงดัง และเขย่าตัว แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai definition: ทำให้ตื่นจากหลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse   FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
ตื่น[v.] (teūn) EN: wake up ; awake   FR: s'éveiller ; se lever
ตื่นนอน[v.] (teūnnøn) EN: wake up ; be awake ; get up   FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ถ่างตา[v. exp.] (thāng tā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide   

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAKE    AH0 W EY1 K
AWAKEN    AH0 W EY1 K AH0 N
AWAKENS    AH0 W EY1 K AH0 N Z
AWAKENED    AH0 W EY1 K AH0 N D
AWAKENING    AH0 W EY1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awake    (v) ˈəwˈɛɪk (@1 w ei1 k)
awaken    (v) ˈəwˈɛɪkən (@1 w ei1 k @ n)
awakes    (v) ˈəwˈɛɪks (@1 w ei1 k s)
awakens    (v) ˈəwˈɛɪkənz (@1 w ei1 k @ n z)
awakened    (v) ˈəwˈɛɪkənd (@1 w ei1 k @ n d)
awakening    (v) ˈəwˈɛɪkənɪŋ (@1 w ei1 k @ n i ng)
awakening    (n) ˈəwˈɛɪknɪŋ (@1 w ei1 k n i ng)
awakenings    (n) ˈəwˈɛɪknɪŋz (@1 w ei1 k n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] awaken, #31,909 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] awake from sleep, #33,644 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
munter {adj} | munterer | am munterstenawake | more awake | most awake [Add to Longdo]
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night [Add to Longdo]
アウェイク;アウエイク[, aueiku ; aueiku] (n) awake [Add to Longdo]
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island) [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awake \A*wake"\, v. i.
   To cease to sleep; to come out of a state of natural sleep;
   and, figuratively, out of a state resembling sleep, as
   inaction or death.
   [1913 Webster]
 
      The national spirit again awoke.     --Freeman.
   [1913 Webster]
 
      Awake to righteousness, and sin not.   --1 Cor. xv.
                          34.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awake \A*wake"\, v. t. [imp. {Awoke}, {Awaked}; p. p. {Awaked};
   (Obs.) {Awaken}, {Awoken}; p. pr. & vb. n. {Awaking}. The
   form {Awoke} is sometimes used as a p. p.] [AS.
   [=a]w[ae]cnan, v. i. (imp. aw[=o]c), and [=a]wacian, v. i.
   (imp. awacode). See {Awaken}, {Wake}.]
   1. To rouse from sleep; to wake; to awaken.
    [1913 Webster]
 
       Where morning's earliest ray . . . awake her.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       And his disciples came to him, and awoke him,
       saying, Lord, save us; we perish.   --Matt. viii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. To rouse from a state resembling sleep, as from death,
    stupidity., or inaction; to put into action; to give new
    life to; to stir up; as, to awake the dead; to awake the
    dormant faculties.
    [1913 Webster]
 
       I was soon awaked from this disagreeable reverie.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       It way awake my bounty further.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No sunny gleam awakes the trees.   --Keble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awake \A*wake"\, a. [From awaken, old p. p. of awake.]
   Not sleeping or lethargic; roused from sleep; in a state of
   vigilance or action.
   [1913 Webster]
 
      Before whom awake I stood.        --Milton.
   [1913 Webster]
 
      She still beheld,
      Now wide awake, the vision of her sleep. --Keats.
   [1913 Webster]
 
      He was awake to the danger.       --Froude.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awake
   adj 1: not in a state of sleep; completely conscious; "lay awake
       thinking about his new job"; "still not fully awake"
       [ant: {asleep(p)}]
   2: mentally perceptive and responsive;"an alert mind"; "alert to
     the problems"; "alive to what is going on"; "awake to the
     dangers of her situation"; "was now awake to the reality of
     his predicament" [syn: {alert}, {alive(p)}, {awake(p)}]
   v 1: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm
      clock" [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken},
      {wake}, {come alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze
      off}, {drift off}, {drop off}, {drowse off}, {fall asleep},
      {flake out}, {nod off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top