ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stimulating

S T IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stimulating-, *stimulating*, stimulat
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thyroid stimulating hormothyroid stimulating hormone เป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของต่อมธัยรอยด์และกระตุ้นให้ต่อมธัยรอยด์ทำงานโดยสร้างฮอร์โมนธัยรอกซินออกมา ทำให้ metabolic rate เพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น และ glycogen ที่ตับจะถูกเปลี่ยนเป็น glucose มากขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're only stimulating it.เราแค่กระตุ้นมัน Life (2017)
I'm toying with the idea of stimulating it electrically. What you think? - That's not my call.ผมคิดเล่นๆว่าจะกระตุ้นมันด้วยไฟฟ้า คุณคิดว่าไง Life (2017)
I'm stimulating neurogenesis in the central nervous system.กระตุ้นการนำประสาท ของระบบประสาทส่วนกลาง Doctor Strange (2016)
As stimulating as your accounts of my accounting are,ขณะที่การกระตุ้นการบัญชีของคุณ บัญชีของฉัน, Last Knights (2015)
We developed a mutagen capable of stimulating self-repair on a cellular level.้เราพัฒนา มิวเทเจ้น ยาที่กระตุ้นให้ร่างกายรักษาตัวเองตั้งแต่ระดับเซลล์ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
You need something people can see, visual stimulation, and believe me, there is nothing more stimulating than crazy people.คุณต้องการบางสิ่งที่คนสามารถเห็นได้ การกระตุ้นทางการมองเห็น และเชื่อฉันสิค่ะว่าไม่มีอะไรน่าเร้าใจ Madness Ends (2013)
Fatigue can prevent the body from stimulating actin and myosin which can cause depression.ควาเหนื่อยล้าทำให้ร่างกาย ไม่ย่อยโปรตีนแอคตินและมอยซิน ทำให้เกิดความท้อแท้ The Diamond in the Rough (2013)
Jesse, we're gonna let you gather your thoughts so we can continue this stimulating conversation.งั้นพวกเราจะปลุกเร้าอารมณ์ ให้การสนทนาเรื่องนี้ดำเนินต่อไป Buried (2013)
By stimulating the brain with repetitive patterns and vibrations, we have found that you can actually control a person's state of mind and implant specific thoughts.การกระตุ้นสมองด้วยรูปแบบที่เตรียมไว้และตัวแปรต่างๆ เราจะพบได้ว่าเราจะสามารถควบคุม จิตใจของคนได้รวมทั้งปลูกฝังความคิดได้ด้วย Playtime (2012)
Is teaching not stimulating enough for you anymore, Sherlock?การสอนนี่มันไม่กระตุ้นต่อมเธอแล้วหรือ เชอร์ล๊อค Source Code (2011)
Mars knew that stimulating certain parts of the brain would improve focus, the senses.มาส์รู้ว่าการกระตุ้น บางส่วนของสมอง จะช่วยพัฒนาการโฟกัส ประสาทสัมผัส Falling Ash (2011)
People don't write sonnets about being compatible or novels about shared life goals and stimulating conversation.คนเขาไม่เขียนโคลงกลอน เรื่องความเห็นอกเห็นใจ หรือนิยายเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกัน และบทสนทนาที่เกิดพร้อมกัน The Wrong Goodbye (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stimulatingA stimulating new book attracts attention.
stimulatingOur aim is that when planning classes we should know how to select stimulating material for the students and how to put it into use.
stimulatingThe fun thing about this job is that the technology is continually advancing so it continues to be stimulating.
stimulatingThis policy is sure to go a long way toward stimulating business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร้าใจ[ADJ] stimulating, See also: arousing, encouraging, Syn. เร้าอารมณ์, ดึงดูดใจ, Example: นางเอกละครเรื่องนี้แสดงท่าทางเร้าใจผู้ชมเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีอารมณ์ร่วม

CMU English Pronouncing Dictionary
STIMULATING    S T IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stimulating    (v) stˈɪmjulɛɪtɪŋ (s t i1 m y u l ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy [Add to Longdo]
刺戟的;刺激的[しげきてき, shigekiteki] (adj-na) stimulating [Add to Longdo]
卵胞刺激ホルモン[らんほうしげきホルモン, ranhoushigeki horumon] (n) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stimulate \Stim"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Stimulated}; p.
   pr. & vb. n. {Stimulating}.] [L. stimulatus, p. p. of
   stimulare to prick or goad on, to incite, fr. stimulus a
   goad. See {Stimulus}.]
   1. To excite as if with a goad; to excite, rouse, or animate,
    to action or more vigorous exertion by some pungent motive
    or by persuasion; as, to stimulate one by the hope of
    reward, or by the prospect of glory.
    [1913 Webster]
 
       To excite and stimulate us thereunto. --Dr. J.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To excite; to irritate; especially, to excite
    the activity of (a nerve or an irritable muscle), as by
    electricity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To animate; incite; encourage; impel; urge; instigate;
     irritate; exasperate; incense.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stimulating
   adj 1: rousing or quickening activity or the senses; "a
       stimulating discussion" [ant: {unexciting},
       {unstimulating}]
   2: that stimulates; "stimulant phenomena" [syn: {stimulant},
     {stimulating}]
   3: making lively and cheerful; "the exhilarating effect of
     mountain air" [syn: {exhilarating}, {stimulating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top