Search result for

คลุม

(70 entries)
(0.3026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุม-, *คลุม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลุม    [V] cover, See also: clothe, envelop, wrap, put on, encase, Syn. ปกคลุม, หุ้ม, Example: คนงานหญิงใช้ผ้าคลุมหัวและหน้าตา เพื่อป้องกันความร้อนจากแดด, Thai definition: กิริยาที่เอาของที่เป็นผืนเช่นผ้าหรือเสื่อปกไว้
คลุม    [V] cover, See also: spread over, Syn. ครอบคลุม, กินพื้นที่, Example: ความมืดคลุมป่าทั้งป่าให้วังเวงนากลัวยิ่งขึ้น, Thai definition: ครอบคลุมไปถึง, กินไปถึง
คลุม    [ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมโปง    [V] cover the body completely, Example: เขาคลุมโปงอยู่บนเตียง ตัวสั่นเพราะกลัวผี, Thai definition: กิริยาที่เอาผ้าคลุมมิดทั้งหัวทั้งตัวทำให้เห็นว่าโป่งหรือพองตัวขึ้น
คลุมถุงชน    [V] hold an arranged marriage, See also: hold a blind marriage, Example: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มองเห็นได้ชัด คือ พ่อแม่ไม่คลุมถุงชนลูก และสถานภาพของผู้หญิงก็สูงขึ้น, Thai definition: ลักษณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายมาเผชิญกัน ทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, มักใช้แก่ประเพณีแต่งงานสมัยก่อนที่พ่อแม่เป็นผู้จัดการให้โดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้จักหรือรักกันมาก่อน, Notes: (สำนวน)
คลุมเครือ    [V] be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
คลุมเครือ    [ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
คลุมเครือ    [V] be dim, See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy, Example: อากาศคลุมเครือตลอดวัน จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ (ใช้แก่ลักษณะอากาศ)
คลุมเครือ    [ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลุม(คฺลุม) ก. ปกหรือปิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหายหรือทำให้มองไม่เห็นเป็นต้น เช่น เอาผ้าใบคลุมรถยนต์ไว้ ไม้เลื้อยคลุมหลังคา
คลุมครอบไปถึง เช่น คำนี้คลุมไม่ถึง.
คลุมว. พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุม ๆ.
คลุมถุงชนน. ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน.
คลุมบรรทม, คลุมพระบรรทมน. ผ้าห่มนอน.
คลุมปักน. กรวยทำด้วยผ้าปักหักทองขวางสำหรับครอบปากพานที่เชิดเครื่องราชูปโภคเป็นต้น.
คลุมเครือว. ลักษณะที่กํ้ากึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ เช่น อากาศที่จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง เรียกว่า อากาศคลุมเครือ, อาการไข้ที่จะหายก็ไม่หาย จะหนักก็ไม่หนัก เรียกว่า ไข้คลุมเครือ, พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง เรียกว่า พูดคลุมเครือ.
คลุมโปงก. กิริยาที่เอาวัตถุเช่นผ้าคลุมมิดทั้งหัวทั้งตัวหรือเกือบทั้งตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscular Coatคลุมชั้นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop   FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūang wēlā tangtaē … theung ....) EN: cover the period from ... to ...   FR: couvrir la période de ... à ...
คลุมดินด้วยวัสดุ[v. exp.] (khlum din dūay watsadu) EN: mulch   
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
คลุมโปง[v. exp.] (khlum pōng) EN: cover oneself from hrad to foot   FR: se couvrir des pieds à la tête

English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
mulch(n) วัสดุคลุมดิน
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batter    [VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
carpet    [VT] คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
cover    [VT] คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
crust    [VT] คลุมด้วยเปลือก
cloak in    [PHRV] คลุมไว้หลวมๆ ด้วย, See also: สวมไว้หลวมๆ
cover in    [PHRV] ปกคลุม, See also: คลุม, คลุมปิด, Syn. cover over
cover with    [PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: คลุม, คลุมปิด, Syn. cover in
drape round    [PHRV] พันรอบ, See also: คลุม
drape with    [PHRV] คลุมด้วย (ผ้า, ธง หรืออื่นๆ)
face with    [PHRV] คลุมด้วย, See also: ปูด้วย, ฉาบด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
amphibolous(แอม' ฟิบะลัส) adj. ซึ่งมีความหมายสองนัย, คลุมเคลือ (ambiguous)
anorak(อา' นะราค) n. เสื้อกันหนาวที่มีส่วนที่เป็นหมวกคลุม
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)

English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
bespread(vt) ปกคลุม,แผ่ออก
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
blanket(vt) ปกคลุม,ห่ม,คลุม
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
cap(vt) ใส่หมวกแก๊ป,ต่อยอด,ครอบ,ปกคลุม

German-Thai: Longdo Dictionary
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
wolkig(adj) มีเมฆปกคลุม, See also: Related: neblig
Kittel(n) |der, pl. Kittel| เสื้อคลุมยาว, เสื้อกาวน์(สำหรับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์), See also: Related: Mantel
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
Folie(n) |die, pl. Folien| แผ่นพลาสติกหรือแผ่นโลหะบางๆที่ใช้คลุมอาหาร, แผ่นใส
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,
Gewand(n) |das, pl. Gewänder| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ออกงานหรือในพิธี, See also: R. Talar

French-Thai: Longdo Dictionary
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire

Are you satisfied with the result?

Go to Top