Search result for

inclusively

(53 entries)
(0.0652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclusively-, *inclusively*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inclusively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inclusively*)
English-Thai: Longdo Dictionary
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inclusive education (n ) การศึกษาแบบเรียนรวม - เป็นการเรียนการสอนที่รวมเอานักเรียนที่ต้องการความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ (อาจพิการ ฯลฯ) มาเรียนรวมกับเด็กปกติ
Inclusive Education (n ) การศึกษาแบบเรียนร่วม การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนด้อยโอกาส คนไร้สัญชาติ คนอพยพ โดยคำนึงถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน หรือระบบการศึกษาแบบปกติ มีจุดมุงหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับความแตกต่าง ความสามารถระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclusive    [ADJ] รวมด้วย, See also: ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง, ทั้งหมด, Syn. whole, Ant. exclusive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
either-or; inclusive-orและ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ join ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inclusive-or; either-orและ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ join ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inclusive-orและ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ join ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inclusive editionฉบับรวมนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Inclusive educationการศึกษาพิเศษแบบรวมกลุ่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inclusiveThis list is inclusive of the past members of the group.
inclusiveMy total income is far short of 300,000 yen a month, inclusive of extra earnings.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inclusive(อินคลู' ซิฟว) adj. รวมด้วย, ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง, ครอบ, ทั้งหมด., See also: inclusive of รวมทั้ง. inclusively adv. inclusiveness n., Syn. comprehensive
inclusive or(อินคลูซีฟ ออร์) และ/หรือเป็นตัวดำเนินการ (operator) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ใช้มากในคำสั่งที่เกี่ยวกับการเขียนภาพ ผลลัพธ์ของ inclusive OR จะเห็นได้จากตารางที่แสดง 1 คือจริง (true) และ 0 คือ เท็จ หรือ (false) ถ้าไม่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำสั่งนี้ก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
inclusive(adj) รวมอยู่ด้วย,รวมทั้ง,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวบยอด    [ADJ] total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
ราคาเหมา[n. exp.] (rākhā mao) EN: all-inclusive price ; flat price ; flat rate   
รวมทั้ง[X] (rūamthang) EN: including ; as well as ; inclusive of   FR: incluant ; y compris
รวมทั้งค่าโดยสาร[X] (rūamthang khā dōisān) EN: inclusive of travelling costs   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLUSIVE    IH2 N K L UW1 S IH0 V
INCLUSIVENESS    IH2 N K L UW1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclusive    (j) (i1 n k l uu1 s i v)
inclusively    (a) (i1 n k l uu1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Im Preis ist alles eingeschlossen.The price is all-inclusive. [Add to Longdo]
einschl. : einschließlichincl. : inclusive(ly), including [Add to Longdo]
inkl. : inklusiveincl. : including, included, inclusive of [Add to Longdo]
Generalversicherung {f}all-inclusive insurance [Add to Longdo]
Gewinn- und Verlustrechnungall inclusive income statement [Add to Longdo]
Pauschalprämie {f}all inclusive premium [Add to Longdo]
Pauschalpreis {m}all inclusive price [Add to Longdo]
Pauschalpreis {m}inclusive terms [Add to Longdo]
alles inbegriffen; alles eingerechnetall-inclusive; all-up [Add to Longdo]
alles inbegriffen; alles enthalten; pauschalall inclusive [Add to Longdo]
einschließlich {prp; +Genitiv} | einschließlich der Unkostenincluding; inclusive of | including the expenses [Add to Longdo]
einschließlich {adv}inclusively [Add to Longdo]
inklusive; einschließlichinclusive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (uk) including...; inclusive of; ...and all [Add to Longdo]
込み[こみ, komi] (n,suf) including; inclusive of [Add to Longdo]
総括的[そうかつてき, soukatsuteki] (adj-na) all-inclusive; all-embracing; overall [Add to Longdo]
内税[うちぜい, uchizei] (n) (See 外税) tax-inclusive pricing [Add to Longdo]
包含的[ほうがんてき, houganteki] (adj-na) inclusive [Add to Longdo]
論理和素子[ろんりわそし, ronriwasoshi] (n) {comp} (INCLUSIVE-) OR gate; (INCLUSIVE-)OR element [Add to Longdo]
賄い付き[まかないつき, makanaitsuki] (n) with meals; meals inclusive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, / ] all-inclusive; undiscriminating [Add to Longdo]
包罗万象[bāo luó wàn xiàng, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] all-embracing; all-inclusive [Add to Longdo]
[zá, ㄗㄚˊ, ] we (inclusive) [Add to Longdo]
无所不包[wú suǒ bù bāo, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄅㄠ, / ] not excluding anything; all-inclusive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
論理和素子[ろんりわそし, ronriwasoshi] (INCLUSIVE-) OR gate, (INCLUSIVE-)OR element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Inclusively \In*clu"sive*ly\, adv.
     In an inclusive manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top