Search result for

fuzzy

(57 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuzzy-, *fuzzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuzzy[ADJ] เป็นฝอยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเครือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fuzzy setเซตวิภัชนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuzzy algorithmsขั้นตอนวิธีฟัซซี่ [TU Subject Heading]
Fuzzy decision makingการตัดสินใจแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy logicฟัสซีลอจิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fuzzy logicตรรกศาสตร์วิภัชนัย/ตรรกะคลุมเครือ [คอมพิวเตอร์]
Fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเครือ [TU Subject Heading]
Fuzzy mathematicsคณิตศาสตร์แบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy numberตัวแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy Opaqueจอประสาทตาขุ่นขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the next...อย่าเริ่มที่หัวได้มั้ย เหยื่อจะรู้สึก งง แล้วไม่รู้สึกตัว... The Dark Knight (2008)
We're fuzzy on her.เรายังงงเรื่องเธออยู่ Burn After Reading (2008)
Do you know what, Skeeter? I'm starting to get a fuzzy recollection of something I said to your father.รู้อะไรไหม สกีเตอร์ ฉันเริ่มจำได้ลางๆแล้ว เรื่องที่เคยพูดกับพ่อเธอเอาไว้ Bedtime Stories (2008)
Fuzzy, though. The whole damn thing's fuzzy.มันไม่ชัด แม่ง มันไม่ชัดเลย Eagles and Angels (2008)
The Petrellis were never exactly a warm and fuzzy bunch.ตระกูลเพรทเทลลี่ไม่เคยแน่นอน อบอุ่นและน่ากอด Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I'm getting a warm and fuzzy feeling just thinking about it.พ่อนักบุญโรคมะเร็ง ฉันรู้สึกอบอุ่นและขนลูกซู่ขึ้นมาทันที เพียวแค่คิดมันขึ้นมา Phoenix (2009)
Listen, I'm a little fuzzy on the mechanics here but could you not stop this woman from killing this man?เขาพูดว่าเธอเป็นนังแพทศยา แต่Nผมหมายถึง เธอเป็นนังเเพทศยา ผู้หญิงคนนี้ระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม เธอระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม Negro Y Azul (2009)
Yes, yeah, but the return policy's a bit fuzzy.but the return policy's a bit fuzzyDid You Hear About the Morgans? (2009)
My memory was fuzzy.ความจำเลอะเลือน If I Had a Hammer (2009)
It's a little fuzzy.มันค่อนข้างฝอยไปหน่อย Being Alive (2009)
So stick that little fuzzy ball in there, answish it around...ใช้ลูกบอลเล็ก ๆ ทารอบ ๆ The Bond in the Boot (2009)
They float in your ears and make your brain go fuzzy.พวกมันจะลอยอยู่ในหูของเธอ ทำให้สมองเธอเบลอ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuzzyHe is absorbed in the study of the Fuzzy Theory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute

CMU English Pronouncing Dictionary
FUZZY    F AH1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuzzy    (j) (f uh1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuzzy-Logik {f}; unscharfe Logik {f}fuzzy logic [Add to Longdo]
Fuzzy-Regelung {f}fuzzy control [Add to Longdo]
Fuzzy-System {n}fuzzy system [Add to Longdo]
fuzzy; unscharf {adj}fuzzy [Add to Longdo]
undeutlich; verschwommen {adj} | undeutlicher; verschwommener | am undeutlichsten; am verschwommenstenfuzzy | fuzzier | fuzziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
ファジー(P);ファジィ[, faji-(P); fajii] (n) fuzzy; (P) [Add to Longdo]
ファジーコンピュータ[, faji-konpyu-ta] (n) {comp} fuzzy computer [Add to Longdo]
ファジーコンピューター[, faji-konpyu-ta-] (n) {comp} fuzzy computer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模糊逻辑[mó hu luó ji, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, / ] fuzzy logic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
ファジーコンピュータ[ふぁじーこんぴゅーた, faji-konpyu-ta] fuzzy computer [Add to Longdo]
ファジー制御[ファジーせいぎょ, faji-seigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory [Add to Longdo]
ファジー論理[ファジーろんり, faji-ronri] fuzzy logic [Add to Longdo]
ファジィ論理[ファジィろんり, fajii ronri] fuzzy logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuzzy \Fuzz"y\, a. [See {Fuzz}, n.]
   1. Not firmly woven; that ravels. [Written also {fozy}.]
    [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. Furnished with fuzz; having fuzz; like fuzz; as, the fuzzy
    skin of a peach.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuzzy
   adj 1: covering with fine light hairs; "his head fuzzed like a
       dandelion gone to seed" [syn: {fuzzed}, {fuzzy}]
   2: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
     outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
     {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
     {muzzy}]
   3: confused and not coherent; not clearly thought out; "a vague
     and fuzzy idea of the world of finance"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top