ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphibology

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphibology-, *amphibology*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amphibology \Am`phi*bol"o*gy\ ([a^]m`f[i^]*b[-o]l"[-o]*j[y^]),
   n.; pl. {Amphibologies} (-j[i^]z). [L. amphibologia, for
   amphibolia, fr. Gr. 'amfiboli`a, with the ending -logia as if
   fr. Gr. 'amfi`bolos ambiguous + lo`gos speech: cf. F.
   amphibologie. See {Amphiboly}.]
   A phrase, discourse, or proposition, susceptible of two
   interpretations; and hence, of uncertain meaning. It differs
   from equivocation, which arises from the twofold sense of a
   single term.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphibology
   n 1: an ambiguous grammatical construction; e.g., `they are
      flying planes' can mean either that someone is flying
      planes or that something is flying planes [syn:
      {amphibology}, {amphiboly}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

amphibology

 


  

 
amphibology
 • (แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top