ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lesion

L IY1 ZH AH0 N   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lesion-, *lesion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lesion[N] การบาดเจ็บ, Syn. injury, hurt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lesion(ลี'เชิน) n. บาดแผล,แผล,รอยแผลแถบหนึ่งของผิวหนัง,รอยโรคของเนื้อเยื่อ, Syn. hurt

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lesionรอยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lesionรอยโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesion, diffuseรอยโรคแผ่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Lesions, Alveolarรอยโรคในเนื้อปอด [การแพทย์]
Lesions, Anatomicalพยาธิสภาพ [การแพทย์]
Lesions, Armanni Epsteinรอยโรคอาร์มานนีเอพสไตน์ [การแพทย์]
Lesions, Bankartพยาธิสภาพของข้อไหล่ที่มีการฉีกขาดของขอบเบ้าไหล่ [การแพทย์]
Lesions, Basal Ganglionร่องรอยที่ปมประสาทที่ฐาน [การแพทย์]
Lesions, Benignรอยโรคชนิดไม่ร้าย, รอยโรคธรรมดา [การแพทย์]
Lesions, Boggyลักษณะเป็นก้อนทูมเละๆ [การแพทย์]
Lesions, Brain Stemรอยโรคที่ก้านสมอง [การแพทย์]
Lesions, Brainstem, Intrinsicรอยโรคเกิดในก้านสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instead, it completely disappeared, leaving no lesions.นี่มันอยู่นอกเหนือ จากที่เคยประเมินเอาไว้ The Lawnmower Man (1992)
I found no evidence of lesions, hemorrhaging, tumors.ไม่พบร่องรอยอะไร ไม่มีอาการเลือดค้าง บวม The Butterfly Effect (2004)
I got a neuroanatomic lesion affecting my reticular activating system.ฉันมีแผลฟกช้ำที่ประสาท ส่งผลถึงระบบสมองของฉัน Cell Test (2005)
Comparing homologous lesions in the tissue of animals... and corresponding...เปรียบเทียบแผลคล้ายคลึงกัน ในเนื้อเยื่อของสัตว์ และสอดคล้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)
See all those lesions in the lining?ดูบาดแผลตามทางพวกนี้สิ Page Turner (2008)
What if it's a core lesion?จะเป็นอะไรถ้าเป็นรอยแผลหลัก Not Cancer (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
Bilateral lesions in the temporal lobes,ีมีบักเตรีใน เทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobe Adverse Events (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
(Taub) Lesions.รอยแผล Emancipation (2008)
Magical lesions, which appear out of nowhere.รอยแผลกายสิทธิ์ มันหายไปที่ไหน Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผล[n.] (phlaē) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion   FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LESION    L IY1 ZH AH0 N
LESIONS    L IY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lesion    (n) lˈiːʒn (l ii1 zh n)
lesions    (n) lˈiːʒnz (l ii1 zh n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
原発巣[げんぱつそう, genpatsusou] (n) (See 転移巣) primary lesion [Add to Longdo]
前がん病変[ぜんがんびょうへん, zenganbyouhen] (n) precancerous lesion [Add to Longdo]
転移巣[てんいそう, ten'isou] (n) (See 原発巣) metastatic lesion [Add to Longdo]
病変[びょうへん, byouhen] (n) lesion; pathological change [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lesion \Le"sion\ (l[=e]"zh[u^]n), n. [F. l['e]sion, L. laesio,
   fr. laedere, laesum, to hurt, injure.]
   A hurt; an injury. Specifically:
   (a) (Civil Law) Loss sustained from failure to fulfill a
     bargain or contract. --Burrill.
   (b) (Med.) Any morbid change in the exercise of functions or
     the texture of organs. --Dunglison.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lesion
   n 1: any localized abnormal structural change in a bodily part
   2: an injury to living tissue (especially an injury involving a
     cut or break in the skin) [syn: {wound}, {lesion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top