หรือคุณหมายถึง loudneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loudness

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loudness-, *loudness*, loudnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loudness[N] ความดัง (เสียง), See also: ความอึกทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loudnessความดัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loudnessการแยกความดังของเสียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"by the loudness of her husband's belch.ความดังของลมปากของสามีเธอ The Joy Luck Club (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดัง[N] loudness, See also: noise, clamor, Ant. ความค่อย, ความเงียบ, ความสงบ, Example: เครื่องตรวจการจะวัดความดังของเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระดับเสียง[n. exp.] (radap sieng) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch   FR: volume [m] ; niveau du son [m] ; hauteur de son [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loudness    (n) lˈaudnəs (l au1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーン[, so-n] (n) sone (unit of perceived loudness) [Add to Longdo]
ホーン[, ho-n] (n) (1) horn; (2) phon (unit of loudness level of sound); (P) [Add to Longdo]
ホン[, hon] (n) phon (unit of loudness); (P) [Add to Longdo]
ラウドネス[, raudonesu] (n) loudness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loudness \Loud"ness\, n.
   The quality or state of being loud.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loudness
   n 1: the magnitude of sound (usually in a specified direction);
      "the kids played their music at full volume" [syn:
      {volume}, {loudness}, {intensity}] [ant: {softness}]
   2: tasteless showiness [syn: {flashiness}, {garishness},
     {gaudiness}, {loudness}, {brashness}, {meretriciousness},
     {tawdriness}, {glitz}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top