ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhitch

AH0 N HH IH1 CH   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhitch-, *unhitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhitch[VT] ปลดออก, See also: ถอดออก, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, unloosen, unbind, unfetter, Ant. fasten, bind, lock, chain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhitch(อันฮิทชฺ') adj. ปลด,ถอดออก,แก้ออก,ปลดเงื่อน, Syn. unfasten

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm unhitching the cars, okay?ฉันช่วยปลดพ่วงโบกี้ให้นะ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Unhitch that wagon and head off down the road.เอาของลงและวางลงบนถนน Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHITCH    AH0 N HH IH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhitch    (v) ˈʌnhˈɪtʃ (uh1 n h i1 ch)
unhitched    (v) ˈʌnhˈɪtʃt (uh1 n h i1 ch t)
unhitches    (v) ˈʌnhˈɪtʃɪz (uh1 n h i1 ch i z)
unhitching    (v) ˈʌnhˈɪtʃɪŋ (uh1 n h i1 ch i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 unhitch \un*hitch"\, v. t. [1st pref. un- + hitch.]
   To free from being hitched, or as if from being hitched; to
   unfasten; to loose; as, to unhitch a horse, or a trace.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhitch
   v 1: unfasten or release from or as if from a hitch [ant:
      {catch}, {hitch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top