ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhitch

AH0 N HH IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhitch-, *unhitch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhitch(vt) ปลดออก, See also: ถอดออก, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, unloosen, unbind, unfetter, Ant. fasten, bind, lock, chain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhitch(อันฮิทชฺ') adj. ปลด, ถอดออก, แก้ออก, ปลดเงื่อน, Syn. unfasten

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unhitch that wagon and head off down the road.เอาของลงและวางลงบนถนน Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลด[plot] (v) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNHITCH AH0 N HH IH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhitch (v) ˈʌnhˈɪtʃ (uh1 n h i1 ch)
unhitched (v) ˈʌnhˈɪtʃt (uh1 n h i1 ch t)
unhitches (v) ˈʌnhˈɪtʃɪz (uh1 n h i1 ch i z)
unhitching (v) ˈʌnhˈɪtʃɪŋ (uh1 n h i1 ch i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 unhitch \un*hitch"\, v. t. [1st pref. un- + hitch.]
   To free from being hitched, or as if from being hitched; to
   unfasten; to loose; as, to unhitch a horse, or a trace.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhitch
   v 1: unfasten or release from or as if from a hitch [ant:
      {catch}, {hitch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top