ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlace

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlace-, *unlace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlace[VT] แก้, See also: คลาย, ปลด, เอาออก, Syn. undo, free, loosen, release, unbind, unfasten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlace(อันลิส') vt. แก้,คลาย,ปลด,เอาออก,หั่นเป็นชิ้น ๆ, Syn. unfasten

English-Thai: Nontri Dictionary
unlace(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดออก

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlace \Un*lace"\, v. t. [1st un- + lace.]
   [1913 Webster]
   1. To loose by undoing a lacing; as, to unlace a shoe.
    [1913 Webster]
 
   2. To loose the dress of; to undress; hence, to expose; to
    disgrace.
    [1913 Webster]
 
       What's the matter,
       That you unlace your reputation thus? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To loose, and take off, as a bonnet from a sail,
    or to cast off, as any lacing in any part of the rigging
    of a vessel. --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlace
   v 1: undo the ties of; "They untied the prisoner" [syn: {untie},
      {unbrace}, {unlace}] [ant: {bind}, {tie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top