ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbrace

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbrace-, *unbrace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbrace[VT] คลายออก, See also: ทำให้คลาย
unbrace[VT] ปลดเอาสายออก, See also: คลายออก, แก้ออก, Syn. relax, loosen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbrace \Un*brace"\, v. t. [1st pref. un- + brace.]
   To free from tension; to relax; to loose; as, to unbrace a
   drum; to unbrace the nerves. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbrace
   v 1: undo the ties of; "They untied the prisoner" [syn: {untie},
      {unbrace}, {unlace}] [ant: {bind}, {tie}]
   2: remove from tension
   3: remove a brace or braces from

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top