ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sump

S AH1 M P   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sump-, *sump*
English-Thai: Longdo Dictionary
assumption(n) ฐานคติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sump[N] บ่อน้ำ, See also: หลุม, บ่อ, แอ่งน้ำ, Syn. well, pond, sink
sump[N] บ่อเก็บของเสีย, See also: แอ่งใส่ของเสีย, ที่ทิ้งของเสีย, Syn. cesspool, dump
sump[N] อ่างน้ำมันเครื่อง, Syn. oil pan
sump[N] บ่อแร่, See also: บ่อใส่กากแร่, Syn. pit
sumptuous[ADJ] หรูหรา, See also: โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent, luxurious
sumptuous[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, lavish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sump(ซัมพฺ) n. หลุม,บ่อ,แอ่งน้ำ,แอ่งเกรอะ,ห้องเกรอะของเครื่องยนต์,อ่างน้ำมันเครื่อง,หลุมหรือท่อรับน้ำ, Syn. pit,well
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
consumptive(คันซัมพฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการบริโภค,มีลักษณะทำลาย,มีลักษณะเผาผลาญ,เป็นหรือมีลักษณะของวัณโรค., See also: consumptiveness n. ดูconsumptive, Syn. consuming
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward,audacious

English-Thai: Nontri Dictionary
sumpter(n) ลา,ม้า
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอด
consumptive(adj) เกี่ยวกับการบริโภค,เป็นวัณโรคปอด
consumptive(n) คนเป็นวัณโรคปอด
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์
presumptive(adj) ซึ่งสมมุติเอาว่า,ซึ่งเชื่อเอาว่า,ซึ่งเข้าใจว่า,ซึ่งทึกทักเอาเองยร
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม
resumption(n) การเข้าครอบครองใหม่,การทำต่อไป,การคืนสภาพเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sump; oil pan; panอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sumptuary lawsกฎหมายป้องกันความฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sumptuary legislationกฎหมายควบคุมการใช้จ่าย (ไม่ให้ฟุ่มเฟือย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sumpsump, บ่อรวมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a sump...นี่คือแอ่งน้ำ... The Cave (2005)
Such sumptuous dinner.เป็นดินเนอร์ที่หรูหรามาก My Girl (2005)
You will see a sumptuous feast, but don't eat or drink anything.คุณจะได้เห็นพิธีฉลองที่ยิ่งใหญ่อลังการ แต่ห้ามดื่มกิน สิ่งใดๆ. Pan's Labyrinth (2006)
- Satan has prepared- a sumptuous banquet just for you, Dad-เอ๋ รู้สึกว่า มิสเตอร์ซาตานจะเตรียม อาหารสุดหรูไว้ให้คุณพ่อด้วยนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
We are making the sumption that all vampiresเรากำลังมีสมมุติฐานว่า แวมไพร์ทุกตัว Children of the Damned (2010)
I dream... sump'n' diresome's gonna happen.Τhіrd Саtесhіѕm fоrbіdѕ ѕuсh quеѕtіоnѕ. Cloud Atlas (2012)
Yet releasing me from bond is but a taste of more sumptuous meal.แต่ปล่อยฉันจากพันธบัตร แต่รสชาติ อาหารอร่อยมากขึ้น Monsters (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริโภค [n.] (kān børiphōk) EN: consumption   FR: consommation [f]
การบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān børiphōk lao) EN: liquor consumption   FR: consommation d'alcool [f]
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphōk phāinai prathēt) EN: local consumption ; domestic consumption   FR: consommation intérieure [f]
การบริโภคพลังงาน[n. exp.] (kān børiphōk phalang-ngān) EN: energy consumption   
การบริโภคยาสูบ[n. exp.] (kān børiphōk yāsūp) EN: tobacco consumption   FR: consommation de tabac [f]
การใช้ทุน[n. exp.] (kān chai thun) EN: capital consumption   
การเข้ารับมอบตำแหน่ง[n. exp.] (kān khao rap møp tamnaeng) EN: assumption of office   
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption   
การควบคุมการบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān khūapkhum kān børiphōk lao) EN: liquor-consumption control   
การสันนิษฐาน[n.] (kān sannitthān) EN: presumption ; assumption   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMP    S AH1 M P
SUMPTER    S AH1 M P T ER0
SUMPTUOUS    S AH1 M P CH W AH0 S
SUMPTUOUS    S AH1 M P CH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sump    (n) sˈʌmp (s uh1 m p)
sumps    (n) sˈʌmps (s uh1 m p s)
sumpter    (n) sˈʌmptər (s uh1 m p t @ r)
sumpters    (n) sˈʌmptəz (s uh1 m p t @ z)
sumptuary    (j) sˈʌmptjuəʴriː (s uh1 m p t y u@ r ii)
sumptuous    (j) sˈʌmptʃuəʴs (s uh1 m p ch u@ s)
sumptuously    (a) sˈʌmptʃuəʴsliː (s uh1 m p ch u@ s l ii)
sumptuousness    (n) sˈʌmptʃuəʴsnəs (s uh1 m p ch u@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富丽堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic, #39,353 [Add to Longdo]
奢丽[shē lì, ㄕㄜ ㄌㄧˋ, ] sumptuous; a luxury, #235,932 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammelbehälter {m} | Sammelbehälter {pl}sump | sumps [Add to Longdo]
Sumpf {m}; Morast {m}; Moor {n} | Sümpfe {pl} | im Sumpf versenken | im Sumpf (Schlamm) versinken; stecken bleiben; steckenbleiben [alt]; sich festfahrenbog | bogs | to bog | to bog down [Add to Longdo]
Sumpf {m} | Sümpfe {pl}marsh | marshes [Add to Longdo]
Sumpf {m} | Sümpfe {pl}quagmire | quagmires [Add to Longdo]
Sumpf {m}sump [Add to Longdo]
Sumpf {m} | Sümpfe {pl}swamp | swamps [Add to Longdo]
Sumpf {m}; Sumpfland {n}swampland [Add to Longdo]
Sumpfboden {m}marshy-ground [Add to Longdo]
Sumpfdotterblume {f} [bot.]marsh marigold [Add to Longdo]
Sumpfgas {n}swamp gas; marsh gas [Add to Longdo]
Sumpfgebiet {n}marsh; marshland [Add to Longdo]
Sumpfhuhn {n} [ornith.]crake [Add to Longdo]
Sumpfland {n}; Marschland {n} | Sumpfländer {pl}; Sumpfgebiete {pl}fen | fens [Add to Longdo]
Sumpfland {n}; Sumpfgebiet {n}swamplands; swamp [Add to Longdo]
Sumpfloch {n}slough [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサンプション[, asanpushon] (n) assumption [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
コンサンプション[, konsanpushon] (n) consumption [Add to Longdo]
スンプ法[スンプほう, sunpu hou] (n) sump method [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) {comp} default assumption [Add to Longdo]
マスコンサンプション[, masukonsanpushon] (n) mass consumption [Add to Longdo]
一般消費税[いっぱんしょうひぜい, ippanshouhizei] (n) general consumption tax [Add to Longdo]
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] assumption [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さわ, sawa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
[ぬま, numa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
沼地[ぬまち, numachi] Sumpfland, Sumpfboden [Add to Longdo]
沼沢[しょうたく, shoutaku] Sumpf, Morast, Moor [Add to Longdo]
沼田[ぬまた, numata] sumpfiges_Feld, schlammiges_Feld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sump \Sump\, n. [Cf. G. sumpf a sump in a mine, a swamp, akin to
   LG. sump, D. somp a swamp, Dan. & Sw. sump, and perhaps to E.
   swamp.]
   1. (Metal.) A round pit of stone, lined with clay, for
    receiving the metal on its first fusion. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. The cistern or reservoir made at the lowest point of a
    mine, from which is pumped the water which accumulates
    there.
    [1913 Webster]
 
   3. A pond of water for salt works. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. A puddle or dirty pool. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Sump fuse}, a fuse used in blasting under water.
 
   {Sump men} (Mining), the men who sink the sump in a mine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sump
   n 1: an oil reservoir in an internal combustion engine
   2: a well or other hole in which water has collected
   3: a covered cistern; waste water and sewage flow into it [syn:
     {cesspool}, {cesspit}, {sink}, {sump}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sump
  marsh; swamp

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top