ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sumptuously

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sumptuously-, *sumptuously*, sumptuous
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sumptuously    (a) sˈʌmptʃuəʳsliː (s uh1 m p ch u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sumptuous \Sump"tu*ous\, a. [L. sumptuosus, fr. sumptus expanse,
   cost: cf. F. somptueux. See {Sumptuary}.]
   Involving large outlay or expense; costly; expensive; hence,
   luxurious; splendid; magnificient; as, a sumptuous house or
   table; sumptuous apparel.
   [1913 Webster]
 
      We are too magnificient and sumptuous in our tables and
      attendance.               --Atterbury.
   [1913 Webster]
 
      She spoke, and turned her sumptuous head, with eyes
      Of shining expectation fixed on mine.  --Tennyson.
   [1913 Webster] -- {Sump"tu*ous*ly}, adv. --
   {Sump"tu*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sumptuously
   adv 1: in a sumptuous and opulent manner; "this government
       building is sumptuously appointed" [syn: {sumptuously},
       {opulently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top