Search result for

splendours

(35 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splendours-, *splendours*, splendour
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา splendours มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *splendours*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splendour[N] ความงดงาม, Syn. splendor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splendour(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur

English-Thai: Nontri Dictionary
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is about grandeur, splendour, scale.มันเป็นความโอ่โถง ความงดงาม ขนาด Episode #18.4 (2012)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
No, not at all, I was just admiring the general splendour.ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงกำลังชมความสวยงามทั่วๆ ไป Pride & Prejudice (2005)
Deepening shadows gather splendour♪ Deepening shadows gather splendour Kill Switch (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดภูมิ[V] have no dignity, See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance, Syn. ไม่มีราศี, Ant. มีภูมิ, สง่า, องอาจ, Example: ความขัดสนทางการเงินทำให้เขาหมดภูมิไปได้, Thai definition: หมดความสง่า, ไม่องอาจ, ไม่มีสง่าราศี
ความโอ่อ่า[N] magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า
วิภา[N] ray, See also: light, splendour, brightness, clearness, lustre, Syn. รัศมี, แสงสว่าง, ความสุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะวันยอแสง[V] splendour of the setting sun, See also: sunset glory, evening glow, Ant. ตะวันขึ้น, Example: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ, Thai definition: ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้า ทำให้ท้องฟ้ามีสีแดงเข้มขึ้นตามลำดับ
รูจี[N] beauty, See also: splendour, Syn. รุจี, ความงาม
ยศศักดิ์[N] rank, See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์, Example: ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahatsajan) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour   
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour splendour ; magnificence ; fame ; renown   FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splendour    (n) (s p l e1 n d @ r)
splendours    (n) (s p l e1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brillanz {f}splendour [Add to Longdo]
Pracht {f}splendor [Am.]; splendour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
華美[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P) [Add to Longdo]
華麗[かれい, karei] (adj-na,n) splendor; splendour; magnificence; (P) [Add to Longdo]
金ぴか[きんぴか, kinpika] (adj-na,n) gilded splendor; gilded splendour [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
光彩[こうさい, kousai] (n) brilliance; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur [Add to Longdo]
絶勝[ぜっしょう, zesshou] (n) splendor; splendour; superb view [Add to Longdo]
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence [Add to Longdo]
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top