Search result for

luster

(72 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luster-, *luster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luster[VI] กลายเป็นมันเงา
luster[N] ความเป็นเงา, See also: ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน, Syn. shine, sheen, gloss, Ant. dullness, gloom, darkness
luster[N] ความรุ่งโรจน์, See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์, Syn. excellence, glory, spendor
luster[N] ความสว่างสุกใส, See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส, Syn. brilliance, radiance
luster[N] เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา
luster[VT] ฉาบให้เป็นเงา, See also: ทำให้เป็นเงา
luster[N] สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา
luster[N] ช่วงเวลาห้าปี, Syn. lustrum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
baluster(แบล'ลัสเทอะ) n. เสาราวระเบียง, Syn. balustrade
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
cluster {clusteredn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
clusteringn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
clusters}n. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้

English-Thai: Nontri Dictionary
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอก
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
cluster(vi) รวมกลุ่ม,เป็นหมู่,เป็นฝูง,เป็นพวก
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lusterความมันแวววาว, ความมันวาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alexandria, in the province of Egypt, still retained some of its luster, possessed one of the Seven Wonders of the ancient world: the legendary lighthouse, and the biggest library known.อเล็กซานเดรีย จังหวัดหนึ่งของอียิปต์ ยังคงความรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยความที่ครอบครองหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกโบราณ ประภาคารในตำนาน\ และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุด ที่โลกเคยรู้จัก Agora (2009)
Dusty but has nice, rich luster.ฝุ่้นเยอะไปหน่อย แต่ว่ามันดี Sketchy (2010)
You were giving off this dazzling luster. And I thought, wow!ท่านให้ความรู้สึกของออร่าที่เปล่งประกาย แล้วข้าก็คิดว่า "ว้าว!" Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I just want you to be prepared because... well, some of those lights may have lost their luster.ฉันอยากให้คุณ เตรียมใจ ไว้ เพราะว่า แสงไฟ นั้น อาจจะไม่ส่องสว่างเป็นประกาย เหมือนเดิม Me and My Town (2008)
No, I'm talking about me. I may have lost my luster.ไม่ใช่ ฉันพูดถึงตัวฉัน ฉันอาจจะไม่สวยเหมือนเดิมแล้ว Me and My Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lusterOur cat's fur has lost its luster.
lusterSetting a new record added luster to his name.
lusterThis ring lost its luster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
การแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān baeng klum) EN: classification ; clustering   
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[n. exp.] (kān baeng klum khømūn) EN: data clustering ; data classification   
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
คุยโต[v. exp.] (khui tō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt   FR: se vanter ; se flatter
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster   FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSTER    L AH1 S T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lüsterklemme {f}luster terminal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
クラスタ;クラスター[, kurasuta ; kurasuta-] (n) cluster [Add to Longdo]
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb [Add to Longdo]
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, ] luster; splendor; radiance; brilliance [Add to Longdo]
光泽[guāng zé, ㄍㄨㄤ ㄗㄜˊ, / ] luster [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, / ] luster of gems [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] luster of gems [Add to Longdo]
[cuǐ, ㄘㄨㄟˇ, ] luster of gems [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] luster of gem [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] luster of gem [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] luster (of pearls) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luster \Lust"er\, n.
   One who lusts.
   [1913 Webster] Luster

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luster \Lus"ter\ Lustre \Lus"tre\, n. [L. lustrum: cf. F.
   lustre.]
   A period of five years; a lustrum.
   [1913 Webster]
 
      Both of us have closed the tenth luster. --Bolingbroke.
   [1913 Webster] Luster

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luster \Lus"ter\, Lustre \Lus"tre\, n. [F. lustre; cf. It.
   lustro; both fr. L. lustrare to purify, go about (like the
   priests at the lustral sacrifice), traverse, survey,
   illuminate, fr. lustrum a purificatory sacrifice; perh. akin
   to E. loose. But lustrare to illuminate is perhaps a
   different word, and akin to L. lucere to be light or clear,
   to shine. See {Lucid}, and cf. {Illustrious}, {Lustrum}.]
   [1913 Webster]
   1. Brilliancy; splendor; brightness; glitter.
    [1913 Webster]
 
       The right mark and very true luster of the diamond.
                          --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       The scorching sun was mounted high,
       In all its luster, to the noonday sky. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: There is a tendency to limit the use of luster, in this
      sense, to the brightness of things which do not shine
      with their own light, or at least do not blaze or glow
      with heat. One speaks of the luster of a diamond, or of
      silk, or even of the stars, but not often now of the
      luster of the sun, a coal of fire, or the like.
      [1913 Webster]
 
   2. Renown; splendor; distinction; glory.
    [1913 Webster]
 
       His ancestors continued about four hundred years,
       rather without obscurity than with any great luster.
                          --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   3. A candlestick, chandelier, girandole, or the like,
    generally of an ornamental character. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Min.) The appearance of the surface of a mineral as
    affected by, or dependent upon, peculiarities of its
    reflecting qualities.
    [1913 Webster]
 
   Note: The principal kinds of luster recognized are: metallic,
      adamantine, vitreous, resinous, greasy, pearly, and
      silky. With respect to intensity, luster is
      characterized as splendent, shining, glistening,
      glimmering, and dull.
      [1913 Webster]
 
   5. A substance which imparts luster to a surface, as graphite
    and some of the glazes.
    [1913 Webster]
 
   6. A fabric of wool and cotton with a lustrous surface, --
    used for women's dresses.
    [1913 Webster]
 
   {Luster ware}, earthenware decorated by applying to the
    glazing metallic oxides, which acquire brilliancy in the
    process of baking.
    [1913 Webster] Luster

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luster \Lus"ter\, Lustre \Lus"tre\, v. t. [imp. & p. p.
   {Lustred}; p. pr. & vb. n. {Lustering}, or {Lustring}.]
   To make lustrous. [R. & Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Flooded and lustered with her loosened gold. --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luster
   n 1: a quality that outshines the usual [syn: {luster},
      {lustre}, {brilliancy}, {splendor}, {splendour}]
   2: the visual property of something that shines with reflected
     light [syn: {shininess}, {sheen}, {luster}, {lustre}]
   3: a surface coating for ceramics or porcelain [syn: {luster},
     {lustre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top