Search result for

pull up

(41 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull up-, *pull up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull up[PHRV] ดึงยกขึ้น, Syn. get up, jerk up
pull up[PHRV] ดึงไปข้างหน้า, Syn. drag up, draw up
pull up[PHRV] ทำให้หยุด, Syn. draw up, pull in
pull up[PHRV] ดุด่า, See also: หาข้อผิดพลาด, Syn. tell off
pull up[PHRV] แก้ไข, See also: ปรับปรุง
pull up[PHRV] ยืดตัวตรง, See also: ยืนตรง, Syn. draw up
pull up[PHRV] เปลี่ยนระดับ, See also: ตีคู่, ขึ้นมาเท่ากับ
pull up stakes[IDM] ละทิ้งถิ่นที่อยู่หรือที่ทำงาน
pull up one's roots[IDM] ละทิ้งถิ่นที่อยู่, Syn. put down

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pull up to her.ใช้บริการเธอ Joy (2008)
Didn't hear you pull up.ไม่ได้ยินเสียงรถนายมา Pilot (2008)
Pull up next to that duck.แซงรถคันนั้นไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Pull up.เชิดหัวขึ้น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Tell them no! Pull up!บอกเขาว่าให้ดึงเราขึ้นไป! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
They say no pull up. Kill us. There's no other way.พวกเขาบอกว่า อย่าดึงขึ้นไป ฆ่าเขาซะ ไม่มีทางอื่น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Pull up an Arabic keyboard and write down this message, you ready?ช่วยพิมพ์ข้อความพวกนี้เป็นภาษาอารบิคที Body of Lies (2008)
Pull up on the truck!ไปหลบที่รถนั่น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Yeah, and two days after Ronald Partiz sells Formavale Labs to BR, three armored trucks pull up outside the building.สองวันหลังจากโรนัลด์ พาร์ทิซ ขายห้องทดลอง"ฟอร์มาเวล"ให้ BR รถบรรทุกยักษ์ 3 คัน ไปจอดจังก้านอกอาคาร Duplicity (2009)
Can you just pull up there on the side?คุณไปแถวนั้นได้มั้ย ? District 9 (2009)
No, why pull up anchor now?ทำไมมาถอดสมอคืนซ่ะละ The Ugly Truth (2009)
We'll just pull up and check in.อีกทั้งพนักงานประสบการณ์เพียบอย่างคุณ My Bloody Valentine (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pull upWhy don't you pull up and take a rest for a while.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกเขมร[V] pull up one's the panung, See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, metho, Syn. ขัดเขมร, Example: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง, Thai definition: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า
ถลก[V] roll up, See also: pull up, hitch up, raise, hike up, Syn. ถก, ยกขึ้น, ดึงขึ้น, รั้งขึ้น, เปิด, Example: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
ถอน[V] pull out, See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out, Syn. ดึง, ทึ้ง, Example: เมื่อหมอออกมาเรียกพี่สาวเธอเข้าไปถอนฟัน เธอได้ยินเสียงร้องครวญครางซึ่งทำให้เธอกลัวมาก, Thai definition: ดึงขึ้นจากใต้พื้นหรือใต้ผิว
กระโจมอก[V] pull up one's lower garment so as to cover the breasts, See also: wear a skirt to cover her breast, Syn. นุ่งกระโจมอก, Example: สาวๆ ในหมู่บ้านต่างพากันกระโจมอกว่ายน้ำในคลอง
โจง[V] hold up, See also: pull up, Syn. โยงขึ้น, รั้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลก[v.] (thalok) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up   FR: relever ; retrousser
ถก[v.] (thok) EN: pull up ; roll up ; hitch up ; raise ; push up   FR: relever ; retrousser
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out   FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sattelmoment {m}pull up torque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
扱ぐ[こぐ, kogu] (v5g) to pull up by the roots [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
引っこ抜く[ひっこぬく, hikkonuku] (v5k,vt) (See 引き抜く) to extract; to pull up; to uproot [Add to Longdo]
引っ張り上げる[ひっぱりあげる, hippariageru] (v1) to pull up; to haul up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bá, ㄅㄚˊ, ] pull up; pull out; select; promote [Add to Longdo]
拔秧[bá yāng, ㄅㄚˊ ㄧㄤ, ] pull up seedlings (for transplanting) [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] pull up sleeves; strike with fists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull up
   v 1: come to a halt after driving somewhere; "The Rolls pulled
      up on pour front lawn"; "The chauffeur hauled up in front
      of us" [syn: {draw up}, {pull up}, {haul up}]
   2: straighten oneself; "He drew himself up when he talked to his
     superior" [syn: {draw up}, {pull up}, {straighten up}]
   3: cause (a vehicle) to stop; "He pulled up the car in front of
     the hotel" [syn: {draw up}, {pull up}]
   4: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top