ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfurl

AH0 N F ER1 L   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfurl-, *unfurl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfurl[VT] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
unfurl[VI] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
unfurling[N] การคลี่ออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfurl(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลายออก,กางออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง, Syn. unfold

English-Thai: Nontri Dictionary
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, just because there's a road unfurling in front of you, doesn't mean you have to take it.ฉันหมายถึง แค่เพียงเพราะ ข้างหน้าพอมีช่องให้เธอเล็ดลอดไปได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องไปตามนั้น Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I will unfurl 1,000 years of Kree justice on Xandar, and burn it to its core!ข้าจะสะสาง หนี้แค้นพันปีของครี กับแซนดาร์ ก่อนเผาให้เกรียมถึงแกน Guardians of the Galaxy (2014)
Also, the proud owner of a massive penis which he loves to unfurl at any given opportunity.และยังเป็นเจ้าของเจ้าโลกขนาดใหญ่ ที่ภูมิใจในตัวเองมาก และเขาก็หาโอกาสเอาออกมาอวดอยู่เสมอ Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใช้ใบ[N] unfurling a sail, See also: unfolding a sail, Syn. การกางใบ, Thai definition: การกางใบแล่นเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail   
ขยายใบเรือ[v. exp.] (khayāi bai reūa) EN: unfurl a sail   
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFURL    AH0 N F ER1 L
UNFURLED    AH0 N F ER1 L D
UNFURLING    AH0 N F ER1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfurl    (v) ˈʌnfˈɜːʴl (uh1 n f @@1 l)
unfurls    (v) ˈʌnfˈɜːʴlz (uh1 n f @@1 l z)
unfurled    (v) ˈʌnfˈɜːʴld (uh1 n f @@1 l d)
unfurling    (v) ˈʌnfˈɜːʴlɪŋ (uh1 n f @@1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfurl \Un*furl"\, v. t. & i. [1st pref. un- + furl.]
   To loose from a furled state; to unfold; to expand; to open
   or spread; as, to unfurl sails; to unfurl a flag.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfurl
   v 1: unroll, unfold, or spread out or be unrolled, unfolded, or
      spread out from a furled state; "unfurl a banner" [syn:
      {unfurl}, {unroll}] [ant: {roll up}, {wrap up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top