Search result for

rigor

(71 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rigor-, *rigor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rigor[N] ความเข้มงวด, See also: ความเคร่งครัด, Syn. inflexibily, stiffness
rigor[N] สภาพอากาศที่รุนแรง, Syn. chilliness, severity
rigor[N] ความเข้มงวด, See also: ความเคร่งครัด, Syn. inflexibily, stiffness
rigor[N] สภาพอากาศที่รุนแรง, Syn. chilliness, severity
rigorous[ADJ] อย่างเข้มงวด, See also: อย่างเคร่งครัด, Syn. harsh, strict
rigorous[ADJ] อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. exacting, precise
rigorously[ADV] อย่างเข้มงวด, See also: อย่างตายตัว, อย่างแม่นยำ, Syn. precise, meticulous
rigor mortis[N] การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
rigorousness[N] ความเข้มงวด, See also: ความแม่นยำ, Syn. rigor, difficulty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rigor(ไร'กอร์) n. ความแข็งทื่อ,ความหนาวสะท้าน,= rigo (u) r (ดู)
rigor mortisn. การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
rigorous(ริก'กะเริส) adj. แข็งตัว,แข็งทื่อ,เข้มงวดมาก,กวดขันมาก,ถูกต้องที่สุด,แม่นยำ, (สภาพอากาศ) รุนแรง, See also: rigorousness n., Syn. precise,stern,austere
frigorificadj. ซึ่งทำให้เกิดความเย็นหรือความหนาว

English-Thai: Nontri Dictionary
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rigor๑. อาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ chill]๒. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [มีความหมายเหมือนกับ rigidity ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigor mortis; rigidity, cadaveric; rigidity, postmortemสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigor, heatสภาพแข็งเกร็งเหตุความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.และบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมนเป็นคนเข้มงวด และเป็นคนจดบันทึกที่รู้สึกไปในด้านดี Frost/Nixon (2008)
Maybe you should have been a politician and I the rigorous interviewer.บางทีคุณน่าจะเป็นนักการเมือง และผมเป็นคนสัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวแทน Frost/Nixon (2008)
Signs of livor mortis, algor mortis, rigor mortis, in the percede external wounds.มีหลักฐานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสารเคมีในร่างกายทำให้เสียชีวิต ก่อนที่จะเกิดบาดแผลภายนอก Pathology (2008)
Body's in full rigor mortis, Bud.ศพแข็งทื่อครับป๋า Nothing But the Blood (2009)
Rigor's set in pretty good, but not completely, so I'd guess... an hour either side of, uh,ริจอจัดเตรียมมันดีแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นฉันคิดว่า... ตอนนั้นคงประมาณ... Justice (2009)
The natural way, with a rigorous diet and exercise routine.วิธีธรรมชาติ จำกัดอาหารและออกกำลัง Vitamin D (2009)
Based on the level of rigor, I'd place her time of death between 5:00 and 8:00 this morning.มันรุนแรงมาก เวลาตายโดยประมาณ อยู่ระหว่าง 05: 00-08: 00 เช้านี้ Out of Time (2009)
So thank you for your incredibly probing and rigorous questions,ขอบคุณสำหรับ ความใคร่รู้ และคำถามทั้งหลาย The Real Ghostbusters (2009)
It was a rigorous study.มันเป็นการศึกษาที่รัดกุมมาก Frankie & Alice (2010)
I have a placenta mask right after a rigorous session of microdermabrasion.หลังจากผลัดเซลล์ผิว Funk (2010)
According to the rigor of the body,ดูจากการแข็งตัวของศพ Unearthed (2010)
And the sublimating energies of that connection are responsible for the energy, vigor and rigor that you bring to your homicide investigations.และพลังงานที่เกิดจากความสัมพันธ์นั่น ก่อให้เกิด พลังงาน ความกระตือรือร้นและเข้มงวดกวดขัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rigorThe top engineer put the car through a series of rigorous tests.
rigorThis sees English as a system obeying miles of grammar and sentence structure which have to be learned in detail and applied rigorously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหด[N] strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ห้องเย็น[n. exp.] (hǿng yen) EN: cold storage   FR: chambre froide [f] ; chambre frigorifique [f]
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
เคร่ง[v.] (khreng = khrēng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent   FR: être sérieux
เคร่ง[adj.] (khreng = khrēng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent   FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere   FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
นกนิลตวาเล็ก[n. exp.] (nok nintawā lek) EN: Small Niltava   FR: Gobemouche de McGrigor [m] ; Niltava féérique [m] ; Petit Niltava [m]
ผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) EN: cool room panel   FR: panneau frigorifique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGOR    R IH1 G ER0
RIGORS    R IH1 G ER0 Z
RIGOROUS    R IH1 G ER0 AH0 S
RIGOROUSLY    R IH1 G ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rigorous    (j) (r i1 g @ r @ s)
rigorously    (a) (r i1 g @ r @ s l ii)
rigor mortis    (n) - (r i2 g @ - m oo1 t i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte {f}rigor [Am.]; rigour [Br.] [Add to Longdo]
Rigorosum {n}doctoral viva; oral part of the doctoral examination [Add to Longdo]
Strenge {f}rigor [Am.]; rigour [Br.] [Add to Longdo]
Totenstarre {f}rigor mortis; mortis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch) [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
リグリスト[, rigurisuto] (n) rigorist [Add to Longdo]
リゴリスト[, rigorisuto] (n) rigorist [Add to Longdo]
リゴリズム[, rigorizumu] (n) rigorism [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
緊密[きんみつ, kinmitsu] (adj-na,n) rigour; rigor; closeness; compactness; tightly knit; (P) [Add to Longdo]
厳科[げんか, genka] (n) severe punishment; rigorous measures [Add to Longdo]
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na,n) severity; rigor; rigour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严格隔离[yán gé gé lí, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] rigorous isolation [Add to Longdo]
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit [Add to Longdo]
尸僵[shī jiāng, ㄕ ㄐㄧㄤ, ] rigor mortis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigor \Ri"gor\, n. [L. See {Rigor}., below.]
   1. Rigidity; stiffness.
    [1913 Webster]
 
   2. (ed.) A sense of chilliness, with contraction of the skin;
    a convulsive shuddering or tremor, as in the chill
    preceding a fever.
    [1913 Webster]
 
   {Rigor caloris}[L., rigor of heat] (Physiol.), a form of
    rigor mortis induced by heat, as when the muscle of a
    mammal is heated to about 50[deg] C.
 
   {Rigor mortis}[L., rigor of death], death stiffening; the
    rigidity of the muscles that occurs at death and lasts
    till decomposition sets in. It is due to the formation of
    myosin by the coagulation of the contents of the
    individual muscle fibers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigor \Rig"or\, n. [OE. rigour, OF. rigour, F. rigueur, from L.
   rigor, fr. rigere to be stiff. See {Rigid}.] [Written also
   {rigour}.]
   1. The becoming stiff or rigid; the state of being rigid;
    rigidity; stiffness; hardness.
    [1913 Webster]
 
       The rest his look
       Bound with Gorgonian rigor not to move. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) See 1st {Rigor}, 2.
    [1913 Webster]
 
   3. Severity of climate or season; inclemency; as, the rigor
    of the storm; the rigors of winter.
    [1913 Webster]
 
   4. Stiffness of opinion or temper; rugged sternness;
    hardness; relentless severity; hard-heartedness; cruelty.
    [1913 Webster]
 
       All his rigor is turned to grief and pity. --Denham.
    [1913 Webster]
 
       If I shall be condemn'd
       Upon surmises, . . . I tell you
       'T is rigor and not law.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Exactness without allowance, deviation, or indulgence;
    strictness; as, the rigor of criticism; to execute a law
    with rigor; to enforce moral duties with rigor; -- opposed
    to {lenity}.
    [1913 Webster]
 
   6. Severity of life; austerity; voluntary submission to pain,
    abstinence, or mortification.
    [1913 Webster]
 
       The prince lived in this convent with all the rigor
       and austerity of a capuchin.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. Violence; force; fury. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whose raging rigor neither steel nor brass could
       stay.                 --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stiffness; rigidness; inflexibility; severity;
     austerity; sternness; harshness; strictness; exactness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rigor
   n 1: something hard to endure; "the asperity of northern
      winters" [syn: {asperity}, {grimness}, {hardship}, {rigor},
      {rigour}, {severity}, {severeness}, {rigorousness},
      {rigourousness}]
   2: the quality of being valid and rigorous [syn: {cogency},
     {validity}, {rigor}, {rigour}]
   3: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 rigor
   rigor; rigour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top