ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meticulous

M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meticulous-, *meticulous*, meticulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulous[ADJ] พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
meticulously[ADV] อย่างพิถีพิถัน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, Syn. punctiliously, literally
meticulousity[N] ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน
meticulousness[N] ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน, Syn. conscientiousness, pedantry

English-Thai: Nontri Dictionary
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meticulous Controlการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I imagine it appealed to his meticulous nature.ฉันคิดว่ามันหันไปธรรมชาติอย่างพิถีพิถันของเขา The Shawshank Redemption (1994)
Each one was forged meticulously by the craftsmen of High Mountain!เราต้องไปรายงานนายท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
Meticulous, yes. Methodical. Educated.ละเอียดรอบคอบ ใช่ มีแบบแผน มีการศึกษา Primer (2004)
I mean, there's a meticulous construction to it.ฉันหมายความว่า/Nมันต้องใช้ความพิถีพิถันในการสร้าง Compulsion (2005)
You'll need to be meticulous but I'm sure you are.ซึ่งจำเป็นต้องพิถีพิถัน The Page Turner (2006)
So they have kept a meticulous record and they wouldn't release it because it was national security.ข้อมูลถูกบันทึกอย่างถี่ถ้วน แต่ไม่มีการเผยแพร่เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ An Inconvenient Truth (2006)
This one was fucking meticulous.มันแทบจะหาที่ติไม่ได้ Pathology (2008)
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี Nothing But the Blood (2009)
You must be very meticulous.สนใจในรายละเอียดของมันด้วย Episode #1.18 (2009)
Our killer's meticulous.ฆาตกรของเราพิถีพิถัน Remains to Be Seen (2009)
Meticulous, really.พิถีพิถันจริงๆ Hell-O (2010)
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน Mosley Lane (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meticulousHe's not a very meticulous guy.
meticulousIt is not necessary to be meticulous.
meticulousThe coup was meticulously executed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
ความละเอียดอ่อน[N] meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ละเอียดถี่ถ้วน[ADJ] careful, See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, Example: คุณนายแกเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการเงินการบัญชี
ละเอียดถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ละเอียดลออ[ADJ] careful, See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: แม่เป็นคนละเอียดลออในเรื่องต่างๆ เสมอ
ละเอียดลออ[ADV] scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน
เจ้าระเบียบ[ADJ] strict, See also: meticulous, scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, Example: บิดาของเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ ทุกคนในบ้านต้องทำงานในนาเพื่อช่วยกันปลูกข้าวได้มากๆ
คนพิถีพิถัน[N] fastidious person, See also: meticulous person, punctilious person, delicate person, Syn. คนละเอียด, คนเนี๊ยบ, Example: เขามักจะแต่งตัวแบบง่ายๆ ไม่เป็นคนพิถีพิถันเท่าใดนัก, Count unit: คน
ความประณีต[N] meticulousness, See also: meticulosity, scrupulousness, Syn. ความละเอียดลออ, Ant. ความหยาบ, Example: งานทำเครื่องถมทองนี้ต้องใช้ความประณีตอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
โดยประณีต[adj.] (dōi pranīt) EN: meticulously ; scrupulously   
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous   FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive   FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
พิถีพิถัน[adj.] (phithīphithan) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous   FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
METICULOUS    M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S
METICULOUSLY    M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meticulous    (j) mˈɪtˈɪkjuləs (m i1 t i1 k y u l @ s)
meticulously    (a) mˈɪtˈɪkjuləsliː (m i1 t i1 k y u l @ s l ii)
meticulousness    (n) mˈɪtˈɪkjuləsnɪs (m i1 t i1 k y u l @ s n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻意[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, ] meticulous; painstaking; scrupulous (effort), #7,381 [Add to Longdo]
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture), #24,041 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
レコーディングダイエット[, reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei [Add to Longdo]
レコダイ[, rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
細心[さいしん, saishin] (adj-na,n,adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P) [Add to Longdo]
細緻[さいち, saichi] (adj-na,n) minute; meticulous [Add to Longdo]
周到[しゅうとう, shuutou] (adj-na,n) scrupulous; meticulous; careful; (P) [Add to Longdo]
周密[しゅうみつ, shuumitsu] (adj-na,n) scrupulous; careful; meticulous [Add to Longdo]
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed [Add to Longdo]
精到[せいとう, seitou] (adj-na,n) meticulous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meticulous \Me*tic"u*lous\, a. [L. meticulosus, fr. metus fear:
   cf. F. m['e]ticuleux.]
   Timid; fearful. [archaic]
   [1913 Webster]
 
   2. Taking great care to get every detail correct; working
    thoroughly and with precision; as, meticulous workmanship.
    [PJC] -- {Me*tic"u*lous*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meticulous
   adj 1: marked by precise accordance with details; "meticulous
       research"; "punctilious in his attention to rules of
       etiquette" [syn: {meticulous}, {punctilious}]
   2: marked by extreme care in treatment of details; "a meticulous
     craftsman"; "almost worryingly meticulous in his business
     formalities"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top