ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stiffness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stiffness-, *stiffness*, stiffnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have any stiffness in your left arm?คุณรู้สึก Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Rigor stiffness suggests 12 hours or more.สภาพแข็งทื่อบ่งชี้ว่า 12 ชั่วโมง หรือมากกว่า Red Letter Day (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเมื่อย(n) stiffness, See also: weariness, Syn. ความเมื่อยล้า, ความอ่อนล้า, Example: เขาเอาสองมือประสานท้ายทอยบิดซ้ายขวาขับไล่ความเมื่อยขณะเขายังหลับตา, Thai Definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stiffness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stiffness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚度[gāng dù, ㄍㄤ ㄉㄨˋ,   /  ] stiffness #24,070 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
筋硬直[きんこうちょく, kinkouchoku] (n) muscle stiffness [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
硬質[こうしつ, koushitsu] (n, adj-no) hardness; stiffness; (P) [Add to Longdo]
硬直[こうちょく, kouchoku] (n, vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffness \Stiff"ness\, n.
   The quality or state of being stiff; as, the stiffness of
   cloth or of paste; stiffness of manner; stiffness of
   character.
   [1913 Webster]
 
      The vices of old age have the stiffness of it too.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stiffness
   n 1: the physical property of being inflexible and hard to bend
   2: the property of moving with pain or difficulty; "he awoke
     with a painful stiffness in his neck"
   3: firm resoluteness in purpose or opinion or action; "a
     charming host without any touch of stiffness or pomposity"
   4: the inelegance of someone stiff and unrelaxed (as by
     embarrassment) [syn: {awkwardness}, {clumsiness},
     {gracelessness}, {stiffness}]
   5: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top