Search result for

rigorous

(41 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rigorous-, *rigorous*, rigorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rigorous[ADJ] อย่างเข้มงวด, See also: อย่างเคร่งครัด, Syn. harsh, strict
rigorous[ADJ] อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. exacting, precise
rigorously[ADV] อย่างเข้มงวด, See also: อย่างตายตัว, อย่างแม่นยำ, Syn. precise, meticulous
rigorousness[N] ความเข้มงวด, See also: ความแม่นยำ, Syn. rigor, difficulty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rigorous(ริก'กะเริส) adj. แข็งตัว,แข็งทื่อ,เข้มงวดมาก,กวดขันมาก,ถูกต้องที่สุด,แม่นยำ, (สภาพอากาศ) รุนแรง, See also: rigorousness n., Syn. precise,stern,austere

English-Thai: Nontri Dictionary
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.และบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมนเป็นคนเข้มงวด และเป็นคนจดบันทึกที่รู้สึกไปในด้านดี Frost/Nixon (2008)
Maybe you should have been a politician and I the rigorous interviewer.บางทีคุณน่าจะเป็นนักการเมือง และผมเป็นคนสัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวแทน Frost/Nixon (2008)
The natural way, with a rigorous diet and exercise routine.วิธีธรรมชาติ จำกัดอาหารและออกกำลัง Vitamin D (2009)
So thank you for your incredibly probing and rigorous questions,ขอบคุณสำหรับ ความใคร่รู้ และคำถามทั้งหลาย The Real Ghostbusters (2009)
It was a rigorous study.มันเป็นการศึกษาที่รัดกุมมาก Frankie & Alice (2010)
I have a placenta mask right after a rigorous session of microdermabrasion.หลังจากผลัดเซลล์ผิว Funk (2010)
Children are not rigorous when it comes to empirical inquiry.เด็กๆ ไม่ได้อยากรู้อยากเห็น อย่างจริงจัง ตอนที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลเชิงประจักษ์ The Body and the Bounty (2010)
Ballet is a rigorous vocation, Booth.บัลเลย์มีท่าเต้น ที่เข้มงวดหรอกบูธ The Bones That Weren't (2010)
Samantha was rigorous about keeping her status updated.ซาแมนธ่าแม่นเรื่องทำให้สถานะอัปเดตตลอด The Internet Is Forever (2010)
And by methods of rigorous physical and psychological programming.โครงการสุดยอดสายลับได้สร้าง Salt (2010)
Rigorous interrogation, huh?สืบสวนเข้มข้นดีนะ Mommy Dearest (2011)
We are living a life of rigorous honesty here.เรามีชีวิตคู่ที่ซื่อสัตย์ต่อกัน I'm Alive and on Fire (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rigorousThe top engineer put the car through a series of rigorous tests.
rigorousThis sees English as a system obeying miles of grammar and sentence structure which have to be learned in detail and applied rigorously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหด[N] strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
เคร่ง[v.] (khreng = khrēng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent   FR: être sérieux
เคร่ง[adj.] (khreng = khrēng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent   FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere   FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGOROUS    R IH1 G ER0 AH0 S
RIGOROUSLY    R IH1 G ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rigorous    (j) (r i1 g @ r @ s)
rigorously    (a) (r i1 g @ r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳科[げんか, genka] (n) severe punishment; rigorous measures [Add to Longdo]
厳罰[げんばつ, genbatsu] (n) severe punishment; rigorous measures; (P) [Add to Longdo]
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P) [Add to Longdo]
峻厳[しゅんげん, shungen] (adj-na,n) strict; stern; rigorous; severe [Add to Longdo]
峻別[しゅんべつ, shunbetsu] (n,vs) rigorous distinction [Add to Longdo]
凛烈;凛冽[りんれつ, rinretsu] (adj-na,n) biting; severe; intense; rigorous [Add to Longdo]
峭刻[しょうこく, shoukoku] (adj-t,adv-to) (arch) very rigorous; strict; cruel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严格隔离[yán gé gé lí, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] rigorous isolation [Add to Longdo]
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigorous \Rig"or*ous\, a. [F. rigoureux, LL. rigorosus. See
   {Rigor}.]
   1. Manifesting, exercising, or favoring rigor; allowing no
    abatement or mitigation; scrupulously accurate; exact;
    strict; severe; relentless; as, a rigorous officer of
    justice; a rigorous execution of law; a rigorous
    definition or demonstration.
    [1913 Webster]
 
       He shall be thrown down the Tarpeian Rock
       With rigorous hands.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We do not connect the scattered phenomena into their
       rigorous unity.            --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe; intense; inclement; as, a rigorous winter.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent. [Obs.] "Rigorous uproar." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mathematics, Logic) Adhering scrupulously and exactly to
    accepted principles; hence, logically valid; as, a
    rigorous proof.
    [PJC]
 
   Syn: Rigid; inflexible; unyielding; stiff; severe; austere;
     stern; harsh; strict; exact.
     [1913 Webster] -- {Rig"or*ous*ly}, adv. --
     {Rig"or*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rigorous
   adj 1: rigidly accurate; allowing no deviation from a standard;
       "rigorous application of the law"; "a strict vegetarian"
       [syn: {rigorous}, {strict}]
   2: demanding strict attention to rules and procedures; "rigorous
     discipline"; "tight security"; "stringent safety measures"
     [syn: {rigorous}, {stringent}, {tight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top