ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เคร่ง

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคร่ง-, *เคร่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคร่ง[V] be strict, See also: be severe, be austere, be rigorous, be serious, be stringent, Syn. เคร่งครัด, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริง, Example: เจ้านายที่มารับตำแหน่งใหม่เคร่งในเรื่องศีลธรรมมาก, Thai definition: ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบจัด
เคร่ง[ADJ] strict, See also: severe, austere, rigorous, serious, stringent, earnest, stern, tense, Example: พ่อหันไปมองหน้าเคร่งดื้อดึงของลูกก็รู้ว่าขืนห้ามปรามไปลูกก็คงไม่เชื่อ
เคร่งขรึม[ADJ] solemn, See also: serious, stern, grave, austere, Example: เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
เคร่งขรึม[ADV] solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม
เคร่งขรึม[V] be solemn, See also: be serious, be stern, be grave, be austere, Syn. ขรึม, เยือกเย็น, สงบเสงี่ยม, Example: เดี๋ยวนี้เขามักจะเคร่งขรึม และมีท่าทางหม่นหมอง, Thai definition: ไม่เบิกบาน, ไม่เล่นหัว, เอาจริงเอาจัง
เคร่งครัด[V] be strict, See also: be serious, be stiff, be rigorous, be stringent, be austere, Syn. เคร่ง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริง, Example: วัดแต่ละวัดมีแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจแตกต่างกัน บางวัดเคร่งครัด บางวัดไม่เคร่งครัด, Thai definition: ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
เคร่งครัด[ADJ] strict, See also: serious, stiff, rigorous, stringent, austere, Example: เราต้องมีมาตรการอันเคร่งครัดในการรักษาแหล่งน้ำทั้งใต้ดินและผิวดินให้สะอาด
เคร่งครัด[ADV] strictly, See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely, Example: นายทหารใหม่ทำงานเคร่งครัดเกินไปไม่ใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงกลายเป็นเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้
เคร่งเครียด[V] be serious, See also: be strict, tense, strain, be stern, be earnest, Syn. เครียด, คร่ำเคร่ง, Ant. ผ่อนคลาย, Example: บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ไม่เคร่งเครียดแต่ในทางกลับกันจะมีชีวิตชีวามากขึ้น, Thai definition: เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป
เคร่งเครียด[ADV] seriously, See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly, Example: ในภาวะเช่นนี้เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคร่ง(เคฺร่ง) ก. ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เช่น พระเคร่งวินัย.
เคร่งขรึมว. ไม่เบิกบาน, ไม่เล่นหัว, เอาจริงเอาจัง.
เคร่งครัด(-คฺรัด) ก. เข้มงวด, กวดขัน, เช่น อย่าเคร่งครัดนักเลย
เคร่งครัดแน่น, ตึง, เช่น สองเต้าตูมเต่งเคร่งครัด ดอกไม้ทัดทั้งห่อผ้าห่มหวง (ขุนช้างขุนแผน), ครัดเคร่ง ก็ว่า.
เคร่งครัด(-คฺรัด) ว. เข้มงวด, กวดขัน, เช่น รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
เคร่งครัดถูกต้องครบถ้วน เช่น ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ข้อยกเว้นต้องตีความอย่างเคร่งครัด
เคร่งครัดใช้ว่า ครัดเคร่ง ก็มี.
เคร่งเครียดก. เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not personal, Sonny. It's strictly business.มันไม่ใช่ส่วนบุคคลของซันนี่ เป็นธุรกิจอย่างเคร่งครัด The Godfather (1972)
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm not religious.ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนา Oh, God! (1977)
-I'm not even religious.ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนาด้วย Oh, God! (1977)
Of course. You're the nonbeliever who spoke to God, twice, I believe.จำได้ คนไม่เคร่งศาสนา ที่พูดเรื่องพระเจ้า Oh, God! (1977)
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง. Suspiria (1977)
- Is that serious? - Yep.นั้นเคร่งขรึมใช่ไหม ใช่ The Blues Brothers (1980)
Strictly speaking, he slipped up. You're lucky to be breathing!อย่างเคร่งครัดพูด เขาทำผิด คุณโชคดีที่จะยังหายใจ ! First Blood (1982)
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์ Gandhi (1982)
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่ง[v.] (khreng = khrēng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent   FR: être sérieux
เคร่ง[adj.] (khreng = khrēng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent   FR: strict ; rigoureux
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere   FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat nai winai) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline   
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīet) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest   
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīet) EN: strict ; serious ; strenuous   FR: tendu ; crispé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic[ADJ] เข้มงวด, See also: เคร่งครัด, Syn. severe
austere[ADJ] เคร่งครัด, See also: เคร่งครัด, เคร่ง, เข้มงวด, Syn. severe
blue[ADJ] เคร่งครัด, See also: เคร่ง
demure[ADJ] เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
holier-than-thou[IDM] เคร่งครัดเกินไป
ironhanded[ADJ] เคร่งครัด, See also: เด็ดขาด, เข้มงวด
overstrain[VI] เคร่งเครียดเกินไป
Pharisaic[ADJ] เคร่งระเบียบ, See also: เคร่งศาสนา
Pharisaical[ADJ] เคร่งระเบียบ, See also: เคร่งศาสนา
pious[ADJ] เคร่งครัดในทางศาสนา, See also: มีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า, Syn. devout, religious, reverent, Ant. impious, irreligious, profane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
giabbr. government issue,ทหารที่กองทัพสหรัฐอเมริกา adj. เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย

English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
godliness(n) ความเลื่อมใสในศาสนา,ความเคร่งศาสนา
godly(adj) มีศาสนา,เลื่อมใส,เคร่งศาสนา,เคร่งศีลธรรม
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
mope(n) คนเคร่งขรึม,คนเซื่องซึม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top