Search result for

radiant

(57 entries)
(0.0565 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radiant-, *radiant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radiant[ADJ] ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี, See also: ซึ่งแสดงถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี, Syn. delighted, happy
radiant[ADJ] ซึ่งส่องสว่าง
radiant[ADJ] ซึ่งปล่อยความร้อนหรือแสงออกมาในรูปของรังสีหรือพลังงาน (ทางฟิสิกส์), See also: ซึ่งแผ่รังสีจากจุดศูนย์กลาง
radiant[N] สิ่งที่ปล่อยความร้อนหรือแสงออกมา
radiant energy[N] พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radiant(เร'เดียนทฺ) adj. ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง,ปล่อยแสง,สว่าง,ส่องสว่าง,ส่องสว่าง. n. รังสีที่แผ่ออก, Syn. shining,bright

English-Thai: Nontri Dictionary
radiant(adj) ช่วงโชติ,แจ่มใส,เปล่งปลั่ง,สว่าง,แผ่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiant๑. -แผ่รัศมี [มีความหมายเหมือนกับ radial ๒]๒. -แผ่รังสี, -แผ่ความร้อน๓. -ส่งผ่านโดยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiant energyพลังงานจากการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Radiant powerพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
radiant orchidสีม่วงกล้วยไม้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Radiant.เปล่งปลั่ง Mama Spent Money When She Had None (2009)
Radiant.ส่องสว่าง TRON: Legacy (2010)
No, you're radiant.ไม่สิ คุณส่องสว่าง Funk (2010)
That's what I did. You are radiant.นั่นแหล่ะคือสิ่งที่ผมประสบ เธอช่างเปล่งปลั่งซะจริงๆ Episode #1.3 (2010)
She took one look at you, radiant in a beautiful gown, and started shredding the dress and your self-esteem.เธอเห็นคุณในชุดที่สวยสดใส และเริ่ม ถากถางเครื่อง แต่งกาย\ และทำลายความมั่นใจในตัวคุณเอง The Undergraduates (2010)
She moves into the light, radiant, captivating.เธอออกมาสู่แสงสว่าง เปี่ยมด้วยความสุขและมีเสน่ห์ Reflection of Desire (2010)
Dazzling, radiant fulfilment! All your greatest wishes.ประกายแสงสว่างของ การเต็มเติมความหวังทุกอย่าง Shrek Forever After (2010)
She is radiant!นางช่างสวยงาม Your Highness (2011)
At midnight, her radiant beams will fill up the Egg of Destiny with magic.(เพลงดัง GETS) Ah! Hop (2011)
Madam, while your exquisite eyes tell of a radiant, but mischievous beauty I have grown impatient.มาดาม ในขณะที่ตาเปร่งประกายฉายแสง แต่ความสวยซึ่งอันตรายยิ่งนัก ...ผมไม่มารถยับยั้งความรักได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I don't think you have ever looked younger or more radiant.ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะดูอ่อนเยาว์ และมีน้ำมีนวลเหมือนวันนี้ Afterbirth (2011)
You look radiant. It seems that your love life is going smoothly.การเจอกับคุณตอนนี้ ดูเหมือนจะราบรื่นดีนะ Episode #1.5 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radiantHer face was radiant with happiness.
radiantShe was radiant with love.
radiantThe Doppler effect is also observed with light and with radiant energy in general.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่งปลั่ง[ADJ] radiant, See also: glowing (with health), Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: เธอมีใบหน้าที่เปล่งปลั่งเป็นเสน่ห์ทำให้มีคนมาชอบอยู่เรื่อย, Thai definition: ที่มีน้ำมีนวลดี
อำไพ[ADJ] bright, See also: radiant, brilliant, Syn. สว่าง, สุกใส
จำรัส[V] be brilliant, See also: radiant, be bright, be shining, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, จรัส, Ant. มืด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
จัดจ้า[v.] (jatjā) EN: be bright ; be shining ; be radiant   
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; resplendent   FR: resplendissant

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIANT    R EY1 D IY0 AH0 N T
RADIANT    R EY1 D Y AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radiant    (j) (r ei1 d i@ n t)
radiantly    (a) (r ei1 d i@ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heizstrahler {m}radiant heater [Add to Longdo]
Radiant {m} [math.]; Winkel im Bogenmaß | Radiant pro Sekunderadian | radian per second [Add to Longdo]
Strahlungsenergie {f}radiant energy [Add to Longdo]
freudestrahlend {adj}radiant with joy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
燦然;粲然[さんぜん, sanzen] (adj-t,adv-to) brilliant; radiant [Add to Longdo]
燦爛;粲爛[さんらん, sanran] (adj-t,adv-to) brilliant; bright; radiant [Add to Longdo]
灼然[しゃくぜん, shakuzen] (adj-t,adv-to) (1) (arch) shining; radiant; (2) (arch) evident; clear [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]
匂い立つ[においたつ, nioitatsu] (v5t) (1) to be enveloped in a smell; (2) to be radiant; to be attractive [Add to Longdo]
放射エネルギー[ほうしゃエネルギー, housha enerugi-] (n) radiant energy [Add to Longdo]
放射熱[ほうしゃねつ, houshanetsu] (n) radiant heat [Add to Longdo]
立体角密度[りったいかくみつど, rittaikakumitsudo] (n) (optics) radiance; sterance; radiant sterance [Add to Longdo]
炯然;烱然[けいぜん, keizen] (adj-t,adv-to) shining; radiant; bright [Add to Longdo]
眩しい[まぶしい(P);まぼしい, mabushii (P); maboshii] (adj-i) dazzling; radiant; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜洋洋[xǐ yáng yáng, ㄒㄧˇ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] radiant with joy, #36,997 [Add to Longdo]
笑容可掬[xiào róng kě jū, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˇ ㄐㄩ, ] radiant with smiles, #49,874 [Add to Longdo]
光冲量[guāng chōng liàng, ㄍㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ, / ] radiant exposure [Add to Longdo]
发射星云[fā shè xīng yún, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] radiant nebula [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radiant \Ra"di*ant\, n.
   1. (Opt.) The luminous point or object from which light
    emanates; also, a body radiating light brightly.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A straight line proceeding from a given point, or
    fixed pole, about which it is conceived to revolve.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) The point in the heavens at which the apparent
    paths of shooting stars meet, when traced backward, or
    whence they appear to radiate.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radiant \Ra"di*ant\ (r[=a]"d[i^]*ant), a. [L. radians, -antis,
   p. pr. of radiare to emit rays or beams, fr. radius ray: cf.
   F. radiant. See {Radius}, {Ray} a divergent line.]
   1. Emitting or proceeding as from a center; resembling rays;
    radiating; radiate.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, emitting or darting rays of light or heat;
    issuing in beams or rays; beaming with brightness;
    emitting a vivid light or splendor; as, the radiant sun.
    [1913 Webster]
 
       Mark what radiant state she spreads. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Beaming with vivacity and happiness; as, a radiant face.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) Giving off rays; -- said of a bearing; as, the sun
    radiant; a crown radiant.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) Having a raylike appearance, as the large marginal
    flowers of certain umbelliferous plants; -- said also of
    the cluster which has such marginal flowers.
    [1913 Webster]
 
   6. (Physics) Emitted or transmitted by radiation; as, a
    radiant energy; radiant heat.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Radiant energy} (Physics), energy given out or transmitted
    by radiation, as in the case of light and radiant heat.
 
   {Radiant heat}, heat proceeding in right lines, or directly
    from the heated body, after the manner of light, in
    distinction from heat conducted or carried by intervening
    media.
 
   {Radiant point}. (Astron.) See {Radiant}, n., 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radiant
   adj 1: radiating or as if radiating light; "the beaming sun";
       "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a
       refulgent sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent},
       {radiant}, {refulgent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top