ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be bright

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be bright-, *be bright*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if she's all right lf she can fix cars at her age... she must be brightสงสัยว่าเด็กนั่นจะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าอายุขนาดนี้ซ่อมรถเป็น ก็นับว่าฉลาดมาก Always - Sunset on Third Street (2005)
It's gonna be bright. I know.มันจะสดใส ฉันรู้ Not Cancer (2008)
¶ Life can be bright in America ¶# ชีวิตจะมีสุขที่อเมริกา # The First Time (2011)
Maybe forcing things to be bright just makes the darkness underneath even darker.ยิ่งพยายามฝืนให้สดใสเท่าไหร่ มันก็กลับหม่นหมองลงเท่านั้น Regional Holiday Music (2011)
So, the palace maids divide the socks among themselves. The story is that if you wear a pair of these socks, then, no matter what you do, your future will be bright.แม่บ้านในวังยังแบ่งมาให้ตัวเองเลย สิ่งที่เจ้าทำในอนาคตจะสดใส The Duo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be brightTeachers should give their children the faith that tomorrow will be brighter and happier.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดใส[V] be bright, See also: be lively, be vivacious, be cheerful, Syn. ผ่องใส, แจ่มใส, Ant. สลด, หดหู่
สว่างจ้า[V] be brightly lit, See also: be ablaze with light, be flooded with light, Ant. มืดมิด, Example: เมืองกรุงสว่างจ้าด้วยแสงไฟ, Thai definition: มีแสงกระจ่างแจ้ง
สุกปลั่ง[V] shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
เป็นมัน[V] be glossy, See also: be bright, be shiny, be lustrous, be glazed, Syn. เป็นเงา, วาว, Ant. ด้าน, Example: พื้นผิวของภาชนะเป็นมันวาววับ เพราะถูกขัดถูมาอย่างดี, Thai definition: ใสสว่างแบบมีแสงสะท้อนออกมา
เป็นเงา[V] be glossy, See also: be bright, be shiny, Syn. เป็นมัน, วาว, Ant. ด้าน, Example: รองเท้าของนักเรียนเป็นเงา เพราะขัดมาอย่างดี
เรืองแสง[V] fluorescent, See also: be bright, glow, gleam, Example: สารเรืองแสงจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่จะเรืองแสงทันทีที่ถูกแสงอุลตร้าไวโอเล็ต, Thai definition: มีแสงสว่าง
สมองใส[V] be clear-headed, See also: be bright, Syn. หัวใส, Ant. สมองทึบ, Example: ี้เด็กนักเรียนสมองใสมากที่สามารถคิดประดิษฐ์เครื่องแบบนี้ขึ้นมาได้, Thai definition: คิดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง, คิดได้โดยคาดไม่ถึง
เฉิดฉาย[V] be bright, See also: be beautiful, be glorious, be lively, be exquisite, be radiant, Syn. เฉิดฉัน, Example: เธอเฉิดฉายมากเมื่ออยู่บนเวที
ชัชวาล[V] be bright, See also: be brilliant, be blazing, be splendid, be shining, be ablaze, be luminous, Syn. สว่าง, รุ่งเรือง, Ant. มืดมิด, หมองมัว
คม[V] be attractive, See also: be bright-looking, be charming, be pretty, be enchanting, Syn. คมขำ, คมคาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy   
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious   
จัดจ้า[v.] (jatjā) EN: be bright ; be shining ; be radiant   
เป็นมัน[v.] (pen man) EN: be glossy ; be bright ; be shiny ; be lustrous ; be glazed   

Japanese-English: EDICT Dictionary
光る[ひかる, hikaru] (v5r,vi) to shine; to glitter; to be bright; (P) [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top