ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delighted

D IH0 L AY1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delighted-, *delighted*, delight, delighte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delighted(adj) น่าชื่นชมยินดี, See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม, Syn. happy, glad, pleased, Ant. depressed, unhappy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก, สุขใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน Rebecca (1940)
We'll be delighted to grant your requestเรา'จะได้ยินดีมากถึงความต้องการ grant your Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm delighted to have her niece here.ฉันดีใจที่หลานสาวของเธอมาที่นี่. Suspiria (1977)
He's delighted too. Ecstatic. I'm afraid, Prince Abooboo-- --Ababwa!น่าปลาบปลื้มนัก ข้าเกรงว่า เจ้าชายอะบูบู อะบาวา Aladdin (1992)
And, of course, I'm delighted when anything occurs to please her.และแน่นอน ฉันดีใจทำเมื่อ ทุกอย่างทำให้หล่อนพอใจ Wuthering Heights (1992)
I was so delighted when Darcy told me you were not five miles from Pemberley!ผมดีใจมากเมื่อดาร์ซี่บอกผมว่า คุณอยู่ห่างออกไปแค่ห้าไมล์จากเพมเบอร์ลี่ Episode #1.5 (1995)
Katharine Goldman. Delighted to meet you. I'm sorry I'm so late--แคทธารีโกลด์แมน ยินดีที่ได้พบคุณ ฉันขอโทษฉัน late- The Birdcage (1996)
Delighted to meet you.ยินดีที่ได้รู้จัก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Fortunately, I'm delighted to announce...โชคดี, ครูดีใจที่จะประกาศ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Delighted to meet you, ma'am. Likewise.ไม่เป็นไรค่ะ คุณเดนั่ม ฉันรู้ค่ะว่าใคร King Kong (2005)
I'm delighted to make your acquaintance.ผมยินดีที่ได้รู้จักครับ Pride & Prejudice (2005)
Mary, dear, you've delighted us long enough.แมรี่ลูกรัก ลูกให้ความรื่นเริงกับพวกเรามามากแล้ว Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delightedChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
delightedEvery boy and every girl was delighted.
delightedHe is delighted at your success.
delightedHe was delighted at the story.
delightedHe was delighted to know I had passed the exam.
delightedHe was delighted to see you.
delightedHe was sitting there, delighted with my failure.
delightedHis success delighted his parents.
delightedI am delighted at your success.
delightedI am delighted to meet you.
delightedI delighted in going to his farm during the summer vacation.
delightedI found Jane delighted at the play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาน(adj) delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: glad ; delighted  FR: ravi ; enchanté
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
อิ่มเอม[im-ēm] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
เจริญใจ[jaroēnjai] (v, exp) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful  FR: être heureux
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (xp) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DELIGHTED D IH0 L AY1 T AH0 D
DELIGHTED D IH0 L AY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delighted (v) dˈɪlˈaɪtɪd (d i1 l ai1 t i d)
delightedly (a) dˈɪlˈaɪtɪdliː (d i1 l ai1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do #16,244 [Add to Longdo]
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, / ] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw) #33,168 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] delighted; pleased #160,855 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓然[かんぜん, kanzen] (adv-to, adj-t) (arch) delighted; overjoyed [Add to Longdo]
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b, vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
恐悦至極[きょうえつしごく, kyouetsushigoku] (n, adj-na) extremely and humbly delighted [Add to Longdo]
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n, adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delighted \De*light"ed\, a.
   Endowed with delight.
   [1913 Webster]
 
      If virtue no delighted beauty lack.   --Shak.
 
   Syn: Glad; pleased; gratified. See {Glad}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delight \De*light"\, v. t. [imp. & p. p. {Delighted}; p. pr. &
   vb. n. {Delighting}.] [OE. deliten, OF. delitier, deleitier,
   F. d['e]lecter, fr. L. delectare to entice away, to delight
   (sc. by attracting or alluring), intens. of delicere to
   allure, delight; de- + lacere to entice, allure; cf. laqueus
   a snare. Cf. {Delectate}, {Delicate}, {Delicious},
   {Dilettante}, {Elicit}, {Lace}.]
   To give delight to; to affect with great pleasure; to please
   highly; as, a beautiful landscape delights the eye; harmony
   delights the ear.
   [1913 Webster]
 
      Inventions to delight the taste.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Delight our souls with talk of knightly deeds.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delighted
   adj 1: greatly pleased
   2: filled with wonder and delight [syn: {beguiled},
     {captivated}, {charmed}, {delighted}, {enthralled},
     {entranced}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top