ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

提唱

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提唱-, *提唱*
Japanese-English: EDICT Dictionary
提唱[ていしょう, teishou] (n,vs) advocacy; proposal; (P) [Add to Longdo]
提唱[ていしょうしゃ, teishousha] (n) proponent; exponent; advocate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The theory originated with a twenty-eight year old physicist.その理論は28才の物理学者が初めて提唱した。
Tom suggested another plan to the committee.トムは別の案を委員会に提唱した。
The chairman suggested that we should discuss the problem.議長は私たちがその問題について討議するべきだと提唱した。
When his theory was first put forward, nobody bought it.彼の学説が初めて提唱された時は、誰もそれを信じなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you calling for a ceasefire?[JA] あなたは停戦を提唱している? The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
♪ Bones 9x01 ♪ The Secrets in the Proposal Original Air Date on September 16, 2013 ♪ Main Title Theme ♪ The Crystal Method == sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] BONES シーズン9 第1話 秘密の提唱 ブース特別捜査官 The Secrets in the Proposal (2013)
He put forward the idea of a third force to run Vietnam.[JA] ベトナムを運営するための第三勢力ついて提唱してました The Quiet American (2002)
I wouldn't advocate a move like that.[JA] 私はそんな行動など 提唱しないよ I Ain't a Judas (2013)
You're obsessed with the fat lady.[CN] 别提唱歌的事 Independence Day (1996)
Cassius is protective of the old ways.[JA] カシウスは 昔ながらの方法を提唱しています Underworld: Blood Wars (2016)
I'm surprised you don't talk about record sales and demographics.[CN] 我很惊讶你居然没有 提唱片销量和专辑封面 Just My Luck (2006)
Openness is something we advocate here at The Circle.[JA] 開示は、サークルで提唱しています。 The Circle (2017)
York Harding: "Dangers to Democracy. " He put forward the idea of a third force...[JA] ヨーク・ハーディングの"民主主義への危険" 彼は第三勢力の考えについて提唱しました・・・ The Quiet American (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
提唱[ていしょう, teishou] Eroerterung, Vorlesung, Vorschlag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top