ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สังเวช

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังเวช-, *สังเวช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเวช[V] pity, See also: commiserate, sympathize, compassionate, lament, Syn. สงสาร, เวทนา, สมเพช, Example: ฉันรู้สึกสังเวชฝูงหมาจรจัดที่ผอมเหลือแต่กระดูก หนังแทบจะไม่มีขน นอนซุกอยู่ตามถังขยะ, Thai definition: รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังเวช, สังเวช-(สังเวด, สังเวชะ-) ก. รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น เช่น เห็นผู้คนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกแล้วสังเวช พอรู้ข่าวว่าญาติผู้ใหญ่ของตนพัวพันคดีฉ้อราษฎร์บังหลวงก็สังเวช.
สังเวชนียสถาน(-นียะสะถาน) น. สถานที่ทางพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวช มี ๔ แห่ง คือ ๑. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ได้แก่ สวนลุมพินี ปัจจุบันได้แก่ รุมมินเด ในประเทศเนปาล ๒. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ที่ควงพระศรีมหาโพธิ ปัจจุบันได้แก่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันได้แก่ สารนาถ ประเทศอินเดีย ๔. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา ปัจจุบันได้แก่ เมืองกาเซีย ประเทศอินเดีย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was pitiful. Come on, you really gotta hawk it back.น่าสังเวชมาก คุณต้องขากสเลดซะก่อน Titanic (1997)
I was miserable in New York;ฉันมันน่าสังเวชในนิวยอร์คน่ะ Latter Days (2003)
at least in LA you can be miserable while you get a tan.แ่ต่อยู่ในแอลเลเธอก็ดูน่าสังเวชได้น่าถ้าเธอดำขึ้นละนะ Latter Days (2003)
- It's such a pity.-น่าสังเวชจัง Match Point (2005)
We are still petrified by terror.เรากำลังจะแข็งตาย อย่างน่าสังเวชใจ March of the Penguins (2005)
Yeah, I know, I look so miserable right now.ใช่ ชั้นรู้ว่าชั้นดูน่าสังเวช Death Note: The Last Name (2006)
Every one of these miserable wastes of skin got started how?น่าสังเวชทำสิ่งที่ผิดพลาด มีสาเหตุมาจากอะไร ...And the Bag's in the River (2008)
I think I got something inside me that is... scared... and pissed off... and mean...น่าขำ หรือน่าสังเวชดี เมื่อผมเห็นผู้ชายคนหนึ่ง Plaisir d'amour (2008)
Got to put down a couple of the dogs making my life miserable.ต้องยอมก้มหัวให้พวกthe dogs ทำให้ชีวิตของฉันช่างน่าสังเวช The Pull (2008)
Got to put down {\a couple of}two dogs making my life miserable.ต้องยอมก้มหัวให้พวกthe dogs ทำให้ชีวิตของฉันช่างน่าสังเวช Hell Followed (2008)
The praying just makes my time here a little less miserable.การสวดมนต์ช่วยผ่านเวลาที่นี่ ให้ดูน่าสังเวชน้อยลงหน่อย Better Half (2008)
Imagine if they called you Miserable!ลองคิดดูว่าถ้าพวกท่านเรียกคุณว่าน่าสังเวชใจ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on   FR: déplorer ; plaindre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
commiserative(คะมิซ'ซะเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสงสาร (เห็นอกเห็นใจ สังเวช เวทนา)
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent

English-Thai: Nontri Dictionary
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
deplorable(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
piteous(adj) น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าสังเวช

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top