ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impassioned

IH2 M P AE1 SH AH0 N D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impassioned-, *impassioned*, impassion, impassione
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impassioned[ADJ] ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา, See also: ซึ่งใช้อารมณ์, Syn. ardent, fervid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impassioned(อิมแพช'เชินดฺ) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,เร่าร้อน,กระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
impassioned following.แต่บัดนี้เขาดึงดูดผู้คนที่หัวรุนแรงขึ้น The Illusionist (2006)
Time to go get caught and make an impassioned plea to the girl I really like.ถึงเวลาถูกจับได้แล้วตามง้อผู้หญิงที่ผมชอบ Herstory of Dance (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPASSIONED IH2 M P AE1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impassioned (j) ˈɪmpˈæʃənd (i1 m p a1 sh @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切激[qiè jī, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧ, ] impassioned; fiercely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impassioned \Im*pas"sioned\, p. p. & a.
   Actuated or characterized by passion or zeal; showing warmth
   of feeling; ardent; animated; excited; as, an impassioned
   orator or discourse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impassioned
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top