ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ้อยที

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้อยที-, *ถ้อยที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้อยทีถ้อยอาศัย[V] mutually depend on each other, Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน, Example: ทั้งคู่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำคะแนนตีคู่กันมาตลอดจนวินาทีสุดท้าย, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันว. ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติดีต่อกันในเรื่องเดียวกันหรือในทำนองเดียวกัน.
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันว. ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a conciliation, a sleep of harmony is possible.คล้ายถ้อยทีถ้อยอาศัย กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว Oceans (2009)
Listen, we are not breaking bread today with the people who tried to kill us yesterday.ฟังนะ เราจะไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัย กับคนที่เมื่อวานพยายามจะฆ่าเราหรอกนะ The New Frontier (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้อยที[adv.] (thøithī) EN: mutually   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[v. exp.] (thøithīthøi āsai kan) EN: be mutually dependent ; mutually depend on each other ; be interdependent   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[adj.] (thøithīthøi āsai kan) EN: reciprocal ; mutually dependent ; dependent upon one another   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top