ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

memorial

M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memorial-, *memorial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorial[N] สิ่งเตือนความทรงจำ, See also: ที่ระลึก, อนุสรณ์, Syn. remembrance, testimonial
memorial[ADJ] ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งทำให้ระลึกถึง, ซึ่งเตือนความทรงจำ, Syn. decicatory, commemorative, remembering
memorially[ADV] อย่างน่าระลึกถึง
memorialise[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำพิธีรำลึกถึง, ทำเพื่อเป็นอนุสรณ์, Syn. commemorate, salute
memorialize[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำพิธีรำลึกถึง, ทำเพื่อเป็นอนุสรณ์, Syn. commemorate, salute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
immemorial(อิมมิมอ'เรียล) adj. เก่าแก่หรือโบราณมากจนจำไม่ได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
memorial(adj) เป็นที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์,เกี่ยวกับความจำ,เตือนความจำ
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Memorialsอนุสรณ์สถาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
It'll be my memorial portrait.ก็มันจะเป็นความทรงจำไปตลอดน่ะสิ Christmas in August (1998)
I wanted a memorial photograph of her but I couldn't even see her faceอะไรนะ? ฉันอยากได้รูปเธอเป็นที่ระลึก Crying Out Love in the Center of the World (2004)
The memorial service is tomorrow.มีพิธีรำลึกศพในวันพรุ่งนี้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Memorial statue?แค่อนุสาวรีย์เหรอ? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
It was the wrong crowd for you, Ham. We'll have a private memorial service here.คนเยอะแยะแฮม และเราก็มีพิธีแบบส่วนตัวที่นี่ด้วย The Constant Gardener (2005)
They built the Relical A memorial to remind us what we've survive.พวกเขาสร้างอนุสรณ์สถาน เป็นเครื่องคอยย้ำเตือนให้รู้ว่า พวกเรายังรอดชีวิต Æon Flux (2005)
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์ V for Vendetta (2005)
Let's hear it from Lloyd Memorial High.ขอฟังเสียงจากโรงเรียนมัธยมLloyd Memorial หน่อย American Pie Presents: Band Camp (2005)
Today's a memorial day for her mom.วันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของแม่เธอ Voice (2005)
Hi, this is Dr. James Hetfield from St. Francis Memorial Hospital.สวัสดีครับผมเจมส์ เฮทฟิลโทรจาก โรงพยาบาลฟรานซิส เมมโมเรียล Phantom Traveler (2005)
This is the world Trade Center memorial site.นี่คือบริเวณอนุสรณ์สถานเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memorialThe governor dedicated the memorial to the soldiers who died in the war.
memorialThey are memorials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำไว้อาลัย[N] memorial speech, Example: เขาเขียนคำไว้อาลัยสั้นๆ ไว้ใต้รูป, Thai definition: คำกล่าวยกย่องที่เขียนหรือพูดเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
บรมโบราณ[n. exp.] (børom bōrān) EN: time immemorial   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = โรงพยาบาลจุฬาฯ[org] (Rōngphayābān Julālongkøn = Rōngphayābān Julā (inf.)) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital   
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetary ; tomb ; sepulchre = sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium; potter's field   FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
วันที่ระลึก[n. exp.] (wan thīraleuk) EN: memorial day   FR: jour du souvenir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMORIAL M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L
MEMORIALS M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L Z
MEMORIALIZE M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z
MEMORIALIZED M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memorial (n) mˈɪmˈɔːrɪəʳl (m i1 m oo1 r i@ l)
memorials (n) mˈɪmˈɔːrɪəʳlz (m i1 m oo1 r i@ l z)
memorialize (v) mˈɪmˈɔːrɪəʳlaɪz (m i1 m oo1 r i@ l ai z)
memorialized (v) mˈɪmˈɔːrɪəʳlaɪzd (m i1 m oo1 r i@ l ai z d)
memorializes (v) mˈɪmˈɔːrɪəʳlaɪzɪz (m i1 m oo1 r i@ l ai z i z)
memorializing (v) mˈɪmˈɔːrɪəʳlaɪzɪŋ (m i1 m oo1 r i@ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纪念馆[jì niàn guǎn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] memorial hall; commemorative museum, #13,723 [Add to Longdo]
牌坊[pái fāng, ㄆㄞˊ ㄈㄤ, ] memorial arch, #23,900 [Add to Longdo]
墓园[mù yuán, ㄇㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] memorial park, #35,828 [Add to Longdo]
牌位[pái wèi, ㄆㄞˊ ㄨㄟˋ, ] memorial tablet, #39,692 [Add to Longdo]
追思[zhuī sī, ㄓㄨㄟ ㄙ, ] memorial; recollection (of the deceased), #41,507 [Add to Longdo]
纪念堂[jì niàn táng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] memorial hall; mausoleum, #45,334 [Add to Longdo]
悼词[dào cí, ㄉㄠˋ ㄘˊ, / ] memorial speech; eulogy, #45,655 [Add to Longdo]
武侯祠[wǔ hóu cí, ㄨˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, ] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都, #58,674 [Add to Longdo]
灵位[líng wèi, ㄌㄧㄥˊ ㄨㄟˋ, / ] memorial tablet, #62,391 [Add to Longdo]
表章[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, ] memorial to the Emperor, #88,585 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkmal {m} | Denkmäler {pl}memorial | memorials [Add to Longdo]
Gedenkstätte {f}memorial place [Add to Longdo]
Gedenkstein {m}memorial stone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
メモリアル[, memoriaru] (n,adj-f) memorial; testimonial; commemorative; (P) [Add to Longdo]
メモリアルパーク[, memoriarupa-ku] (n) memorial park [Add to Longdo]
メモリアルホール[, memoriaruho-ru] (n) memorial hall; (P) [Add to Longdo]
慰霊祭[いれいさい, ireisai] (n) memorial service; (P) [Add to Longdo]
慰霊塔[いれいとう, ireitou] (n) memorial tower [Add to Longdo]
慰霊碑[いれいひ, ireihi] (n) (See 慰霊塔) memorial (stone) [Add to Longdo]
往古より[おうこより, oukoyori] (n) from times immemorial; from ancient times [Add to Longdo]
会式[えしき, eshiki] (n) (1) {Buddh} memorial service; temple service; (2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorial \Me*mo"ri*al\, a. [F. m['e]morial, L. memorialis, fr.
   memoria. See {Memory}.]
   [1913 Webster]
   1. Serving to preserve remembrance; commemorative; as, a
    memorial building.
    [1913 Webster]
 
       There high in air, memorial of my name,
       Fix the smooth oar, and bid me live to fame. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Contained in memory; as, a memorial possession.
    [1913 Webster]
 
   3. Mnemonic; assisting the memory.
    [1913 Webster]
 
       This succession of Aspirate, Soft, and Hard, may be
       expressed by the memorial word ASH.  --Skeat.
    [1913 Webster]
 
   {Memorial Day}. See {Memorial Day} in the vocabulary. Also
    called {{Decoration Day}}. [U.S.]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorial \Me*mo"ri*al\, n. [Cf. F. m['e]morial.]
   1. Anything intended to preserve the memory of a person or
    event; something which serves to keep something else in
    remembrance; a monument. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Churches have names; some as memorials of peace,
       some of wisdom, some in memory of the Trinity
       itself.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A memorandum; a record. [Obs. or R.] --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. A written representation of facts, addressed to the
    government, or to some branch of it, or to a society,
    etc., -- often accompanied with a petition.
    [1913 Webster]
 
   4. Memory; remembrance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Precious is the memorial of the just. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   5. (Diplomacy) A species of informal state paper, much used
    in negotiation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 memorial
   n 1: a recognition of meritorious service [syn: {memorial},
      {commemoration}, {remembrance}]
   2: a written statement of facts submitted in conjunction with a
     petition to an authority
   3: a structure erected to commemorate persons or events [syn:
     {memorial}, {monument}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top