ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -墓-, *墓*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, mù, ㄇㄨˋ] grave, tomb
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1816

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: grave; tomb
On-yomi: ボ, bo
Kun-yomi: はか, haka
Radical: , Decomposition:     
Rank: 1337

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] tomb #5,592 [Add to Longdo]
[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] cemetery #15,544 [Add to Longdo]
[fén mù, ㄈㄣˊ ㄇㄨˋ, / ] sepulcher; tomb #15,939 [Add to Longdo]
[mù zàng, ㄇㄨˋ ㄗㄤˋ, ] to bury in a grave; grave; tomb #20,160 [Add to Longdo]
[gǔ mù, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ, ] old tomb (archaeology) #20,356 [Add to Longdo]
[gōng mù, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, ] cemetery #22,170 [Add to Longdo]
[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone #22,890 [Add to Longdo]
[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival #26,712 [Add to Longdo]
[líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] tomb; mausoleum #27,992 [Add to Longdo]
[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] tomb; grave #31,425 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はか, haka] (n) สุสาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
参り[はかまいり, hakamairi] (n) การไหว้บรรพบุรุษ, พิธีไหว้บรรพบุรุษ, การไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน, เชงเม้ง <BR> 参りに行きます。<BR> ไปเชงเม้ง, See also: R. 墓

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぼち, bochi] TH: สุสาน  EN: cemetery
[ぼち, bochi] TH: หลุมฝังศพ  EN: graveyard

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はか, haka] (n) gravesite; tomb; (P) #3,262 [Add to Longdo]
[ぼち(P);はかち, bochi (P); hakachi] (n) cemetery; graveyard; (P) #5,129 [Add to Longdo]
[ぼしょ;はかしょ;はかどころ, bosho ; hakasho ; hakadokoro] (n) graveyard #5,444 [Add to Longdo]
に布団は着せられぬ[はかにふとんはきせられぬ, hakanifutonhakiserarenu] (exp) (id) (See 孝行をしたい時分に親は無し・こうこうをしたいじぶんにおやはなし) it is too late to show filial piety once your parents are dead [Add to Longdo]
園;[ぼえん, boen] (n) (See 霊園) cemetery; graveyard [Add to Longdo]
掘り[はかほり, hakahori] (n) gravedigger [Add to Longdo]
[ぼけつ(P);はかあな, boketsu (P); hakaana] (n) grave, specifically the hole in the ground; (P) [Add to Longdo]
穴を掘る[ぼけつをほる, boketsuwohoru] (exp, v5r) to bring calamity upon oneself; to put your foot in it [Add to Longdo]
参り(P);参(P)[はかまいり(P);ぼさん(墓参), hakamairi (P); bosan ( bosan )] (n, vs) visit to a grave; (P) [Add to Longdo]
[ぼし, boshi] (n) epitaph; inscription on a tomb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where is Romeo?" "This way! To the tomb!"「ロメオはどこだ」「こちらへ。おへ。」
J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.J.F.ケネディはアーリントン地に埋葬された。
I wonder who's buried in that tomb.あのおには誰が入っているのだろう。
We visit the tombs of our ancestors on this day.この日私たちは祖先の参りをする。
The boy dug a grave for his dead pet.その少年は死んだ自分のペットのためにを掘った。
The boy dug a grave for his dog that had died.その少年は死んだ自分の犬のためにを掘った。
What is learned in the cradle is carried to the tomb. [ Proverb ]ゆりかごの中で覚えたことは場まで続く。
Marriage is the tomb of life.結婚は人生の場。
They set up a tombstone over the grave overlooking the harbor.港を見下ろす碑を立てた。
When their leader died, they placed his body in a large tomb.指導者が死んだ時、人々は彼の死体を大きなに安置した。
We visited our father's grave.私たちは父の参りをした。
I hesitated to leave his grave.私は彼のを立ち去り難かった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No doubt he's still out at the grave, hobnobbing with your Aunt Bedelia getting her side of the story I expect.[JP] きっとの前で 彼女と会ってるのよ 事件の話をしながらね Creepshow (1982)
- That tomb.[CN] - 那个 The Mummy (1932)
She will go to her father's grave and meditate for about an hour.[JP] 彼女は父の前で 瞑想するのよ Creepshow (1982)
Do you have to open graves to find girls to fall in love with?[CN] 你非得打开那些坟 然后爱上那些中的女主人吗? The Mummy (1932)
Well, there you are. Grant's tomb. I hope you're not disappointed.[CN] 这就是了,葛兰特将军的坟 希望你不会失望 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Nineteen years ago I dug those graves with my own hands.[JP] 19年前、私は私自身の手で あられのを掘ったのだ Forbidden Planet (1956)
I don't see the sense in sitting, waiting for the grave.[CN] 亲爱的,吉恩,我喜欢死亡 你是不是在等待着进入坟 Cavalcade (1933)
Hey, beetle puss. The tomb.[CN] 嘿,呆瓜,来看坟 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Then I will read the great spell with which[CN] 而后,我将诵读 伊希斯将奥西里斯自 The Mummy (1932)
That's very touching. We'll put it on your tombstone.[JP] 心にしみるよ に刻みたいくらいだ Rough Night in Jericho (1967)
Nobody made him/her Easter to Johnny except him to speak too much.[JP] ジョニーは 穴を掘ったのさ 口が災いしたな Scarlet Street (1945)
Well, feast your eyes. Grant's tomb.[CN] 看好了,是葛兰特将军的坟 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はか, haka] -Grab [Add to Longdo]
参り[はかまいり, hakamairi] Besuch_eines_Grabes [Add to Longdo]
[ぼち, bochi] Friedhof [Add to Longdo]
[ぼひょう, bohyou] Grabmakierung, Grabpfosten [Add to Longdo]
[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]
[ぼひ, bohi] Grabstein, Grabmal [Add to Longdo]
[ぼけつ, boketsu] -Grab, -Gruft [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top