ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commemoration

K AH0 M EH2 M ER0 EY1 SH AH0 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commemoration-, *commemoration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commemoration[N] การระลึกถึง, See also: การฉลอง, Syn. recognition, remembrance, celebration
commemoration[N] พิธีฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง), Syn. observance, ceremony, custom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก,การฉลอง,พิธีฉลอง,ที่ระลึก,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a commemorationและชั้นฉลองโดย Oldboy (2003)
But in the spirit of commemoration...แต่จิตสำนึกแห่งการระลึกถึง... V for Vendetta (2005)
[Party in Commemoration of Kazama Atsushi's Exhibition][Party in Commemoration of Kazama Atsushi's Exhibition] Episode #1.5 (2010)
And also every kind of day of commemoration 100 days day of commemoration. Fried noodles Valentine's Day.ไปใหนอะ Spellbound (2011)
When the French handed Pondicherry back to us in 1954, the town decided that some sort of commemoration was in order.เมื่อชาวฝรั่งเศสคืนปอนดิเชอร์รีให้ในปี 1954 สภาเมืองคิดว่าควรจะจัดให้มีอะไรซักอย่างที่เป็นอนุสรณ์ Life of Pi (2012)
In commemoration of Tan and Bo Na's 'Two two day' (22 days after dating).. ฉลองครบรอบการคบกันของทันกับโบนา "สอง-สอง วัน"(22วัน) Episode #1.5 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสรณ์[N] remembrance, See also: commemoration, memory, recollection, recalling, souvenir, Syn. เครื่องระลึก, ที่ระลึก, Example: ทางสมาคมได้ตีพิมพ์หนังสือรวมเขียนจากนักวิชาการ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
การรำลึกถึง[n. exp.] (kān ramleuk theung) EN: commemoration   FR: commémoration [f]
ความจำ[n.] (khwāmjam) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration   FR: mémoire [f] ; souvenir [m]
ความทรงจำ[n.] (khwām songjam) EN: memory ; remembrance ; commemoration   
งานเฉลิมฉลอง[n. exp.] (ngān chaloēmchaløng) EN: celebrative meeting ; commemoration ; festivity   FR: commémoration [f] ; cérémonie [f]
ไว้อาลัย[v.] (wai-ālai) EN: mourn (for) ; mourn over a person's death ; do sth in the nature of a farewell ; do sth as a commemoration   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMEMORATION    K AH0 M EH2 M ER0 EY1 SH AH0 N
COMMEMORATIONS    K AH0 M EH2 M ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commemoration    (n) kˈəmˌɛmərˈɛɪʃən (k @1 m e2 m @ r ei1 sh @ n)
commemorations    (n) kˈəmˌɛmərˈɛɪʃənz (k @1 m e2 m @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedenktag {m}commemoration day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花供養[はなくよう, hanakuyou] (n) commemoration of the Buddha's birthday [Add to Longdo]
記念(P);紀念[きねん, kinen] (n,vs) commemoration; memory; (P) [Add to Longdo]
記念祭[きねんさい, kinensai] (n) anniversary; commemoration [Add to Longdo]
記念大会[きねんたいかい, kinentaikai] (n) commemoration meeting [Add to Longdo]
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement [Add to Longdo]
団菊祭[だんぎくさい, dangikusai] (n) kabuki performance in commemoration of Danjuro and Kikugoro [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commemoration \Com*mem`o*ra"tion\, n. [L. commemoratio.]
   1. The act of commemorating; an observance or celebration
    designed to honor the memory of some person or event.
    [1913 Webster]
 
       This sacrament was designed to be a standing
       commemoration of the death and passion of our Lord.
                          --Abp.
                          Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The commonwealth which . . . chooses the most
       flagrant act of murderous regicide treason for a
       feast of eternal commemoration.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Whatever serves the purpose of commemorating; a memorial.
    [1913 Webster]
 
   {Commemoration day}, at the University of Oxford, Eng., an
    annual observance or ceremony in honor of the benefactors
    of the University, at which time honorary degrees are
    conferred.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commemoration
   n 1: a ceremony to honor the memory of someone or something
      [syn: {commemoration}, {memorialization},
      {memorialisation}]
   2: a recognition of meritorious service [syn: {memorial},
     {commemoration}, {remembrance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top