Search result for

monument

(81 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monument-, *monument*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
monument[N] บุคคลตัวอย่าง, See also: สิ่งที่เป็นตัวอย่าง
monumental[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive
monumental[ADJ] ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ, Syn. commemorative, memorial, honorary
monumentally[ADV] อย่างมีความหมายมาก, See also: อย่างมากมาย
monumentality[N] การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial

English-Thai: Nontri Dictionary
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monument, ancientโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stick to the shore... Pass the... monument, the church is on the left.เลียบฝั่งไป ผ่าน \ อนุสาวรีย์ โบสถ์ อยู่ทางซ้าย Made of Honor (2008)
It's a monumental task, changing oneself.ในภารกิจอันยิ่งใหญ่ เปลี่ยนตัวตน New York Sucks (2009)
This depicts a monument on the west bank of the Nile.นี้บอกว่าอนุสรณ์นี้อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ Episode #3.1 (2009)
And I think that this monument... is the one depicted here.และฉันคิดว่าอนุสรณ์นี้ คือสิ่งหนึ่งที่วาดไว้ Episode #3.1 (2009)
I asked you a pretty monumental question this morning.ผมถามคำถามที่มีความหมายยิ่งกับคุณเมื่อเช้านี้ Pilot (2009)
What started as a mere experiment has brought me to the threshold of monumental discoveryสิ่งที่ดูเหมือนเป็น การทดลองเล็กๆ ผมได้ค้นพบจุดเริ่มต้น กลางความยิ่งใหญ่ Sherlock Holmes (2009)
What I could do with this monument, this orb...สิ่งที่ข้าจะทำกับหัวที่ใหญ่โตนี้ Alice in Wonderland (2010)
We have a monumental opportunity here, david, To not only......โอกาสที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือเราแล้ว เดวิดมันไม่เพียงแต่... You Don't Know Jack (2010)
And then, in just two years, monumental things can happen."ลงทะเบียนเจ้าสาว" เบิร์กดอร์ฟ กู้ดแมน แล้วเพียงแค่ 2 ปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้น Sex and the City 2 (2010)
Your first time- Tat's-That's monumental.ครั้งแรกของเธอ มันต้องมีความหมายมาก The Sixteen Year Old Virgin (2010)
For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.นับพันปีแล้ว ที่ชนชั้นระดับล่างสุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตทุ่มแทแรงกายเพื่อสร้าง The Einstein Approximation (2010)
Well, at 10:00 tonight, I'm supposed to be on the verge of cracking something monumental.ในคืนนี้ตอน 4 ทุ่ม ผมคาดว่าผมคงจวนเจียน จะแกะบางอย่าง ที่มีความหมายมากได้ Countdown (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monumentA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
monumentA monument has been erected to the memory of the deceased.
monumentAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
monumentAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
monumentSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
monumentThe city dedicated a monument in honor of the general.
monumentThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
monumentThe monument was set up in the park.
monumentThe moon landing was a monumental achievement.
monumentThe soldiers have erected a peace monument.
monumentThe time spent to see the monument is short.
monumentThis monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสาวรีย์[N] monument, Example: ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ
อนุสรณ์สถาน[N] monument, Example: ท่านเป็นผู้ที่จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลา, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่เป็นการแสดงความระลึกถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathān) EN: monument   FR: monument [m]
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phraborom Rūpsong Mā) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn   
ตั้งอนุสาวรีย์[v. exp.] (tang anusāwarī) EN: erect a monument   FR: ériger un monument

CMU English Pronouncing Dictionary
MONUMENT    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T
MONUMENT    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T
MONUMENTS    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T S
MONUMENTS    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T S
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monument    (n) (m o1 n y u m @ n t)
monuments    (n) (m o1 n y u m @ n t s)
monumental    (j) (m o2 n y u m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkmal {m} | Denkmäler {pl}monument | monuments [Add to Longdo]
Kunstdenkmal {n}monument of art [Add to Longdo]
monumental {adv}monumentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モニュメンタル[, monyumentaru] (adj-f) monumental [Add to Longdo]
モニュメント[, monyumento] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance [Add to Longdo]
記念碑[きねんひ, kinenhi] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
金字塔[きんじとう, kinjitou] (n) pyramid; monumental work [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
建碑[けんぴ, kenpi] (n,vs) erection of a monument [Add to Longdo]
建立[こんりゅう(P);けんりつ, konryuu (P); kenritsu] (n,vs) (act of) building (temple, monument, etc.); erection; (P) [Add to Longdo]
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments [Add to Longdo]
詩碑[しひ, shihi] (n) poem inscribed on monument [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, ] monumental (literary) work [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]
纪念碑[jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] monument [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monument \Mon"u*ment\, n. [F., fr. L. monumentum, fr. monere to
   remind, admonish. See {Monition}, and cf. {Moniment}.]
   1. Something which stands, or remains, to keep in remembrance
    what is past; a memorial.
    [1913 Webster]
 
       Of ancient British art
       A pleasing monument.         --Philips.
    [1913 Webster]
 
       Our bruised arms hung up for monuments. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A building, pillar, stone, or the like, erected to
    preserve the remembrance of a person, event, action, etc.;
    as, the Washington monument; the Bunker Hill monument.
    Also, a tomb, with memorial inscriptions.
    [1913 Webster]
 
       On your family's old monument
       Hang mournful epitaphs, and do all rites
       That appertain unto a burial.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A stone or other permanent object, serving to indicate a
    limit or to mark a boundary.
    [1913 Webster]
 
   4. A saying, deed, or example, worthy of record.
    [1913 Webster]
 
       Acts and Monuments of these latter and perilous
       days.                 --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Memorial; remembrance; tomb; cenotaph.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monument
   n 1: a structure erected to commemorate persons or events [syn:
      {memorial}, {monument}]
   2: an important site that is marked and preserved as public
     property
   3: a burial vault (usually for some famous person) [syn:
     {repository}, {monument}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 monument
   monument
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 monument [monym]
   monument
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 monument
   monument
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 monument [monymɛnt]
   monument
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top