Search result for

jail

(98 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jail-, *jail*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
jail fever (n ) ไข้รากสาดใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jail[VT] จำคุก, See also: กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง, Syn. imprison, confine, detain, Ant. free, release
jail[N] เรือนจำ, See also: ห้องขัง, คุก, ตะราง, Syn. slammer, prison, nick
jailer[N] ผู้คุม, See also: ผู้คุมนักโทษ, Syn. warder, warden, gaoler
jailbird[N] คนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ติดคุก, Syn. convict, con
jailbreak[N] การแหกคุก
jailhouse[N] คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะราง, Syn. jail, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jail(เจล) {jailed,jailing,jails} n. คุก. vt. เอาเข้าคุก
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก
jailbreakn. การแหกคุก
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
jailhousen. คุก,ตะราง

English-Thai: Nontri Dictionary
jail(n) คุก,ตะราง,เรือนจำ,ห้องขัง
jailbreak(n) การแหกคุก,การหนีคุก
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jailตะราง, คุก [ดู gaol] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jailsห้องขัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jailbait, that is.เหยื่อติดกับแล้ว There Might be Blood (2008)
I was in jail.ผมอยู่ในคุก Birthmarks (2008)
We've let her spend the night in jail.เราให้เธออยู่ในตะราง Birthmarks (2008)
I'd rather rot in jail knowing than...ฉันอาจเข้าไปอยู่ในคุก Last Resort (2008)
Is he going back to jail?เขาต้องกลับไปที่คุกเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
Want to go to jail?เธออยากติดคุกหรอ Scandal Makers (2008)
You're going to jail.เราจะไปโรงพักกัน Scandal Makers (2008)
His father has been in jail a few times, and he is a well-known thiefพ่อของเขาเคยติดคุกหลายครั้ง,แล้วเขาเองก็เป็นขโมยที่รู้จักกันเป็นอย่างดี Iljimae (2008)
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง The Bank Job (2008)
I'd be tried and jailed.ผมคงถูกสอบสวนและติดคุกไปแล้ว The Bank Job (2008)
They get caught and go to jail.พวกนั้นถูกจับและส่งไปเข้าคุก The Bank Job (2008)
This guy I know said he would fix it to keep me out of jail, if I do him a favour.ผู้ชายคนนี้ที่ฉันรู้จักพูดว่า เขาจะช่วยฉันไม่ให้ติดคุก ถ้าฉันช่วยเหลือเขา The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jailHe was sentenced to three years in jail.
jailIt has become clear what murder-suspect Miura's jail life-style is like.
jailBy the time you get out of jail she'll probably have got married.
jailHe ended up in jail.
jailThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
jailEventually the cruel man was sentenced to jail.
jailBeing in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.
jailHe was sent to jail for murder.
jailIt's been 10 days since my boyfriend went to jail.
jailIn the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.
jailIn the end he landed in jail.
jailThe two men were released from jail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง[N] jail, See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary, Syn. ตาราง, คุก, Example: กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
ขี้คุก[ADJ] jailable, Syn. ขี้คุกขี้ตะราง, Example: ลองได้ชื่อว่าเป็นคนขี้คุกแล้ว สังคมให้อภัยยาก, Thai definition: ที่เคยต้องโทษจำคุกมาแล้ว
คอก[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง, Count unit: คอก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ที่คุมขัง[N] prison, See also: jail, goal, Syn. คุก, ตาราง, เรือนจำ, Example: ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน, Count unit: แห่ง
คุก[N] prison, See also: jail, goal, Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Example: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน, Count unit: ที่, แห่ง
คุมขัง[V] imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
พะทำมะรง[N] jailer, See also: gaoler, warder, Example: ท่านให้สินบนพะทำมะรงเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ควบคุมนักโทษ
พันธนาคาร[N] prison, See also: jail, gaol, Syn. เรือนจำ, คุก, Example: เขามองพ้นออกไปจากกำแพงของพันธนาคารอันสูงใหญ่, Thai definition: อาคารคุมขัง, Notes: (บาลี)
พัศดี[N] warden, See also: jailer, gaoler, Example: เดือนหน้าจะมีพัศดีคนใหม่มาที่เรือนจำ หวังว่าคงจะดีกว่าคนเก่านะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail   FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
ขี้คุก[adj.] (khīkhuk) EN: jailable   
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison   FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter

CMU English Pronouncing Dictionary
JAIL    JH EY1 L
JAILS    JH EY1 L Z
JAIL'S    JH EY1 L Z
JAILED    JH EY1 L D
JAILER    JH EY1 L ER0
JAILERS    JH EY1 L ER0 Z
JAILING    JH EY1 L IH0 NG
JAILHOUSE    JH EY1 L HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jail    (v) (jh ei1 l)
jails    (v) (jh ei1 l z)
jailed    (v) (jh ei1 l d)
jailer    (n) (jh ei1 l @ r)
jailor    (n) (jh ei1 l @ r)
jailers    (n) (jh ei1 l @ z)
jailing    (v) (jh ei1 l i ng)
jailors    (n) (jh ei1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefängnis {n}; Kerker {m} | Gefängnisse {pl}; Kerker {pl} | im Gefängnis | ins Gefängnis kommen; eingesperrt werdenjail | jails | in jail | to be sent to jail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
看守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) jailer; gaoler; (P) [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment [Add to Longdo]
獄;人屋;囚獄[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (囚獄 is gikun) jail; gaol; prison [Add to Longdo]
獄死[ごくし, gokushi] (n,vs) death in jail; death in gaol [Add to Longdo]
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P) [Add to Longdo]
獄吏[ごくり, gokuri] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P) [Add to Longdo]
女部屋[おんなべや, onnabeya] (n) (1) (See 男部屋) room for female servants; (2) room where there are women; (3) (See 女牢) jail for women [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大狱[dà yù, ㄉㄚˋ ㄩˋ, / ] jail; prison [Add to Longdo]
牢房[láo fáng, ㄌㄠˊ ㄈㄤˊ, ] jail cell; prison cell [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] jail [Add to Longdo]
班房[bān fáng, ㄅㄢ ㄈㄤˊ, ] jail [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] jail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaol \Gaol\ (j[=a]l), n. [See {Jail}.]
   A place of confinement, especially for minor offenses or
   provisional imprisonment; a jail. [Preferably, and in the
   United States usually, written {jail}.]
   [1913 Webster]
 
   {Commission of general gaol delivery}, an authority conferred
    upon judges and others included in it, for trying and
    delivering every prisoner in jail when the judges, upon
    their circuit, arrive at the place for holding court, and
    for discharging any whom the grand jury fail to indict.
    [Eng.]
 
   {Gaol delivery}. (Law) See {Jail delivery}, under {Jail}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jail \Jail\, v. t.
   To imprison. [R.] --T. Adams (1614).
   [1913 Webster]
 
      [Bolts] that jail you from free life.  --Tennyson.
   [1913 Webster] jailbird

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jail \Jail\ (j[=a]l), n. [OE. jaile, gail, gayhol, OF. gaole,
   gaiole, jaiole, F. ge[^o]le, LL. gabiola, dim. of gabia cage,
   for L. cavea cavity, cage. See {Cage}.]
   A kind of prison; a building for the confinement of persons
   held in lawful custody, especially for minor offenses or with
   reference to some future judicial proceeding. [Written also
   {gaol}.]
   [1913 Webster]
 
      This jail I count the house of liberty. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Jail delivery}, the release of prisoners from jail, either
    legally or by violence.
 
   {Jail delivery commission}. See under {Gaol}.
 
   {Jail fever} (Med.), typhus fever, or a disease resembling
    it, generated in jails and other places crowded with
    people; -- called also {hospital fever}, and {ship fever}.
    
 
   {Jail liberties}, or {Jail limits}, a space or district
    around a jail within which an imprisoned debtor was, on
    certain conditions, allowed to go at large. --Abbott.
 
   {Jail lock}, a peculiar form of padlock; -- called also
    {Scandinavian lock}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jail
   n 1: a correctional institution used to detain persons who are
      in the lawful custody of the government (either accused
      persons awaiting trial or convicted persons serving a
      sentence) [syn: {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink},
      {slammer}, {poky}, {pokey}]
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top