ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jailhouse

JH EY1 L HH AW2 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jailhouse-, *jailhouse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jailhouse[N] คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะราง, Syn. jail, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jailhousen. คุก,ตะราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was dancing to the jailhouse rockกำลังเต้นรำที่ตะรางบ้านร็อค The Blues Brothers (1980)
Was dancing to the jailhouse rockกำลังเต้นรำที่ตะรางบ้านร็อค The Blues Brothers (1980)
Was dancing to the jailhouse rockกำลังเต้นรำที่ตะรางบ้านร็อค The Blues Brothers (1980)
Do you want to continue this theological discussion in a car... or in a jailhouse with the cops?คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปนี้การอภิปรายเทววิทยาในรถ ... หรือในเรือนจำกับตำรวจได้หรือไม่ Pulp Fiction (1994)
About 6 feet tall... lots of jailhouse tats.สูงประมาณ 6 ฟุต สักในคุกลายพร้อย Heat (1995)
Are you some kind of jailhouse philosopher?คุณเป็นนักปราชญ์ ของเรือนจำหรือไง Pilot (2004)
And I will be cheering my jailhouse boobies off for you at game day.วันแข่งฉันจะเชียร์คุณ สุดสวิงริงโก้อีโต้บั๊มเลย The Longest Yard (2005)
When I hear the jailhouse doors close behind me, girls.ตอนที่ฉันได้ยินเสียงประตูคุก ปิดตามหลังไงล่ะ Four Brothers (2005)
Check out the frame. # # from daily show to jailhouse ho. # # when she left Rudd, it was time to go. ## buck-ass naked. Check out the frame. # The Ten (2007)
Down to the jailhouse to talk to Mike.ไปคุยกับไมค์ที่โรงพักหน่อย No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
I think I got everything I need to make Jailhouse Chili.น่าจะมีทุกอย่างสำหรับทำ Jailhouse Chili ได้ Shake and Fingerpop (2009)
That little jailhouse rough-up you had arranged?ให้คนไปอัดในคุกเบาๆ ตามที่เตรียมไว้ Let's Kill Bridget (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JAILHOUSE    JH EY1 L HH AW2 S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jailhouse
   n 1: a correctional institution used to detain persons who are
      in the lawful custody of the government (either accused
      persons awaiting trial or convicted persons serving a
      sentence) [syn: {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink},
      {slammer}, {poky}, {pokey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top