ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clink

K L IH1 NG K   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clink-, *clink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clink[VI] เกิดเสียงดังกริ๊ง (เหมือนเสียงแก้วกระทบกัน)
clink[VT] ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ง (เหมือนเสียงแก้วกระทบกัน), Syn. tinkle, jingle, clang
clink[N] เสียงดังกริ๊ง (เหมือนเสียงแก้วกระทบกัน), Syn. jingle, tinkle
clink[SL] คุก, Syn. chokey
clinker[N] ข้อผิดพลาด (คำสแลง), Syn. mistake, error

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clinkv. ทำให้เกิดเสียงกริ้งเบา ๆ n. คุก
clinker(คลิง'เคอะ) n. อิฐแข็งเย็น,ของชั้นหนึ่ง,คนที่ชนแก้วกัน,สิ่งที่กระทบดังกริ๊ง,ความผิดพลาด, Syn. mistake
clinker-builtadj. ต่อเกล็ด,ต่อช้อนกัน,เชื่อมช้อนกัน
clinkstonen. หินแกร่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
clink(vt) ทำให้มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clinkerคลิงเกอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clinker ก้อนเถ้า
กากที่เกิดจากการเผาซึ่งหลอมรวมตัวกันเป็นก้อน แข็ง เช่น ก้อนเถ้า โลหะ แก้ว และกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clinkerปูนเม็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheers. [ glasses clink ] [ exhales deeply ] Look, there're as hell demons.ชน ฟังนะ อาจจะมีนรก 99 Problems (2010)
And different sensations take its place. In restaurants, it's all about offering another person dinner, letting yourself be waited on, listening to the trickle of wine and the clink of glasses.และความรู้สึกที่แตกต่างเข้ามาแทนที่ ภัตาคารคือการเชิญผู้อื่นมาดินเนอร์ Perfect Sense (2011)
[ Glasses clink ]Judgment Day (2012)
[Silverware clinks on plate]... Flesh and Blood (2012)
Cheers. [ clink ] Let me ask you something.ดื่ม ขอถามหน่อยสิ Fae-ge Against the Machine (2013)
[ Bottles clink ](ชนขวด)  ()

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนแก้ว[V] give a toast, See also: clink glasses, Syn. ยกแก้ว, Example: เขาเมาหนักเพราะถูกเพื่อนคะยั้นคะยอให้ชนแก้วไปหลายแก้ว
ยกแก้ว[V] give a toast, See also: clink glasses, Example: เขายกแก้วแตะริมฝีปาก ค่อยๆ เดินหน้าด้วยความมั่นใจเช่นเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !
ปูนเม็ด[n. exp.] (pūn met) EN: clinker   
เรือบต[n. exp.] (reūa bot) EN: canoe ; clinker-built canoe   FR: petite barque [f] ; canoë [m]
เรือโบต[n. exp.] (reūa bōt) EN: clinker-built canoe   FR: canot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLINK K L IH1 NG K
CLINKSCALE K L IH1 NG K S K EY2 L
CLINKSCALES K L IH1 NG K S K EY2 L Z
CLINKENBEARD K L IH0 NG K EH1 N B ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clink (v) klˈɪŋk (k l i1 ng k)
clinks (v) klˈɪŋks (k l i1 ng k s)
clinked (v) klˈɪŋkt (k l i1 ng k t)
clinker (n) klˈɪŋkər (k l i1 ng k @ r)
clinkers (n) klˈɪŋkəz (k l i1 ng k @ z)
clinking (v) klˈɪŋkɪŋ (k l i1 ng k i ng)
clinker-built (j) klˈɪŋkə-bɪlt (k l i1 ng k @ - b i l t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちゃかちゃ[, kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang [Add to Longdo]
かちゃり[, kachari] (adv-to) (on-mim) with a clang or a clink; tinkle [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
かちん[, kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ぱたり[, patari] (adv) clink; sudden stop [Add to Longdo]
クリンカー[, kurinka-] (n) clinker [Add to Longdo]
クリンカータイル[, kurinka-tairu] (n) clinker tile [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clink \Clink\ (kl[i^][ng]k), v. t. [imp. & p. p. {Clinked}
   (kl[i^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {Clinking}.] [OE. clinken;
   akin to G. klingen, D. klinken, SW. klinga, Dan. klinge;
   prob. of imitative origin. Cf. {Clank}, {Clench}, {Click}, v.
   i.]
   To cause to give out a slight, sharp, tinkling, sound, as by
   striking metallic or other sonorous bodies together.
   [1913 Webster]
 
      And let me the canakin clink.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clink \Clink\ (kl[i^][ng]k), v. i.
   1. To give out a slight, sharp, tinkling sound. "The clinking
    latch." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To rhyme. [Humorous]. --Cowper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clink \Clink\, n.
   A slight, sharp, tinkling sound, made by the collision of
   sonorous bodies. "Clink and fall of swords." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clink \Clink\ (kl[i^][ng]k), n.
   A prison cell; a lockup; -- probably orig. the name of the
   noted prison in Southwark, England. [Colloq.] "I'm here in
   the clink." --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clink
   n 1: a short light metallic sound [syn: {chink}, {click},
      {clink}]
   2: a correctional institution used to detain persons who are in
     the lawful custody of the government (either accused persons
     awaiting trial or convicted persons serving a sentence) [syn:
     {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink}, {slammer}, {poky},
     {pokey}]
   v 1: make a high sound typical of glass; "champagne glasses
      clinked to make a toast"
   2: make or emit a high sound; "tinkling bells" [syn: {tinkle},
     {tink}, {clink}, {chink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top