ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาราง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาราง-, *ตาราง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาราง(n) table, See also: list, Example: เราสามารถดูรายการสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในร้านได้จากตารางนี้, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ตาราง(n) schedule, See also: timetable, Syn. รายการ, Example: ตารางเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะออกทุกๆ ต้นเดือน, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: บัญชีแจ้งรายละเอียดของรายการต่างๆ
ตารางวา(clas) square wah, See also: square two-meters, Example: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10,000 บาท, Thai Definition: มาตราวัดของที่ดิน
ตารางฟุต(clas) square foot, Example: เตียงคู่ขนาดมาตราฐานจะมีขนาดประมาณ 5-6 ตารางฟุต, Thai Definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 12 นิ้ว
ตารางสอน(n) classroom time table, See also: subject time table, Syn. ตารางเรียน, Example: ครูทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด, Thai Definition: ตารางที่บรรจุรายการสอน ว่า วันใด เวลาใด สอนวิชาใด
ตารางนิ้ว(clas) square inch, Example: กระเบื้องที่จะใช้ปูในห้องน้ำ มีขนาด 20 ตารางนิ้ว, Thai Definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร
ตารางเมตร(clas) square metre, Example: สี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ถ้าด้านกว้างยาว 2 เมตร และด้านยาวยาว 4 เมตร
ตารางเวลา(n) time table, Example: ในการเดินทางทั้งทางเครื่องบิน หรือรถไฟจะมีตารางเวลาขึ้น-ลงกำหนดเป็นที่แน่นอน, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: ตารางที่บอกรายการของกำหนดเวลา
ตารางไมล์(clas) square mile
ตารางเรียน(n) timetable, See also: schedule, Syn. ตารางสอน, Example: นักศึกษาต้องไปจดตารางเรียนที่หน้าห้องข่าวสารของคณะเอาเอง, Thai Definition: ตารางที่บรรจุรายการของการเรียน ว่า วันใด เวลาใด เรียนวิชาใด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาตาราง ก็ว่า
ตารางใช้เป็นคำนำหน้าคำมาตราวัดพื้นที่ เช่น ตารางนิ้ว ตารางวา ตารางเมตร.
ตารางสอนน. ตารางที่บรรจุรายการสอนใน ๑ สัปดาห์ ว่า วันใด เวลาใด สอนวิชาใด.
ตารางเหลี่ยมน. เรียกพื้นที่ที่กำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tableตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tableตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tableตาราง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gridตาราง, กริด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
group tableตารางกรุป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contingency tableตารางการจร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decision tableตารางการตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
all orders migration tableตารางการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
tableตาราง, Example: การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
Contingency tablesตารางการจร [TU Subject Heading]
Input-output tablesตารางปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Magic squaresตารางอัศจรรย์ [TU Subject Heading]
Map projectionตารางแผนที่ [TU Subject Heading]
Schedules, Schoolตารางการเรียนและการสอน [TU Subject Heading]
Tablesตาราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You, Juniper, you're perfect where you are.คุณจะอยู่ที่ไหน ตารางมาก How I Won the War (1967)
-Shut up and set the table.- หุบปากและกำหนดตาราง The Godfather (1972)
Red plaid.ตาตารางสีแดง Oh, God! (1977)
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
"Her hectic daily schedule..."ตารางเวลา ประจำวันของเธอ ที่ น่าตื่นเต้น I Spit on Your Grave (1978)
I demand you teach them the multiplication table.ฉันต้องการให้คุณสอนตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Not before I learn the multiplication table.ไม่ก่อนที่ฉันจะเ- รียนรู้ตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Come on to the table, Christopher.มาให้กับตาราง, คริส 2010: The Year We Make Contact (1984)
They're just, just square holes!พวกเขากำลังเพียงแค่หลุมตาราง! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, if you'd read your industry breakdown,... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาราง[tārāng] (n) EN: schedule ; timetable  FR: horaire [m]
ตาราง[tārāng] (n) EN: table ; tabular form ; list  FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; graphique [m]
ตาราง[tārāng] (n) EN: square
ตารางกำหนดเวลา[tārāng kamnot wēlā] (n, exp) EN: schedule
ตารางกิจกรรม[tārāng kitjakam] (n, exp) FR: grille d'activités [f]
ตารางกิโลเมตร[tārāng kilōmēt] (n, exp) EN: square kilometre = square kilometer (Am.)  FR: kilomètre carré [m]
ตารางธาตุ[tārāng thāt] (n, exp) EN: periodic table of elements  FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]
ตารางนิ้ว[tārāng niū] (n, exp) EN: square inch  FR: pouce carré [m]
ตารางฟุต[tārāng fut] (n, exp) EN: square foot  FR: pied carré [m]
ตารางมิลลิเมตร[tārāng millimēt] (n, exp) EN: square millimetre = square millimeter (Am.)  FR: millimètre carré [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chart(n) ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
checker(n) ตารางหมากรุก
ephemeris(n) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
lockup(n) คุก, See also: ตาราง, เรือนจำ, Syn. jail, jailhouse, gaol, clink
programming(n) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. broadcasting, programing
schedule(n) ตารางเวลา, Syn. timetable
square metre(n) ตารางเมตร
syllabary(n) ตารางแสดงพยางค์
table(n) ตาราง, See also: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ, Syn. schedule, record, chart
timetable(n) ตารางการเรียนการสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres 43, 560 ตารางฟุต
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
centaren. ตารางเมตร., Syn. centaur
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer

English-Thai: Nontri Dictionary
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
hectare(n พื้นที่ขนาด 10, 000) ตารางเมตร
lattice(vt) ขัดเป็นฟันปลา,ขัดแตะ,ขัดเป็นตาราง
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ
schedule(vt) ทำตาราง,วางแผน,กำหนดเวลา,ทำรายการ
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
table(n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง
table(vt) วางบนโต๊ะ,ทำบัญชี,ทำตาราง,บันทึกรายการ
tabular(adj) จัดเป็นตาราง,แบน,ราบ,ราบรื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grid(n) ตารางในโปรแกรม Microsoft Excel, Syn. table
Image:
metatable(n) ตารางของตาราง ซึ่งใช้ตารางสำหรับอธิบายตารางเช่น เช่นเดียวกับคำว่า Metadata ซึ่งใช้ข้อมูลอธิบายข้อมูล, See also: metadata
periodic table(n) ตารางธาตุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
価格俵[かかくひょう, kakakuhyou] (n) ตารางราคา, ใบราคา
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
付表[ふひょう, fuhyou] (n) ตารางแนบ
時刻表[じこくひょう, jikokuhyou] (n) ตาราง ตารางเวลา แผนภูมิ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] TH: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย)  EN: at a glance
[ひょう, hyou] TH: ตาราง  EN: table (e.g. Tab 1)

German-Thai: Longdo Dictionary
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top