ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaol

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaol-, *gaol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaol[N] คุก, See also: ห้องขัง, เรือนจำ, ตะราง, Syn. jail, jailhouse, prison
gaol[VT] จำคุก, See also: ติดตะราง, เข้าห้องขัง
gaoler[N] ผู้คุม, See also: คนคุมนักโทษ, Syn. jailer, prison guard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaol(เจล) n.,vt. คุก,จำคุก., See also: gaoler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
gaoler(n) พะทำมะรง,พัศดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gaolตะราง, คุก [ดู jail ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaol limitsบริเวณคุก, บริเวณเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaolerผู้คุมนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you try to flee, I will arrest you, drop you off in gaol and take you to the plane in chains. Understand?ถ้าคุณคิดจะหนี ฉันจะจับเข้าคุณเข้าตะราง /n และส่งคุณขึ้นเครื่องพร้อมตรวน เข้าใจไหม ? Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaolTyrannical governments frequently gaol their political opponents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะทำมะรง[N] jailer, See also: gaoler, warder, Example: ท่านให้สินบนพะทำมะรงเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ควบคุมนักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
ตะราง[n.] (tarāng) EN: jail ; prison ; gaol   FR: prison [f] ; geôle [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaol (v) ʤˈɛɪl (jh ei1 l)
gaols (v) ʤˈɛɪlz (jh ei1 l z)
gaoled (v) ʤˈɛɪld (jh ei1 l d)
gaoler (n) ʤˈɛɪlər (jh ei1 l @ r)
gaolers (n) ʤˈɛɪləz (jh ei1 l @ z)
gaoling (v) ʤˈɛɪlɪŋ (jh ei1 l i ng)
gaolbird (n) ʤˈɛɪlbɜːʳd (jh ei1 l b @@ d)
gaolbirds (n) ʤˈɛɪlbɜːʳdz (jh ei1 l b @@ d z)
gaolbreak (n) ʤˈɛɪlbrɛɪk (jh ei1 l b r ei k)
gaolbreaks (n) ʤˈɛɪlbrɛɪks (jh ei1 l b r ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
看守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) jailer; gaoler; (P) [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment [Add to Longdo]
獄;人屋;囚獄[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (囚獄 is gikun) jail; gaol; prison [Add to Longdo]
獄死[ごくし, gokushi] (n,vs) death in jail; death in gaol [Add to Longdo]
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P) [Add to Longdo]
獄吏[ごくり, gokuri] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P) [Add to Longdo]
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m,vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaol \Gaol\ (j[=a]l), n. [See {Jail}.]
   A place of confinement, especially for minor offenses or
   provisional imprisonment; a jail. [Preferably, and in the
   United States usually, written {jail}.]
   [1913 Webster]
 
   {Commission of general gaol delivery}, an authority conferred
    upon judges and others included in it, for trying and
    delivering every prisoner in jail when the judges, upon
    their circuit, arrive at the place for holding court, and
    for discharging any whom the grand jury fail to indict.
    [Eng.]
 
   {Gaol delivery}. (Law) See {Jail delivery}, under {Jail}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jail \Jail\ (j[=a]l), n. [OE. jaile, gail, gayhol, OF. gaole,
   gaiole, jaiole, F. ge[^o]le, LL. gabiola, dim. of gabia cage,
   for L. cavea cavity, cage. See {Cage}.]
   A kind of prison; a building for the confinement of persons
   held in lawful custody, especially for minor offenses or with
   reference to some future judicial proceeding. [Written also
   {gaol}.]
   [1913 Webster]
 
      This jail I count the house of liberty. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Jail delivery}, the release of prisoners from jail, either
    legally or by violence.
 
   {Jail delivery commission}. See under {Gaol}.
 
   {Jail fever} (Med.), typhus fever, or a disease resembling
    it, generated in jails and other places crowded with
    people; -- called also {hospital fever}, and {ship fever}.
    
 
   {Jail liberties}, or {Jail limits}, a space or district
    around a jail within which an imprisoned debtor was, on
    certain conditions, allowed to go at large. --Abbott.
 
   {Jail lock}, a peculiar form of padlock; -- called also
    {Scandinavian lock}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaol
   n 1: a correctional institution used to detain persons who are
      in the lawful custody of the government (either accused
      persons awaiting trial or convicted persons serving a
      sentence) [syn: {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink},
      {slammer}, {poky}, {pokey}]
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top