Search result for

กักขัง

(47 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กักขัง-, *กักขัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กักขัง[V] detain, See also: hold in custody, detain under custody, confine, imprison, incarcerate, Syn. ขัง, Ant. ปล่อย, Example: กรมราชทัณฑ์กักขังนักโทษประหารชีวิตไว้ในแดนห้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กักขังก. บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจำกัด, เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจำกัด.
กักขังน. โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้กักตัวผู้ต้องโทษไว้ในสถานที่ซึ่งกำหนดไว้อันมิใช่เรือนจำ มิใช่สถานีตำรวจ และมิใช่สถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน.
ขังกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't deserve to be held in some low-rent gitmo wannabe.ฉ้นไม่ควรถูกกักขัง\ ในที่ดูเหมือนที่เช่าแถวอ่าวคิวบาราคาถูกอย่างนี้ Odyssey (2008)
Or incarcerating them in creepy, inescapable underground cells.เค้ากักขังผู้คน ไว้ในคุกใต้ดินที่น่ากลัวและไม่สามารถหนีได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Don't you want to be free of this darkness imprisoning you?ท่านต้องการอิสรภาพ จากความมืดที่กักขังท่านไว้ ไม่ใช่หรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
This area is where we keep our livestock.บริเวณนี้ เป็นที่กักขังสัตว์ Superhero Movie (2008)
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
You honestly find the students in this school to be treated like inmates in a prison?คุณตัดสินอย่างเป็นกลางสิว่านักเรียนที่นี่ถูกกักขังเหมือนนักโทษรึ? Doubt (2008)
Your arrest, your incarceration here-- frankly, we feel terrible about it.คุณกักขังตัวเอง โดยทำตัวให้เข้ามาอยู่ที่นี่ เรารู้สึก หนักใจกับเรื่องนี้ The Beginning of the End (2008)
So that people can avoid "the captivity of negativity."ดังนั้นผู้คนจึงสามารถหลีกเลี่ยง "การกักขังความคิดขัดแย้ง" ได้ Shut Down (2008)
I-i can't survive any more Time in lock-up.ฉัน-ฉันไม่สามารถมีชีวิต อยู่ได้อีกแล้วถ้าโดนกักขังอีก Shut Down (2008)
And you've never met any of the men incarcerated hereและคุณก็ไม่เคยเจอใคร ที่ถูกกักขังที่นี่ Boxed In (2008)
This isn't a boarding service, it's a pound, pal!ที่นี่ไม่มีบริการเลี้ยงดู แต่เป็นกักขังสุนัข Hachi: A Dog's Tale (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang up[PHRV] ขังคุก, See also: กักขัง, Syn. lock up
be behind bars[IDM] จำคุก, See also: กักขัง, ขังคุก
chain[VT] กักตัว, See also: กักขัง, คุมตัว, Syn. confine, restrain
crib[VT] กักขัง, Syn. confine
cool up[PHRV] จำกัดสิทธิเสรีภาพ, See also: กักขัง, ปิดกั้น, Syn. coop in
detain[VT] กักขัง, See also: หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, เหนี่ยวรั้ง, Syn. retain, hold, confine, Ant. discard, lose
incarcerate in[PHRV] จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง
intern in[PHRV] กักขังใน, See also: กักขังไว้ใน, คุมขังใน, Syn. inter in
hem in[VT] กักขัง, See also: กักตัว, Syn. confine, restrict
immure[VT] กักขัง (ทางวรรณคดี), See also: ขังคุก, คุมขัง, Syn. confine, imprison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brig(บริก) n. เรือใบสองเสา,ห้องคุกในเรือ,สถานที่กักขัง
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
detenu(เดทะนู') n. ผู้ถูกกักขัง
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
cage(vt) คุมขัง,ใส่กรง,ขังกรง,กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
confine(vt) กักขัง,จำกัดที่,ตีวง
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top