Search result for

cell

(172 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cell-, *cell*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
stem cell(n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cell[N] เซลล์, See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, Syn. cellule, corpuscle
cell[N] เซลล์ไฟฟ้า, Syn. electric cell
cell[N] โพรงหรือช่องเล็กๆ
cell[N] หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
cell[N] ห้องเล็กๆ, Syn. cubicle, vault, hold
cell[VI] อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ
cello[N] เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
cellar[VT] เก็บในห้องใต้ดิน
cellar[N] ห้องใต้ดิน, Syn. underground room, vault, basement
cellist[N] นักเล่นเชลโล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist,
celloเซล'โล) n. ไวโอลินใหญ่, See also: cellist n.
cellophanen. กระดาษแก้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
CELL cell wall(n) ผนังเซลล์
cellar(n) ห้องใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
cello(n) ไวโอลินใหญ่
cellophane(n) กระดาษแก้ว
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
celluloid(n) เซลลูลอยด์
cellulose(n) เซลลูโลส
BLOOD blood cell(n) เม็ดเลือด
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cell๑. เซลล์๒. ช่อง [มีความหมายเหมือนกับ locule; loculus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell differentiationการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell divisionการแบ่งเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell membrane; membrane, plasmaเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cell membrane; plasma membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell plateแผ่นกั้นเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell respirationการหายใจระดับเซลล์ [มีความหมายเหมือนกับ respiration, internal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cell sapเซลล์แซป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell sap; cytosol; hyaloplasmน้ำในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
cellเซลล์, เซลล์ไฟฟ้าเคมี, 1.เซลล์(ช.): หน่วยชีวิตเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และโพรทิสต์ เซลล์หนึ่ง ๆ ประกอบด้วยโพรโทพลาสซึมที่มีเยื่อบาง ๆ หุ้มอยู่ 2.เซลล์ไฟฟ้าเคมี(ค.): ดู electrochemical cell [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cell Biologistsนักชีววิทยาด้านเซลล์ [การแพทย์]
Cell Biologyชีววิทยาของเซลล์ [การแพทย์]
Cell Bodiesตัวเซลล์ประสาทเซลล์ประสาท [การแพทย์]
Cell Bodyตัวเซลล์ [การแพทย์]
Cell Buttonsเม็ดกระดุมเซลล์ [การแพทย์]
Cell Cement Substancesตัวผนึกของเซลล์ [การแพทย์]
Cell Change, Axonalแอกโซนาลเซลล์เชนจ์ [การแพทย์]
Cell Coatผิวเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Cellophane noodle[(เซลโล-แพน นูเดิล)] (n adj ) วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งของถั่วเขียวเส้นเล็กๆกลมๆยาวๆ ไม่มีสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
He wishes he didn't know me. I thought I dropped you at your cell.เขาคงไม่อยากรู้จักฉัน ฉันคิดว่าฉันจะให้คุณอยู่ในห้องใต้ดิน Odyssey (2008)
All that time alone in a cell, I realized that... what I wanted in the past kept me from seeing what I have right now.ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ตามลำพังในคุกใต้ดิน .. ฉันตระหนักว่า สิ่งที่ต้องการรักษาสิ่งที่ฉันพบในอดีต ถ้าสิ่งนั้นฉันคิดถูกต้อง และนั่นคือคุณ Odyssey (2008)
Cancer stem cells are real.สเตมเซลมีมะเร็งเป็นเรื่องจริง Not Cancer (2008)
They're like embryonic stem cells. They become whatever they want.พวกมันเหมือนตัวอ่อนของสเตมเซล พวกมันเป็นแบบที่พวกมันต้องการ Not Cancer (2008)
Chemo worked because cells are basically tumors.คีโมได้ผลเพราะว่า เซลเหมือนเนื้องอกธรรมดา Not Cancer (2008)
The brain cells that weren't brain cellsเซลสมองไม่ได้เป็นเซลสมอง Not Cancer (2008)
But what if the toxins were stored in his fat cellsแต่ถ้ามีพิษตกค้างในไขมัน Adverse Events (2008)
The biopsy of your lung cyst showed smooth muscle cells.การตัดชิ้นเนื้อซิสที่ปอดคุณ แสดงถึงเซลกล้ามเนื้อนิ่ม Lucky Thirteen (2008)
His white blood cell count would be through the roof. It's not an infection.เม็ดเลือดขาวเขาสูงถึงหลังคา Joy (2008)
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง Emancipation (2008)
Either would account for the red cells, the delirium.ทั้ง สองอย่างอาจทำลายเซลเม็ดเลือดแดงและคุ้มคลั่ง Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cellIn addition to PCs, it can be used with cell phones.
cellEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.
cellLately high school girls are using their cell phones to exchange e-mail.
cellI have an interest in cello and piano.
cellThe prisoner is being quiet in the cell today.
cellThe human body is composed of billions of small cells.
cellIf you want any more wine, go to the cellar and get some.
cellA human body consists of a countless number of cells.
cellWhat is a cancer cell like?
cellIn science class, we drew pictures of cells.
cellAnimal bodies are made up of cells.
cellWe spent all of that night, the next day, and the next night in the cellar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือถือ[N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
ห้องใต้ดิน[N] basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน
ใต้ดิน[N] cellar, Ant. บนดิน, Example: บ้านนี้มีห้องใต้ดินเอาไว้เก็บไวน์, Thai definition: ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
เซลลูโลส[N] cellulose, Example: ร่างกายไม่มีเอนไซม์ที่ใช้ย่อยเซลลูโลส, Thai definition: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ชนิดที่ซับซ้อน เป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อไม้ ฝ้าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก กระดาษ ไหมเทียม ดินระเบิด ฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์มถ่ายรูปชนิดไม่ไวไฟ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
เซลล์[N] cell, Example: เซลล์มะเร็งจะแตกตัวในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: เซลล์, Thai definition: หน่วยชีวิตที่เล็กที่สุด, Notes: (อังกฤษ)
เซลลูลอยด์[N] celluloid, Example: เซลลูโลสไนเตรต เป็นพลาสติกที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นได้เป็นชนิดแรก เรียกว่า เซลลูลอยด์, Thai definition: สารประกอบประเภทเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ทำได้จากปฏิกิริยาของเซลลูโลสไนเทรต การบูร และเอทิลแอลกอฮอล์ ลักษณะเป็นของแข็ง ติดไฟง่ายมาก, Notes: (อังกฤษ)
กระดาษแก้ว[N] cellophane, See also: tracing paper, Example: กระดาษแก้วนำมาทำงานประดิษฐ์ได้หลายชนิด, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่มีเนื้อใส
โทรศัพท์เคลื่อนที่[N] mobile telephone, See also: cellular telephone, cell phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, Count unit: เครื่อง
ห้องขัง[N] cell, See also: detention cell, prison cell, Syn. คุก, กรงขัง, Example: นักโทษถูกกักตัวไว้ในห้องขัง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่สำหรับขังนักโทษ
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
อันที่[X] (an thī) FR: celui que ; ce que ; celle que
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU English Pronouncing Dictionary
CELL    S EH1 L
CELLI    CH EH1 L IY0
CELLO    CH EH1 L OW0
CELLS    S EH1 L Z
CELLA    S EH1 L AH0
CELLAR    S EH1 L ER0
CELL'S    S EH1 L Z
CELLS'    S EH1 L Z
CELLIO    CH EH1 L IY0 OW0
CELLED    S EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cell    (n) (s e1 l)
cello    (n) (ch e1 l ou)
cells    (n) (s e1 l z)
cellar    (n) (s e1 l @ r)
cellos    (n) (ch e1 l ou z)
cellars    (n) (s e1 l @ z)
cellist    (n) (ch e1 l i s t)
cellists    (n) (ch e1 l i s t s)
cellular    (j) (s e1 l y u l @ r)
cellarage    (n) (s e1 l @ r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细胞[xì bāo, ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] cell, #873 [Add to Longdo]
纤维素[xiān wéi sù, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] cellulose, #18,727 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] cellar, #20,790 [Add to Longdo]
细胞膜[xì bāo mó, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄇㄛˊ, / ] cell membrane, #21,246 [Add to Longdo]
密室[mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ, ] cell; private room, #26,339 [Add to Longdo]
[yìn, ˋ, ] cellar, #27,338 [Add to Longdo]
大哥大[dà gē dà, ㄉㄚˋ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, ] cellphone, #35,416 [Add to Longdo]
大提琴[dà tí qín, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] cello; violoncello, #36,229 [Add to Longdo]
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, ] cellar; basement, #41,469 [Add to Longdo]
细胞壁[xì bāo bì, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄅㄧˋ, / ] cell wall, #49,042 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cellist {m}; Cellistin {f} | Cellisten {pl}cellist | cellists [Add to Longdo]
Cellophan {n}; Zellophan {m}cellophane [Add to Longdo]
Zellgewebe {n} [biol.]cell tissue [Add to Longdo]
Zelle {f} | Zellen {pl}cell | cells [Add to Longdo]
Zellkern {m} [biol.] | Zellkerne {pl}cell nucleus; nucleus | cell nuclei; nuclei; nucleuses [Add to Longdo]
Zellteilung {f} [biol.]cell division [Add to Longdo]
Zellwand {f}cell wand; cell wall [Add to Longdo]
Zellwachstum {n} [biol.]cell growth [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
Tリンパ球;T淋巴球[ティーリンパきゅう, tei-rinpa kyuu] (n) (See T細胞) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
T細胞[ティーさいぼう, tei-saibou] (n) (See Tリンパ球) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
かん体;杆体[かんたい, kantai] (n) (See 桿状体) rod (shape of cell) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セル[せる, seru] cell [Add to Longdo]
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]
セルバス[せるばす, serubasu] cell path [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priory \Pri"o*ry\, n.; pl. {Priories}. [Cf. LL. prioria. See
   {Prior}, n.]
   A religious house presided over by a prior or prioress; --
   sometimes an offshoot of, an subordinate to, an abbey, and
   called also {cell}, and {obedience}. See {Cell}, 2.
   [1913 Webster]
 
   Note: Of such houses there were two sorts: one where the
      prior was chosen by the inmates, and governed as
      independently as an abbot in an abbey; the other where
      the priory was subordinate to an abbey, and the prior
      was placed or displaced at the will of the abbot.
      [1913 Webster]
 
   {Alien priory}, a small religious house dependent on a large
    monastery in some other country.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Cloister}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cell \Cell\ (s[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Celled} (s[e^]ld).]
   To place or inclose in a cell. "Celled under ground." [R.]
   --Warner.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cell \Cell\, n. [OF. celle, fr. L. cella; akin to celare to
   hide, and E. hell, helm, conceal. Cf. {Hall}.]
   1. A very small and close apartment, as in a prison or in a
    monastery or convent; the hut of a hermit.
    [1913 Webster]
 
       The heroic confessor in his cell.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A small religious house attached to a monastery or
    convent. "Cells or dependent priories." --Milman.
    [1913 Webster]
 
   3. Any small cavity, or hollow place.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.)
    (a) The space between the ribs of a vaulted roof.
    (b) Same as {Cella}.
      [1913 Webster]
 
   5. (Elec.) A jar of vessel, or a division of a compound
    vessel, for holding the exciting fluid of a battery.
    [1913 Webster]
 
   6. (Biol.) One of the minute elementary structures, of which
    the greater part of the various tissues and organs of
    animals and plants are composed.
    [1913 Webster]
 
   Note: All cells have their origin in the primary cell from
      which the organism was developed. In the lowest animal
      and vegetable forms, one single cell constitutes the
      complete individual, such being called unicelluter
      orgamisms. A typical cell is composed of a semifluid
      mass of protoplasm, more or less granular, generally
      containing in its center a nucleus which in turn
      frequently contains one or more nucleoli, the whole
      being surrounded by a thin membrane, the cell wall. In
      some cells, as in those of blood, in the am[oe]ba, and
      in embryonic cells (both vegetable and animal), there
      is no restricting cell wall, while in some of the
      unicelluliar organisms the nucleus is wholly wanting.
      See Illust. of {Bipolar}.
      [1913 Webster]
 
   {Air cell}. See {Air cell}.
 
   {Cell development} (called also {cell genesis}, {cell
    formation}, and {cytogenesis}), the multiplication, of
    cells by a process of reproduction under the following
    common forms; segmentation or fission, gemmation or
    budding, karyokinesis, and endogenous multiplication. See
    {Segmentation}, {Gemmation}, etc.
 
   {Cell theory}. (Biol.) See {Cellular theory}, under
    {Cellular}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cell
   n 1: any small compartment; "the cells of a honeycomb"
   2: (biology) the basic structural and functional unit of all
     organisms; they may exist as independent units of life (as in
     monads) or may form colonies or tissues as in higher plants
     and animals
   3: a device that delivers an electric current as the result of a
     chemical reaction [syn: {cell}, {electric cell}]
   4: a small unit serving as part of or as the nucleus of a larger
     political movement [syn: {cell}, {cadre}]
   5: a hand-held mobile radiotelephone for use in an area divided
     into small sections, each with its own short-range
     transmitter/receiver [syn: {cellular telephone}, {cellular
     phone}, {cellphone}, {cell}, {mobile phone}]
   6: small room in which a monk or nun lives [syn: {cell},
     {cubicle}]
   7: a room where a prisoner is kept [syn: {cell}, {jail cell},
     {prison cell}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CELL
     CIP/Ethernet Library for Linux (Linux, ethernet, CIP, PLC)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 cell
  1. cell
  2. cell

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top