ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trauma

T R AO1 M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trauma-, *trauma*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trauma(n) แผลบาดเจ็บ, See also: ความชอกช้ำ
traumatic(adj) ซึ่งบอบช้ำทางจิตใจ
traumatic(adj) ที่ใช้กับบาดแผล
traumatic(adj) เกี่ยวกับบาดแผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trauma(ทรอ'มะ) n. การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ, ความชอกช้ำ, ความชอกช้ำทางจิต pl. traumata, traumas, Syn. jolt, shock
traumatic(ทระแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบาดแผล, สำหรับรักษาบาดแผล., See also: traumatically adv., Syn. shocking, wounding, scarring

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, birthการบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma, occlusalการบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, periodontalการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, psychicการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma; injury; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumasthenia; neurasthenia, traumaticประสาทเปลี้ยเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatherapy; traumatotherapyการรักษาภาวะบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic๑. -บาดเจ็บ๒. -บาดแผล, -แผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic inflammationการอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trauma centersศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Traumatologyวิทยารักษาบาดแผล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า Mad Max (1979)
doctors Stinson, Marston, and Gill of the Northampton trauma institute. and dr.ดร.Stinson ดร.Marston ดร.Gill จากสถาบันการแพทย์ Northampton Spies Like Us (1985)
Agent Mulder's insistence that Budahas may have been a test pilot on a top-secret project involving aircraft using recovered UFO technology and may have suffered stress-related trauma by flying these aircraft, is also inconclusive.Agent Mulder ยืนยันตลอดว่า Budahas อาจเป็นนักบินทดสอบ... ..ในโครงการลับสุดยอด เกี่ยวกับ การสร้างยานบิน ที่ลอกแบบเทคโนโลยี่จาก UFO.. ..และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวกับความเครียด จากการบินยานเหล่านี้ ซึ่งยังสรุปไม่ได้ Squeeze (1993)
Get a trauma surgeon and a vascular surgeon.ตามหมอผ่าตัดให้ที Heat (1995)
If I told you, I'd have to kill you and it looks like you've had enough trauma for one night.ถ้าฉันบอกเธอ, งั้นฉันก็ต้องเก็บเธอด้วยสิ ..ดูเหมือนคืนนี้ เธอจะมีงานเข้า มากพอแล้ว X-Ray (2001)
Severing the top of the spinal column or massive trauma to the brain... are the most effective methods.ตัดขาดข้อต่อเหนือกระดูกสันหลัง หรือทำให้สมองมันบาดเจ็บ วิธีหลังจะได้ผลมากที่สุด Resident Evil (2002)
Some cross-synaptic firing, as well as signs of recent trauma with fresh fibrotic scarring throughout the cortex.การติดต่อกันระหว่างเซลล์สมอง เเละร่องรอยการกระทบกระเทือน พร้อมรอยแผลเป็นใหม่ๆ ทั่วทั้งสมองส่วนนอก The Matrix Revolutions (2003)
Mayday ! I've just been through a trauma here. Okay ?I've just been through a trauma here. Pilot: Part 1 (2004)
Hey. I took care of Trauma Two while you slept.นี่ ผมไปดูแผนที่ห้อง 2 ช่วงที่คุณแอบหลับนะ Just Like Heaven (2005)
Her death left a lasting trauma on the future king's psyche. No doubt, this trauma played a significant role in the deformation of his character.การสิ้นพระชนม์ของพระมารดากลายเป็นบาดแผลของอนาคตกษัตริย์ และด้วยเหตุนี้ The King and the Clown (2005)
Neil erstadt, chief of surgery, and our trauma specialist, dr...... L.D.S.K. (2005)
Trauma 2, Trauma 2!Hands right there. Deja Vu (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลเก่า(n) trauma, See also: embitterment, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธฉันมาก เพราะฉันเผลอพูดเรื่องที่เป็นแผลเก่าของเขา, Thai Definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)
แผลเก่า(n) trauma, See also: distressing or unpleasant experience, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธที่ฉันเผลอพูดสะกิดแผลเก่าของเขาเข้า, Thai Definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[kān bātjep thī sūang-ok] (n, exp) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRAUMA T R AO1 M AH0
TRAUMAS T R AO1 M AH0 Z
TRAUMATIC T R AO0 M AE1 T IH0 K
TRAUMATIZE T R AO1 M AH0 T AY2 Z
TRAUMATIZED T R AO1 M AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trauma (n) trˈɔːmə (t r oo1 m @)
traumas (n) trˈɔːməz (t r oo1 m @ z)
traumatic (j) trˈɔːmˈætɪk (t r oo1 m a1 t i k)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
traumatizeinflict a trauma upon ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ, Syn. shock

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trauma { n }; seelischer Schock | Traumen { pl }trauma | traumas [Add to Longdo]
Traumatophobie { f }; Angst vor Verletzungen oder Kriegtraumatophobia [Add to Longdo]
traumatisch { adj }traumatic [Add to Longdo]
traumatisch { adv }traumatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラウマ[torauma] (n) trauma (usu. psychological) #16,172 [Add to Longdo]
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P) #17,425 [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
外傷神経症[がいしょうしんけいしょう, gaishoushinkeishou] (n) neurosis brought about by external trauma; traumatic neurosis; accident neurosis [Add to Longdo]
外傷性癲癇[がいしょうせいてんかん, gaishouseitenkan] (n) traumatic epilepsy [Add to Longdo]
外傷的体験[がいしょうてきたいけん, gaishoutekitaiken] (n) traumatic experience [Add to Longdo]
災害外科[さいがいげか, saigaigeka] (n) traumatology; accident surgery [Add to Longdo]
心の傷[こころのきず, kokoronokizu] (n) emotional scars; mental trauma [Add to Longdo]
心的外傷[しんてきがいしょう, shintekigaishou] (n) emotional trauma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trauma
   n 1: any physical damage to the body caused by violence or
      accident or fracture etc. [syn: {injury}, {hurt}, {harm},
      {trauma}]
   2: an emotional wound or shock often having long-lasting effects
     [syn: {trauma}, {psychic trauma}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Trauma /traumaː/ 
  trauma

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top