ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offense

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offense-, *offense*
Possible hiragana form: おっふぇんせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offense(n) การกระทำผิด, See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. felony, crime
offense(n) การโจมตี, See also: การจู่โจม, Syn. attack, assault, Ant. defence
offense(n) ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure
offenseless(adj) ซึ่งป้องกันไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด, การกระทำผิดกฎหมาย, การรุก, การโจมตี, การทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว, สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, สิ่งที่ละเมิด, ความรู้สึกขุ่นเคือง, ฝ่ายรุก, ฝ่ายโจมตี
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ, ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน [TU Subject Heading]
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Offenses against the personความผิดต่อบุคคล [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
offense(n) the team that has the ball (or puck) and is trying to score, Syn. offence, Ant. defense, defence
offense(n) the action of attacking an enemy, Syn. offensive, offence
offenseless(adj) incapable of offending or attacking, Syn. offenceless
crime(n) (criminal law) an act punishable by law; usually considered an evil act, Syn. law-breaking, offense, criminal offence, criminal offense, offence
discourtesy(n) a lack of politeness; a failure to show regard for others; wounding the feelings or others, Syn. offensive activity, offense, offence
umbrage(n) a feeling of anger caused by being offended, Syn. offense, offence

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Offence

{ } n. [ F., fr. L. offensa. See Offend. ] 1. The act of offending in any sense; esp., a crime or a sin, an affront or an injury. [ 1913 Webster ]

Who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Rom. iv. 25. [ 1913 Webster ]

I have given my opinion against the authority of two great men, but I hope without offense to their memories. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. The state of being offended or displeased; anger; displeasure; as, to cause offense. [ 1913 Webster ]

He was content to give them just cause of offense, when they had power to make just revenge. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

3. A cause or occasion of stumbling or of sin. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Woe to that man by whom the offense cometh! Matt. xviii. 7. [ 1913 Webster ]

4. In any contest, the act or process of attacking as contrasted with the act of defending; the offensive; as, to go on the offense. [ PJC ]

5. (Sports) The members of a team who have the primary responsibility to score goals, in contrast to those who have the responsibility to defend, i.e. to prevent the opposing team from scoring goal. [ PJC ]

☞ This word, like expense, is often spelled with a c. It ought, however, to undergo the same change with expense, the reasons being the same, namely, that s must be used in offensive as in expensive, and is found in the Latin offensio, and the French offense. [ 1913 Webster ]


To take offense, to feel, or assume to be, injured or affronted; to become angry or hostile. --
Weapons of offense, those which are used in attack, in distinction from those of defense, which are used to repel.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Displeasure; umbrage; resentment; misdeed; misdemeanor; trespass; transgression; delinquency; fault; sin; crime; affront; indignity; outrage; insult. [ 1913 Webster ]

Variants: Offense
Offenseful

a. Causing offense; displeasing; wrong; as, an offenseful act. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Offenseless

a. Unoffending; inoffensive.
Syn. -- offenceless. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No offense, Tony.คุณไม่เกี่ยวนะโทนี่ The Bodyguard (1992)
No offense. I'd like to discuss this in some detail.ผมอยากอธิบายรายละเอียด Don Juan DeMarco (1994)
No offense, Colonel, but I think I'll put this to Danny.- อย่าถือกันนะท่านผู้พัน Rebecca (1940)
It's a court-martial offense to imagine-- to dream of blowing it up.แค่ฝันถึงการระเบิดสะพานนั่น--- ศาลทหารก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wrong person. Forgive me. No offense intended.ผิดตัว ขอโทษที อย่าว่ากันนะ Blazing Saddles (1974)
No offense, but I don't believe the Red Sea and I don't believe six days to create the world.ขอโทษที แต่ผมไม่เชื่อเรื่องทะเลแดง และผมไม่เชื่อว่า ท่านสร้างโลกภายใน 6 วัน Oh, God! (1977)
Doing so is an offense.สิทธิพิเศษ การทำเช่นนั้นเป็น ความผิด Mad Max (1979)
This man is grossly offensive!ชายคนนี้เป็นที่น่ารังเกียจอย่าง ไม่มีการลด! Mad Max (1979)
Well, frankly, they're offensive-smelling.ก็ พูดแบบเปิดอก พวกเขามีกลิ่นก้าวร้าว The Blues Brothers (1980)
Everything about me he finds offensive. You think it'd be a waste of his time.ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับผมขัดหูขัดตาเขา Jumanji (1995)
Bullshit. That's fuckin' offense.โธ่เว้ย / รุกได้แย่ชิบ American History X (1998)
You gotta call offense on that shit.นายน่าจะเรียกมันว่าการรุกนะ เมื่อกี๊ American History X (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenseHe committed an offense against our laws.
offenseHe is quick to take offense.
offenseHe took offense at his daughter's behavior.
offenseHe took offense at what I said and turned on his heels.
offenseHe was unaware of the enormity of the offense.
offenseHis continual boasting gave offense to everybody.
offenseI gave offense to her.
offenseNo offense was meant.
offenseShe is cautious of giving offense to others.
offenseShe took offense at her daughter's behavior.
offenseSuch a deed is an offense against the law.
offenseThat is a criminal offense and you will surely be punished!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความน้อยใจ(n) resentment, See also: offense, pique, displeasure, Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [ m ] ; forfait [ m ]
บาดใจ[bātjai] (v) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend  FR: offenser ; froisser
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เชิงรุก[choēng ruk] (n, exp) EN: offense ; aggressive posture
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ข้อขัดใจ[khø khatjai] (n, exp) FR: offense [ f ] ; outrage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
offense
offenses

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ, 受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P) #6,448 [Add to Longdo]
犯行[はんこう, hankou] (n) crime; criminal act; offence; offense; (P) #9,453 [Add to Longdo]
攻防[こうぼう, koubou] (n) offense and defense; offence and defence; (P) #12,001 [Add to Longdo]
オフェンス[ofensu] (n) offense; offence [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence [Add to Longdo]
過失犯[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]
劾奏[がいそう, gaisou] (n, vs) report of an official's offence to the emperor (offense) [Add to Longdo]
簡裁[かんさい, kansai] (n) summary court; court of summary offences; court of summary offenses; (P) [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n, vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top