ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inexperience-

IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inexperience, *inexperience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexperience[N] ความอ่อนหัด, See also: ความไม่มีประสบการณ์, Syn. unfamiliarity, ignorance, Ant. experience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity

English-Thai: Nontri Dictionary
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For whatever reason, putting students in such danger shows your inexperience as a teacher.อย่างไรก็แล้แต่ การดึงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวกับอันตราย แสดงว่าเธอยังอ่อนประสบการณ์ Gokusen: The Movie (2009)
I'm sure there are some girls who I've never met that find inexperience kind of sweet.ฉันแน่ใจว่ามีผู้หญิงบางคน ที่ฉันไม่เคยได้พบกับ หาประสบการณ์หวานครับ ใช่ แต่ i dont wanna be We're the Millers (2013)
Renan's inexperience really didn't give me any reason to pause.ความไร้ประสบการณ์ของเรแนน ไม่ได้ทำให้ผมชะงัก Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inexperienceAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
inexperienceGiven her inexperience, she has done well.
inexperienceHe is young and inexperienced, but quite enterprising.
inexperienceThey look down on us as inexperienced young men.
inexperienceThey look down on us inexperienced young men.
inexperienceYou must make allowance for his inexperience.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดประสบการณ์[n. exp.] (kān khāt prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]
การไม่มีประสบการณ์[n. exp.] (kān mai mī prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXPERIENCE    IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexperience    (n) ˌɪnɪkspˈɪəʳrɪəʳns (i2 n i k s p i@1 r i@ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unerfahrenheit {f} | Unerfahrenheiten {pl}inexperience | inexperiences [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexperience \In`ex*pe"ri*ence\, n. [L. inexperientia, cf. F.
   inexp['e]rience. See {In-} not, and {Experience}.]
   Absence or lack of experience; lack of personal and
   experimental knowledge; as, the inexperience of youth.
   [1913 Webster]
 
      Failings which are incident to youth and inexperience.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Prejudice and self-sufficiency naturally proceed from
      inexperience of the world, and ignorance of mankind.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexperience
   n 1: lack of experience and the knowledge and understanding
      derived from experience; "procedural inexperience created
      difficulties"; "their poor behavior was due to the rawness
      of the troops" [syn: {inexperience}, {rawness}] [ant:
      {experience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top