ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfamiliarity

AH2 N F AH0 M IH2 L Y EH1 R AH0 T IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfamiliarity-, *unfamiliarity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfamiliarity[N] ความไม่คุ้นเคย, See also: ความไม่ปกต, ความแปลกหน้า, Syn. unusualness, strangeness, Ant. familiarity

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแปลกหน้า[N] unfamiliarity, See also: unacquaintance, Ant. ความคุ้นเคย, ความรู้จัก, Thai definition: ความไม่คุ้นเคย, ความไม่รู้จัก

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAMILIARITY    AH2 N F AH0 M IH2 L Y EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfamiliarity    (n) ˌʌnfəmˌɪlɪˈærɪtiː (uh2 n f @ m i2 l i a1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na,n) ignorance; inexperience; unfamiliarity [Add to Longdo]
不馴[ふなれ, funare] (adj-na,n) inexperience; unfamiliarity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unfamiliarity
      n 1: unusualness as a consequence of not being well known [syn:
           {unfamiliarity}, {strangeness}] [ant: {familiarity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top