ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hangdog

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hangdog-, *hangdog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hangdog[N] คนที่น่าดูถูก, See also: คนที่น่าเหยียดหยาม
hangdog[ADJ] น่าละอาย, See also: น่าอับอาย, Syn. ashamed, shamefaced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jack is like a hangdog with a bone about this wire transfer thing.แจ็คเป็นคนที่ดูน่าสงสาร เกี่ยวกับเรื่องโอนเงินอะไรนั่น Doubt (2012)
Then he'll show up here with that hangdog look on his face, begging us to come back.เมื่อเค้ามาปรรากฏตัวที่นี่ ทำหน้าเป็นหมาหง๋อย ขอร้องให้เรากลับไป I'll Swallow Poison on Sunday (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hangdog    (j) hˈæŋdɒg (h a1 ng d o g)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hangdog \Hang"dog`\ (-d[o^]g`), n.
   A base, degraded person; a sneak; a gallows bird.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hangdog \Hang"dog`\, a.
   Low; sneaking; ashamed.
   [1913 Webster]
 
      The poor colonel went out of the room with a hangdog
      look.                  --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hangdog
   adj 1: showing a sense of guilt; "a guilty look"; "the hangdog
       and shamefaced air of the retreating enemy"- Eric
       Linklater [syn: {guilty}, {hangdog}, {shamefaced},
       {shamed}]
   2: frightened into submission or compliance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top